Vuo­si 2023 oli Po­ris­sa hyvä mat­kai­lu­vuo­si. Re­kis­te­röi­mät­tö­mis­sä ma­joi­tus­liik­keis­sä (AirBnB ja Vrbo) yö­vyt­ty­jen öi­den mää­rä kas­voi ja se osal­taan kas­vat­ti ma­joi­tus­myyn­nin tu­los­ta. Li­säk­si kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den yö­py­mis­vuo­ro­kau­det kas­voi­vat 10 pro­sent­tia vuo­teen 2022 ver­rat­tu­na.

Ti­las­to­jen va­los­sa Po­rin mat­kai­lu­vuo­si 2023 oli on­nis­tu­nut, ja ko­ko­nais­ku­vas­sa py­syt­tiin vuo­den 2022 huip­pu­lu­ke­mien kan­noil­la. Po­ris­sa mat­kail­tiin vii­me vuon­na kaik­ki­aan 301 000 yö­py­mis­vuo­ro­kau­den ver­ran, joka on noin pro­sen­tin ver­ran vä­hem­män kuin vuon­na 2022. Näis­tä yö­py­mi­sis­tä 79 pro­sent­tia ta­pah­tui re­kis­te­röi­dys­sä ma­joi­tus­pai­kois­sa eli yh­teen­sä 237 000 yö­tä ja 21 pro­sent­tia re­kis­te­röi­mät­tö­mis­sä ma­joi­tus­ti­lois­sa eli yh­teen­sä 64 200 yö­tä. Ma­joi­tus­myyn­nin yh­teis­tu­lok­ses­sa ta­pah­tui hie­noi­nen nou­su 17,1 mil­joo­naan eu­roon, joka on pro­sen­tin ver­ran enem­män kuin vuon­na 2022.

– Yö­py­mis­mää­rien osal­ta vuo­det 2022 ja 2023 ovat sa­man­kal­tai­sia. Vuon­na 2023 yö­py­mi­sis­sä oli kas­vua ni­me­no­maan ke­vään ja syk­syn osal­ta, kun taas ke­sä­kuu­kau­si­na oli las­kua vuo­teen 2022 ver­rat­tu­na. Muu­tos­ta näh­dään myös va­paa-ajan ja työ­mat­kai­lun osal­ta. Va­paa-ajan mat­kai­li­joi­den yö­py­mis­ten mää­rä kas­voi 1,9 pro­sent­tia ja työ­mat­kai­li­joi­den las­ki 8,3 pro­sent­tia vuo­teen 2022 ver­rat­tu­na, ker­too Po­rin kau­pun­gin mat­kai­lun asi­an­tun­ti­ja Ma­ria Ras­mus­sen.

Ko­ti­maan mat­kai­li­jat yö­pyi­vät Po­ris­sa vii­me vuon­na kaik­ki­aan 208 000 yö­py­mis­vuo­ro­kaut­ta, kes­ki­mää­rin 1,6 yö­tä per mat­kai­li­ja. Kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den yö­py­mis­vuo­ro­kau­sien mää­rä vuo­den 2023 osal­ta oli 28 800 ja mat­kai­li­jat yö­pyi­vät kes­ki­mää­rin 3,5 yö­tä per mat­kai­li­ja. Sak­sa­lais­ten kiin­nos­tus Suo­mea koh­taan nä­kyi Po­rin ma­joi­tus­ti­las­tois­sa ruot­sa­lais­ten, rans­ka­lais­ten ja vi­ro­lais­ten ohel­la.

– Kan­sain­vä­lis­ten yö­py­mis­vuo­ro­kau­sien mää­rä kas­voi upe­as­ti liki 10 pro­sen­til­la vuo­teen 2022 näh­den. Olem­me teh­neet kan­sain­vä­li­siä kam­pan­joi­ta Sak­saan yh­des­sä Fin­n­li­ne­sin kans­sa sekä ran­nik­ko­kau­pun­kiyh­teis­työs­sä kam­pan­joi­ta Ruot­siin. Nämä tuot­ta­vat sel­ke­äs­ti tu­los­ta, iloit­see Ras­mus­sen.

Vuo­den 2023 ai­ka­na re­kis­te­röi­mät­tö­mis­sä ma­joi­tus­koh­teis­sa yö­vyt­ty­jen öi­den mää­rä kas­voi noin 5,4 pro­sen­til­la edel­lis­vuo­teen näh­den sa­mal­la kun re­kis­te­röi­dyis­sä ma­ja­pai­kois­sa yö­vyt­ty­jen vuo­ro­kau­sien mää­rä las­ki 2,4 pro­sen­til­la. Ma­joi­tus­paik­ka­tar­jon­ta jat­koi re­kis­te­röi­mät­tö­mien ma­joi­tus­paik­ko­jen osal­ta ta­sais­ta kas­vu­käy­rää. Uu­sia AirBnB ja Vrbo ma­joi­tus­paik­ko­ja ja asun­to­ja tuli mark­ki­noil­le li­sää noin 40, ja yk­sit­täis­ten huo­nei­den tar­jon­ta kas­voi niin ikään yli 80 huo­neel­la.

– AirBnB-tyyp­pi­nen ma­joit­tu­mi­nen kiin­nos­taa sel­ke­äs­ti yhä use­am­paa mat­kaa­jaa. Eri­tyi­ses­ti kan­sain­vä­li­set mat­kai­li­jat ha­lu­a­vat ko­kea pai­kal­lis­ta kult­tuu­ria ja elä­mää yö­py­mäl­lä muun mu­as­sa yk­si­tyis­ten ma­joit­ta­jien ko­deis­sa, päät­tää Ras­mus­sen.