Tui­ja Saa­ri­nen

Lom­pak­ko jää­kaa­pis­sa tai tu­tun näyt­te­li­jän nimi het­kel­li­ses­ti hu­kas­sa. Jos­kus tark­kaa­vai­suus ja kes­kit­ty­mi­nen her­paan­tu­vat it­se kul­la­kin, ei­kä sii­tä pidä huo­les­tua. Myös esi­mer­kik­si stres­si, vä­sy­mys ja mul­ti­tas­kaa­mi­nen ai­heut­ta­vat niin sa­not­tua nor­maa­lia ti­la­päis­tä muis­ti­toi­min­to­jen häi­ri­ö­tä, ei­kä var­si­nai­ses­ta muis­ti­sai­rau­des­ta ole kyse.

Mil­loin sit­ten pi­tää huo­les­tua omis­ta tai lä­hei­sen oi­reis­ta?

– Kun ar­ki al­kaa tök­kiä; nor­maa­lit päi­vit­täi­set as­ka­reet ei­vät hoi­du en­ti­seen ta­paan ja ih­mi­nen it­se­kin är­syyn­tyy, kun esi­mer­kik­si ta­va­rat ovat jat­ku­vas­ti hu­kas­sa, to­te­aa alu­e­suun­nit­te­li­ja Mar­ja Ta­ka­la Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan alu­eel­la toi­mi­vas­ta asi­an­tun­ti­ja- ja tu­ki­kes­kus Muis­ti­luot­sis­ta.

Toi­sin kuin ylei­ses­ti luul­laan, em­me ikään­ty­es­sä tule au­to­maat­ti­ses­ti muis­ti­sai­raik­si.

– Muis­ti­sai­rau­det ovat ete­ne­viä ai­vo­ja rap­peut­ta­via neu­ro­lo­gi­sia sai­rauk­sia, joi­hin vain osa ih­mi­sis­tä sai­ras­tuu. Ikä toki li­sää ris­kiä. Moni ajat­te­lee, et­tä ”kyl­lä minä jo tä­män ver­ran saan ol­la hö­pe­rö”, mut­ta jos muis­ta­mat­to­muus tai muut ajat­te­lun toi­min­taa vaa­ti­vat asi­at al­ka­vat vai­keut­taa ar­kea, on ai­na hyvä sel­vit­tää nii­den syy.

En­sim­mäi­nen as­kel voi ol­la ajan va­raa­mi­nen muis­ti­hoi­ta­jal­le, jol­lai­nen löy­tyy jo­kai­ses­ta so­te­kes­kuk­ses­ta. Muis­ti­hoi­ta­ja ar­vi­oi ti­lan­teen ja jos tar­ve on, oh­jaa jat­ko­tut­ki­muk­siin. Asi­an­tun­ti­ja- ja tu­ki­kes­kus Muis­ti­luot­sis­ta saa myös oh­jaus­ta ja neu­von­taa, jos muis­tin toi­min­ta it­sel­lä tai lä­hei­sel­lä huo­les­tut­taa.

Liikunta, niin sanottu Itämeren ruokavalio, lepo, sosiaaliset suhteet ja aivojen aktivointi ovat keskeisiä aivoterveyden elementtejä.

Liikunta, niin sanottu Itämeren ruokavalio, lepo, sosiaaliset suhteet ja aivojen aktivointi ovat keskeisiä aivoterveyden elementtejä.

Tut­ki­muk­siin kan­nat­taa roh­ke­as­ti läh­teä, sil­lä muis­ti­sai­rau­den var­hai­sen to­te­a­mi­sen ja mah­dol­li­sen lää­ki­tyk­sen aloit­ta­mi­sen on to­det­tu hi­das­ta­van sai­rau­den ete­ne­mis­tä. Näin sai­ras­tu­nut pys­tyy elä­mään mah­dol­li­sim­man pit­kään it­se­näis­tä ja oma­toi­mis­ta elä­mää ko­to­naan.

Di­ag­noo­si on sekä sai­ras­tu­neel­le et­tä lä­hei­sil­le yleen­sä shok­ki. Lä­hi­pii­ri al­kaa­kin hel­pos­ti yli­suo­jel­la sai­ras­tu­nut­ta.

