Pe­rin­tei­käs Po­rin Kir­ja­kaup­pa sul­kee oven­sa tam­mi­kuun lo­pus­sa.

Ko­ro­nas­ta ja Uk­rai­nan so­das­ta ei tien­nyt ku­kaan vie­lä vuon­na 2020, kun Timo Saa­rio ja Ju­ha­ni Puu­ri­la päät­ti­vät pe­las­taa Po­rin Kir­ja­kau­pan. Pari vuot­ta sit­ten asi­ak­kai­ta riit­ti­kin hy­vin.

Kau­pal­la on pit­kät pe­rin­teet, sil­lä sa­mas­sa pai­kas­sa Ke­hi­tyk­sen kir­ja­kaup­pa aloit­ti toi­min­tan­sa jo vuon­na 1915.

Porin Kirjakaupan tarina tulee tiensä päähän. Tammikuun ajan meneillään on tyhjennysmyynti. Kun kuukausi vaihtuu, ovet suljetaan. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Porin Kirjakaupan tarina tulee tiensä päähän. Tammikuun ajan meneillään on tyhjennysmyynti. Kun kuukausi vaihtuu, ovet suljetaan. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Saa­rio on Po­rin Kir­ja­kau­pan sul­ke­mi­ses­ta mur­heel­li­nen. Hän ke­huu hen­ki­lö­kun­taa, joka on ol­lut hy­vin ajan her­mol­la sen suh­teen, et­tä oi­ke­at, ajan­ta­sai­set tuot­teet ja uu­tuu­det ovat kul­loin­kin ol­leet hyl­lys­sä. Ja muu­ta­man päi­vän toi­mi­tu­sa­jal­la on ti­lat­tu, jos ei ole sat­tu­nut jo­tain ole­maan.

Sii­tä huo­li­mat­ta, jo lo­ka­kuus­sa oli sel­vää, et­tei­vät ra­ha­vir­rat ole enää sel­lai­set, kuin nii­den pi­täi­si. Jou­lu­myyn­ti­kään ei yl­tä­nyt lä­hel­le­kään ta­soa, mitä se on ol­lut kah­te­na edel­li­se­nä vuon­na.

– Kyl­lä se on tämä näi­vet­ty­mi­nen kes­kus­tas­sa va­li­tet­ta­va asia. Ei sil­lä ole mer­ki­tys­tä, vaik­ka oli­si kuin­ka pe­rin­tei­nen paik­ka. Os­to­ta­pah­tu­mat ovat se, mikä rat­kai­see.

Tänä vuon­na ko­ro­nan ja so­dan pääl­le on is­ket­ty vie­lä kol­mas har­mi, kun ra­ken­nuk­ses­sa on al­ka­nut re­mont­ti. Po­raa­mi­nen ja piik­kaa­mi­nen on Saa­ri­on mu­kaan jat­ku­nut koko jou­lu­kuun. Saa­rio sa­noo, et­tä re­mon­tis­ta ai­heu­tu­va me­te­li on kai­kot­ta­nut lo­put­kin asi­ak­kaat.

– Ih­mi­set ovat pyör­tä­neet oves­ta ulos.

Porin Kirjakaupan joulumyynti ei yltänyt samalle tasolle, mitä se on ollut kahtena edellisenä vuonna. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Porin Kirjakaupan joulumyynti ei yltänyt samalle tasolle, mitä se on ollut kahtena edellisenä vuonna. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Lii­ke­kiin­teis­tön omis­ta­ja il­moit­ti, et­tä yri­tyk­sen tau­ko­ti­lat ja va­ras­to, jos­sa noin 5000 van­haa kir­jaa ovat hy­väs­sä jär­jes­tyk­ses­sä, re­mon­toi­daan osak­si asuin­huo­neis­to­ja.

Kor­vaa­vaa va­ras­to­ti­laa tar­jot­tiin kel­la­ri­ker­rok­ses­ta. Saa­ri­os­ta aja­tus kel­la­ris­sa juok­se­mi­ses­ta ei kuu­los­ta hy­väl­tä.

– On vain si­joit­ta­mi­nen mie­les­sä. Ei aja­tel­la mi­tään pe­rin­tei­tä.

Niin­pä Po­rin Kir­ja­kau­pan ta­ri­na tu­lee tien­sä pää­hän. Tam­mi­kuun ajan me­neil­lään on tyh­jen­nys­myyn­ti. Kun kuu­kau­si päät­tyy, ovet sul­je­taan.

Asi­a­kas­kun­ta on kir­ja­kau­pan lop­pu­mis­ta tie­ten­kin sur­ku­tel­lut päi­vit­täin. Mut­ta har­mit­te­lu ei tuo ra­haa kas­saan, to­te­aa Saa­rio.

– Se on kui­ten­kin se tär­kein asia, hän sa­noo.

Pietariksi esittäytyvä asiakas kertoo asuneensa Porissa vasta reilun vuoden, mutta pitää Porin Kirjakauppaa kaupungin hienoimpana. ”Tässä on ilmeikkyyttä”, hän toteaa. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Pietariksi esittäytyvä asiakas kertoo asuneensa Porissa vasta reilun vuoden, mutta pitää Porin Kirjakauppaa kaupungin hienoimpana. ”Tässä on ilmeikkyyttä”, hän toteaa. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka