Lap­sel­li­nen teko -pal­kin­to ja­e­taan Las­ten oi­keuk­sien vii­kol­la, sun­nun­tai­na 26. mar­ras­kuu­ta kel­lo 16 Las­ten Lii­kun­ta­maa -ta­pah­tu­mas­sa Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa. Va­lin­nas­sa pai­no­tet­tiin vuo­den 2023 Las­ten oi­keuk­sien tee­maa: Lap­sel­la on oi­keus hy­vin­voin­tiin.

– Pe­las­ta­kaa Las­ten vuon­na 2023 te­ke­mä Lap­sen ää­ni -ky­se­ly ker­too, et­tä 14 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta lap­sis­ta ja nuo­ris­ta on ko­ke­nut ruo­an puu­tet­ta ar­jes­saan. Olem­me to­del­li­sen on­gel­man ää­rel­lä, jo­hon tämä toi­min­ta on tar­jon­nut konk­reet­ti­sen rat­kai­sun. Va­lin­ta oli help­po, sil­lä toi­min­ta on las­ten hy­vin­voin­nin tu­ke­mis­ta par­haim­mil­laan, kom­men­toi Po­rin Pe­las­ta­kaa Lap­set ry:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Tan­ja-An­ni­ka Sil­lan­pää.

Mak­su­ton ke­sä­ruo­kai­lu on tar­koi­tet­tu 7–18-vuo­ti­ail­le lap­sil­le ja nuo­ril­le. Toi­min­nan en­si­si­jai­nen tar­koi­tus on tu­kea las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­tia. Ruo­kai­lu­paik­ko­jen jär­jes­te­lyis­tä on vas­taa­mas­sa laa­ja jouk­ko yh­dis­tyk­siä, seu­ra­kun­tia ja kau­pun­gin toi­mi­joi­ta.

Mak­sut­to­mal­la ke­sä­ruo­kai­lul­la on vuo­sien pe­rin­teet Po­ris­sa: Toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt vuon­na 2019 val­tuu­tet­tu Rami Vir­ta­sen (vas.) te­ke­män aloit­teen poh­jal­ta. Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tus on teh­nyt toi­min­taa ja sen laa­jen­ta­mis­ta tu­ke­via pää­tök­siä vuo­sien var­rel­la.

Po­ris­sa las­ten ja nuor­ten mak­su­ton ke­sä­ruo­kai­lu on laa­jen­tu­nut vuo­sien mit­taan hil­jal­leen ny­kyi­seen mit­taan­sa. Toi­min­ta aloi­tet­tiin yh­des­sä toi­mi­pis­tees­sä. Ke­säl­lä 2023 ke­sä­ruo­kai­lua jär­jes­tet­tiin kah­dek­sas­sa toi­mi­pis­tees­sä eri puo­lil­la kau­pun­kia ja ruo­ka-an­nok­sia ja­et­tiin yh­teen­sä 11 045 an­nos­ta. Ke­sä­ruo­kai­lus­ta on ol­lut saa­ta­vil­la tie­toa suo­mek­si, eng­lan­nik­si, ve­nä­jäk­si, ara­bi­ak­si, uk­rai­nak­si sekä so­ma­lik­si.

Toi­min­nan to­teu­tuk­ses­sa ovat ol­leet mu­ka­na Po­rin pal­ve­lu­lii­ke­lai­tos, nuor­ten työ­pa­ja, kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lut, SPR Sa­ta­kun­nan pii­ri, Län­si-Po­rin ev.lut. seu­ra­kun­ta, Sa­ta­kun­nan Yh­tei­sö­kes­kus, Va­rik­ko-seu­ra­kun­ta ja Noor­mar­kun ev.lut. seu­ra­kun­ta, Ah­lais­ten kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys, Ah­lais­ten ky­läyh­dis­tys, Re­po­saa­ri-yh­dis­tys, Län­si-Suo­men Ro­ma­nit, Kaa­ri­sil­lan yh­te­näis­kou­lu, Itä­tuu­len kou­lu, Kes­ki-Po­rin ev.lut. seu­ra­kun­ta, Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton Sa­ta­kun­nan pii­ri, Kaa­ri­sil­lan yh­te­näis­kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys, Por­mes­ta­rin­luo­don asu­ka­syh­dis­tys sekä Me­pon ko­ti­pe­sä. Vuon­na 2023 toi­min­nan koor­di­naa­tio on otet­tu osak­si kau­pun­gin toi­min­taa ja pal­kat­tu työn­te­ki­jä koor­di­noi­maan laa­jem­min­kin ruo­ka-apuun liit­ty­vää toi­min­taa.

Ruo­kai­lun ohes­sa tar­jol­la on ol­lut ohei­soh­jel­maa, muun mu­as­sa Sa­ta­sir­kuk­sen, SPR:n, Sa­ta­kun­nan Sy­dän­pii­rin, VPK:ien sekä kau­pun­gin tai hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­mes­ta. Ruo­kai­luis­sa läm­pi­män ate­ri­an li­säk­si koh­taa­mi­sil­la on suu­ri mer­ki­tys.

– Pal­kin­to on kii­tos kai­kil­le näil­le te­ki­jöil­le ja toi­min­taa mah­dol­lis­ta­neil­le ih­mi­sil­le. Toi­min­ta on vaa­ti­nut pal­jon vai­van­nä­köä ja työ­tä sekä mo­nia va­paa­eh­tois­työn tun­te­ja. On lii­kut­ta­vaa ja toi­voa luo­vaa, et­tä mak­su­ton ke­sä­ruo­kai­lu on saa­tu toi­mi­maan vuo­des­ta toi­seen sekä laa­je­ne­maan ym­pä­ri kau­pun­kia mo­nen ih­mi­sen yh­tei­sel­lä työl­lä.

– On tär­ke­ää, et­tä toi­min­ta ta­voit­taa mah­dol­li­sim­man mo­nia lap­sia, asuin­paik­kaan ja äi­din­kie­leen kat­so­mat­ta. Tä­hän on sel­väs­ti vuo­sien mit­taan py­rit­ty ja sii­nä on on­nis­tut­tu. Toi­vom­me täl­le toi­min­nal­le pit­kää ikää ja mah­dol­li­suut­ta ke­hit­tyä edel­leen, yhä pa­rem­min lap­sia ja nuo­ria ta­voit­ta­vak­si ja pal­ve­le­vak­si,Tan­ja-An­ni­ka Sil­lan­pää poh­tii.

Po­rin Pe­las­ta­kaa Lap­set ry:n myön­tä­män Lap­sel­li­nen teko -pal­kin­non tu­le­vat vas­taa­not­ta­maan Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ar­ja Lau­lai­nen, si­vis­tys­toi­mi­a­lan toi­mi­a­la­joh­ta­ja Esa Koh­ta­mä­ki sekä ke­hit­tä­mi­sa­si­an­tun­ti­ja Päi­vi Erk­ko. Po­rin Pe­las­ta­kaa Lap­set lah­joit­taa mak­sut­to­man si­sään­pää­syn Las­ten Lii­kun­ta­maa -ta­pah­tu­maan.