– Teh­dään asi­oi­ta lii­kaa toi­sen puo­les­ta ja tuo­daan ar­keen lii­an var­hain ele­ment­te­jä, jot­ka ei­vät tue oma­toi­mi­suut­ta. Pa­ras­ta sai­ras­tu­neel­le on oman ak­tii­vi­sen ar­jen jat­ku­mi­nen tu­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä. Omais­ten oh­jaa­mi­nen ja tu­ke­mi­nen ovat kes­kei­nen osa sai­ras­tu­neen hoi­toa, Ta­ka­la sa­noo.

Kun muis­ti­sai­raus on eden­nyt pi­dem­mäl­le, voi muis­ti­sai­raan ih­mi­sen koh­taa­mi­nen tun­tua haas­ta­val­ta. Koh­taa­mi­ses­sa mer­ki­tyk­sel­lis­tä on ai­to läs­nä­o­lo ja tun­neil­ma­pii­ri.

– Jos käy kat­so­mas­sa muis­ti­sai­ras­ta lä­heis­tä hoi­to­ko­dis­sa, niin oli­si hyvä eh­kä miet­tiä, mil­lai­sen tun­nel­man ha­lu­aa jät­tää läh­ties­sään. Muis­ti­sai­ras ei vält­tä­mät­tä muis­ta kuka on käy­nyt, mitä on pu­hut­tu tai on­ko kah­vi­tel­tu, mut­ta tun­nel­man hän tun­tee ke­hos­saan. Myös lem­peä kos­ke­tus on erit­täin vah­va tapa pi­tää yl­lä yh­teyt­tä.

Ai­kai­sem­min val­lal­la oli niin kut­sut­tu re­a­li­teet­ti­te­ra­pia, jon­ka avul­la muis­ti­sai­ras pa­lau­tet­tiin tä­hän päi­vään, jos hän esi­mer­kik­si eli mie­les­sään ai­kaa, jol­loin puo­li­so oli vie­lä elos­sa. Tämä on Ta­ka­lan mie­les­tä tar­pee­ton­ta.

– Tär­ke­äm­pää on, et­tä kuul­laan se huo­li, tun­ne ja vies­ti, ei­kä ohi­te­ta nii­tä. Voi vaik­ka läh­teä muis­te­le­maan yh­des­sä muis­ti­sai­raan kans­sa tä­män seu­rus­te­lu­ai­kaa, sitä mi­hin hän puo­li­sos­saan ihas­tui ja niin edel­leen.

On­ko mi­tään teh­tä­vis­sä en­nal­ta­eh­käi­se­väs­ti?

– Ter­veet elä­män­ta­vat läpi elä­män pi­tä­vät yl­lä ai­vo­ter­veyt­tä, ja nii­den avul­la voi­daan pie­nen­tää mah­dol­li­sen muis­ti­sai­rau­den ris­kiä ja myö­hen­tää sai­rau­den oi­rei­den il­maan­tu­mis­ta jopa 3–5 vuo­del­la. Lii­kun­ta, niin sa­not­tu Itä­me­ren ruo­ka­va­lio, lepo, so­si­aa­li­set suh­teet ja ai­vo­jen ak­ti­voin­ti ovat kes­kei­siä ai­vo­ter­vey­den ele­ment­te­jä. Ve­ren­pai­neen, ve­ren­so­ke­rin ja ko­les­te­ro­lin hyvä ta­sa­pai­no on tär­ke­ää, Ta­ka­la sa­noo.

Lu­en­to ai­vo­ter­vey­des­tä Po­ris­sa

Ai­vo­ter­veys ja muis­ti­sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­sy -ai­hei­nen avoin ylei­sö­lu­en­to jär­jes­te­tään tors­tai­na 14.3.2024 kel­lo 17.30–18.30 Po­rin yli­o­pis­to­kes­kuk­ses­sa, Poh­jois­ran­ta 11 A (au­di­to­rio 125). Lu­en­noit­si­ja­na yli­lää­kä­ri, neu­ro­lo­gi­an do­sent­ti Juha Puus­ti­nen.