STT

Pörs­si­säh­kö on tä­nään to­del­la kal­lis­ta. Hin­ta ko­ho­aa jyr­käs­ti jo aa­mul­la ja py­syy kor­ke­al­la suu­ren osan päi­väs­tä.

Kal­leim­mil­laan pörs­si­säh­kö on il­ta­päi­väl­lä kel­lo 16:n jäl­keen, jol­loin se mak­saa run­saat 96 sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta. Päi­vän kes­ki­hin­ta on yli 35 sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta.

Säh­kön hin­taa nos­taa sun­nun­tai-il­ta­na ta­pah­tu­nut Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­non kes­key­ty­mi­nen. Tur­bii­ni­lai­tok­sel­la ha­vait­tu vika py­säyt­ti au­to­maat­ti­ses­ti säh­kön­tuo­tan­non.

Ydin­voi­ma­yh­tiö Te­ol­li­suu­den Voi­man (TVO) mu­kaan lai­tos toi­mi vi­ka­ti­lan­tees­sa suun­ni­tel­lus­ti. Ta­pah­tu­mal­la ei ol­lut vai­ku­tus­ta ydin­tur­val­li­suu­teen.

Tut­ki­muk­sis­sa vian syyk­si pal­jas­tui ge­ne­raat­to­rin jääh­dy­tys­jär­jes­tel­män vi­kaan­tu­nut läm­pö­ti­la­mit­taus.

TVO:n ei­len il­lal­la an­ta­man ar­vi­on mu­kaan Ol­ki­luo­to 3:n on mää­rä pa­la­ta säh­kön­tuo­tan­toon tä­nään kel­lo 18.

Ai­em­min TVO oli ar­vi­oi­nut, et­tä tuo­tan­toon voi­tai­siin pääs­tä tä­nään jo puo­len­päi­vän ai­kaan. Ai­ka­tau­luun tuli kui­ten­kin pie­ni lyk­käys, kos­ka Ol­ki­luo­to 3:n kor­jaus-, tar­kas­tus- ja tes­taus­työt vie­vät en­na­koi­tua enem­män ai­kaa.

Pörs­si­säh­kön kal­lis­tu­mi­seen vai­kut­taa myös se, et­tä tuu­li­voi­man tuo­tan­non on en­na­koi­tu jää­vän tä­nään vaa­ti­mat­to­mak­si, kun tuu­li on heik­koa.