Lä­hi­Ta­pi­o­la Län­si-Suo­mi ja Po­rin VPK tuo­vat ko­kon tu­tul­le pai­kal­le Ete­lä­ran­taan. Tem­pauk­sen taus­tal­la on ju­han­nus­tun­nel­man li­säk­si muis­tu­tus pa­lo­tur­val­li­suu­des­ta, jos­sa on tuo­reen ky­se­lyn va­los­sa Sa­ta­kun­nas­sa pa­ran­ta­mi­sen va­raa.

Lä­hi­Ta­pi­o­la Län­si-Suo­mi ja Po­rin VPK huo­leh­ti­vat tänä vuon­na sii­tä, et­tä Po­rin pe­rin­tei­nen ju­han­nus­kok­ko lei­mah­taa liek­kei­hin ju­han­nu­saat­to­na. Jos met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sel­ta väl­ty­tään, kok­ko sy­ty­te­tään tu­tul­la pai­kal­la Ete­lä­ran­nas­sa kel­lo 22.

– Mo­nel­le kau­pun­gis­sa ju­han­nus­ta viet­tä­väl­le kok­ko on tär­keä osa kes­ki­ke­sän juh­laa. Kor­viim­me kan­tau­tui hil­jat­tain use­am­pi­kin har­ras toi­ve pääs­tä jäl­leen naut­ti­maan ju­han­nus­tu­lis­ta, ja pää­tim­me teh­dä sen min­kä voim­me. On­nek­si teh­tä­vään löy­tyi ka­ve­rik­si myös osaa­va kump­pa­ni, iloit­see Lä­hi­Ta­pi­o­la Län­si-Suo­men ris­kien­hal­lin­nan asi­an­tun­ti­ja Esa Num­mi.

Ko­kon sy­tyt­tä­mi­ses­tä, tur­val­li­ses­ta polt­ta­mi­ses­ta ja jäl­kien sii­vo­a­mi­ses­ta vas­taa­vat va­paa­eh­toi­set Po­rin VPK:sta, joka täy­den­si hil­jat­tain ve­si­pe­las­ta­mi­sen vä­li­neis­tö­ään Lä­hi­Ta­pi­o­la Län­si-Suo­men 21 000 eu­ron lah­joi­tuk­sel­la.

– Olem­me Lä­hi­Ta­pi­o­la Län­si-Suo­men kans­sa teh­neet en­nen­kin yh­teis­työ­tä, ja Lä­hi­Ta­pi­o­la on tu­ke­nut mer­kit­tä­väs­ti pa­lo­kun­nan oman ve­si­pe­las­tus­ky­vyn ke­hit­tä­mis­tä, ker­too Po­rin VPK:n pääl­lik­kö Joo­nas Kek­ki.

Ko­kon taus­tal­la ei ole pel­käs­tään ju­han­nus­tun­nel­ma, vaan sen myö­tä ha­lu­taan muis­tut­taa sa­ta­kun­ta­lai­sia tu­li­pa­lo­ti­lan­tei­siin va­rau­tu­mi­ses­ta ja nii­den en­nal­ta­eh­käi­sys­tä. Lä­hi­Ta­pi­o­lan tuo­reen ky­se­lyn* va­los­sa tä­hän on myös ai­het­ta. Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta kol­ma­so­sa ker­too, et­tä heil­lä on ko­ke­muk­sia pa­lo­va­hin­gois­ta ko­to­na tai mö­kil­lä. Sa­mal­la yh­tä moni tun­nus­taa jos­kus toi­mi­neen­sa vas­toin tun­te­maan­sa pa­lo­va­hin­ko­jen en­nal­ta­eh­käi­sy­kei­noa.

– Tu­los on var­sin synk­kä näin mök­ki­kau­den kyn­nyk­sel­lä, ja myös tä­män vuo­den isot va­hin­got ker­to­vat sa­maa­ta­ri­naa. Niis­tä val­ta­o­sa ni­mit­täin on pa­lo­va­hin­ko­ja, joi­den yh­teen­las­ket­tu kor­vaus­sum­ma nou­see rei­lus­ti yli mil­joo­naan eu­roon. Moni va­hin­ko oli­si väl­tet­tä­vis­sä yk­sin­ker­tai­sil­la en­nal­ta­eh­käi­sy­toi­mil­la, pe­rään­kuu­lut­taa Esa Num­mi.

Yh­teen­sä yh­dek­sän pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ker­too, et­tä ko­to­na tai mö­kil­lä on syt­ty­nyt pie­ni, omil­la toi­mil­la sam­mu­maan saa­tu tu­li­pa­lo. Yh­tä moni kui­ten­kin ker­too, et­tä pa­loa sam­mut­ta­maan on tar­vit­tu pa­lo­kun­taa.

– Mei­dän­kin apu­am­me tar­vi­taan vuo­sit­tain noin 100–120 kii­reel­li­sel­lä pe­las­tus­toi­men teh­tä­väl­lä. Tämä vuo­si on ol­lut poik­keuk­sel­li­sen kii­rei­nen. Pe­las­tus­toi­men teh­tä­viä on ni mit­täin ker­ty­nyt 75 kap­pa­let­ta, jois­ta­tou­ko­kuus­sa yk­sin oli 31 teh­tä­vää, ker­too Po­rin VPK:n Kek­ki. Hän pai­not­taa, et­tä kiin­teis­töi­den omis­ta­jien tu­li­si huo­leh­tia ko­deis­sa ja mö­keil­lä al­ku­sam­mu­tus­ka­lus­tos­ta ja sen toi­mi­vuu­des­ta.