Tä­nään tiis­tai­na 23.5. kel­lo 12–14 Po­rin puis­tois­sa voi käy­dä tu­tus­tu­mas­sa esi­mer­kik­si ru­nou­teen tai his­to­ri­aan. Ky­sees­sä on Penk­ki­lenk­ki-ta­pah­tu­ma, joka on suun­nat­tu pää­a­si­as­sa ikäih­mi­sil­le. Kaik­ki ohi­kul­ki­jat­kin ovat kui­ten­kin ter­ve­tul­lei­ta osal­lis­tu­maan. Ta­pah­tu­man ras­teis­ta saa mer­kin­nän Penk­ki­lenk­ki-pas­siin ja täy­del­lä pas­sil­la pää­see kah­vit­te­le­maan Raa­ti­huo­neen puis­toon. Reit­ti on es­tee­tön ja se so­pii myös pyö­rä­tuo­lil­la kul­jet­ta­vak­si.

Penkkilenkki-tapahtuma on tänään tiistaina Porin puistoissa.

Penkkilenkki-tapahtuma on tänään tiistaina Porin puistoissa.

Sanna Jääskeläinen

Penk­ki­len­kin jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een Ikäys­tä­väl­li­nen Pori -han­ke sekä Po­rin kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Li­sä­tie­toa: https://sa­ta­kun­nan­hy­vin­voin­ti­a­lue.fi/penk­ki­lenk­ki/