Noin puo­li­tois­ta vuot­ta kes­tä­nyt Jo­ki­kes­kuk­sen toi­sen vai­heen ra­ken­ta­mi­nen on saa­tu pää­tök­seen, ja työ­maan lo­pul­li­nen vas­taa­not­to­kat­sel­mus on teh­ty tä­nään kes­ki­viik­ko­na 15. tou­ko­kuu­ta. Ra­ken­nus­töi­den val­mis­tu­mi­sen myö­tä myös ran­ta­ma­ka­sii­ni­ra­ken­nuk­sen län­si­pää­dyn ja Taa­vi-sil­lan vä­li­nen alue avau­tuu kau­pun­ki­lais­ten käyt­töön, ja upe­aa uut­ta jo­ki­ran­taa pää­see ihas­te­le­maan koko Ete­lä­ran­nan mat­kal­ta. Myös suu­rin osa Ete­lä­ran­nan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä pa­lau­tuu nyt en­nal­leen.

Koko Ete­lä­ran­ta-katu pa­lau­tuu kak­si­suun­tai­sek­si ja Ete­lä­ran­nan ja­lan­ku­lu- ja pyö­rä­tie ava­taan lii­ken­teel­le. Myös An­tin­ka­dun ja Hal­li­tus­ka­dun ris­teyk­sen lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt pa­lau­tu­vat en­nal­leen ja ris­teys muut­tuu tasa-ar­voi­sek­si. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä Hal­li­tus­ka­dun ti­la­päi­nen pyö­rä­reit­ti pois­tuu käy­tös­tä.

Ete­lä­ran­ta-ka­dun no­peus­ra­joi­tus py­syy tois­tai­sek­si 20 ki­lo­met­ris­sä tun­nis­sa, sil­lä alu­eel­la teh­dään vie­lä vii­mei­siä pääl­lys­tys- ja vi­her­töi­tä. Kun lo­put vii­meis­te­ly­työt saa­daan val­miik­si, pa­lau­tuu no­peus­ra­joi­tus en­nal­leen eli 40 ki­lo­met­riin tun­nis­sa.

Te­at­te­ri­ka­dun ja Se­lim Palmg­re­nin­ka­dun tai­de­mu­se­on puo­lei­set jal­ka­käy­tä­vät py­sy­vät edel­leen työ­maa-alu­ee­na ja sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä. Tai­de­mu­se­on pe­rus­pa­ran­nus­työt Ete­lä­ran­nan län­si­pääs­sä jat­ku­vat mar­ras­kuun puo­li­vä­liin as­ti, jon­ka jäl­keen työ­maa-ai­dat tai­de­mu­se­o­ra­ken­nuk­sen ym­pä­ril­tä pu­re­taan. Tai­de­mu­seo avau­tuu jäl­leen ylei­söl­le tam­mi­kuun 2025 lo­pul­la.