Maa­rit Kaut­to

Kan­kaan­pää­läi­nen yrit­tä­jä Rei­jo Hie­ta­nen pal­kit­tiin Ko­ti­piz­za-ket­jun syys­se­mi­naa­ris­sa eri­no­mai­sis­ta myyn­ti­tu­lok­sis­ta. Hie­ta­nen pyö­rit­tää Po­rin Tii­li­mä­el­lä Nes­te-huol­to­a­se­maa, jon­ka yh­tey­des­sä toi­mi­vat Ko­ti­piz­za sekä lou­nas­ra­vin­to­la. Li­säk­si Hie­ta­nen luot­saa Nes­te-huol­ta­moa sekä lou­nas­ra­vin­to­la Tii­li­kaar­ta Kan­kaan­pääs­sä.

Tii­li­mä­en Nes­teel­lä Hie­ta­nen on ol­lut yrit­tä­jä­nä koh­ta kym­me­nen vuot­ta. Ko­ti­piz­za on toi­mi­nut ti­lois­sa kau­em­min.

– Ko­ti­piz­zaa Tii­li­mä­el­lä on myy­ty ai­em­pien yrit­tä­jien toi­mes­ta var­maan jo rei­lut 20 vuot­ta, Hie­ta­nen poh­tii.

Uu­den piz­zo­jen ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun Hie­ta­nen pol­kai­si käyn­tiin noin vuo­si sit­ten vii­me tam­mi­kuus­sa. Hen­ki­lö­kun­ta ja yrit­tä­jä ot­ti­vat kul­je­tuk­sen ko­ko­naan hal­tuun ja pal­ve­lu on ol­lut me­nes­tys.

– Ko­ro­na muut­ti suo­ma­lais­ten ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sia vie­lä enem­män sii­hen suun­taan, et­tä ruo­kaa ei enää nau­ti­ta ra­vin­to­las­sa, vaan ko­ti­soh­val­la lö­höil­len ja telk­ka­ria kat­sel­len. It­se kyl­lä olen vie­lä juh­lal­li­sem­man ra­vin­to­la­ruo­kai­lun kan­nat­ta­ja, Hie­ta­nen hy­myi­lee.

Tii­li­mä­en Ko­ti­piz­zan kul­je­tus­rin­gis­sä on nel­jä työn­te­ki­jää ja yk­si au­to. Piz­zo­ja kus­ka­taan kel­lo 11.00 – 21.00.

–  Meil­lä oli yö­ko­kei­lu­kin, mut­ta se ei ve­tä­nyt. Ar­ki­päi­vi­sin piz­zo­jen ti­lauk­set al­ka­vat ai­ka lail­la ta­san kel­lo yh­den­tois­ta mais­sa, vii­kon­lop­pui­sin hiu­kan myö­hem­min il­ta­päi­väl­lä ja hil­je­ne­vät sit­ten il­ta­yh­dek­sän jäl­keen. Ti­lauk­sia on sen ver­ran, et­t­tä toi­nen au­to­kin on ol­lut har­kin­nas­sa. Nyt toi­mi­tu­sa­jat tah­to­vat vä­lil­lä hiu­kan ve­nyä.

Hie­ta­sen mu­kaan suo­sik­ki­piz­za on Oman mie­len mu­kaan, eli täyt­teet saa va­li­ta run­saas­ta vaih­to­eh­to­va­li­koi­mas­ta. Pal­jon me­nee myös Mons­te­ria, joka on nor­maa­lia isom­pi piz­za.

– Koko ajan ke­hi­tel­lään myös uut­ta, ku­ten ve­gaa­ni­vaih­to­eh­to­ja ja ha­pan­juu­ri­poh­jaa, jos­ta on­kin tul­lut mel­ko suo­sit­tu.

Piz­zan suo­sio pi­tää Hie­ta­sen mu­kaan pin­tan­sa.

– Piz­zaa poi­ke­taan ha­ke­maan vii­kon­lop­pu­na aa­mu­yöl­lä, kun kä­vel­lään baa­ris­ta ko­tiin. Myös piz­za­per­jan­tai on edel­leen voi­mis­saan.

– Piz­za mais­tuu myös jou­lu­na. Ei eh­kä ihan jou­lu­aat­to­na, mut­ta vii­meis­tään jou­lu­päi­vä­nä moni ha­lu­aa jo vaih­taa jou­lu­ruo­at piz­zak­si. Ja uu­den­vuo­den aat­to on kaik­kein suo­si­tuin piz­za­päi­vä, Hie­ta­nen ker­too.