San­na Jääs­ke­läi­nen

Po­si­tii­vi­sin po­ri­lai­nen 2023 -kil­pai­lu on avat­tu. Ää­nes­tys al­koi vii­me vii­kol­la ja jat­kuu 18. ke­sä­kuu­ta saak­ka. Vuon­na 2023 po­si­tii­vi­sin po­ri­lai­nen va­li­taan jo 16. ker­taa. Pro­jek­tin to­teut­taa Po­rin Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri yh­des­sä Sa­ta­kun­nan Vii­kon ja Ra­dio Po­rin kans­sa. Voit­ta­ja jul­kis­te­taan Suo­mi­A­ree­na-vii­kol­la 29.6. kel­lo 19.00 Ee­tu­nau­ki­on la­val­la.

Vuo­den 2023 eh­dok­kaat po­si­tii­vi­sim­mak­si po­ri­lai­sek­si ovat en­ti­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ai­no-Mai­ja Luuk­ko­nen, Le­go­mas­ters-kil­pai­lus­ta tu­tut si­sa­ruk­set Ja­net­te ja Jami Wes­ter­gård, hal­lit­se­va tan­go­ku­nin­ga­tar Heta Ha­lo­nen, jää­pal­lon tuo­re suo­men­mes­ta­ri Vil­le Aal­to­nen, ra­di­o­juon­ta­ja Jul­le Kal­lio ja vii­me kau­den Äs­sis­sä pe­lan­nut jää­kiek­koi­li­ja Jes­se Jo­en­suu.

Po­rin Nuor­kaup­pa­ka­ma­ris­sa tä­män vuo­den Po­si­tii­vi­sin po­ri­lai­nen -pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä toi­mii Eu­la Wes­s­berg. Hän ker­too, et­tä pro­jek­tin ta­voit­tee­na on luo­da po­si­tii­vis­ta il­ma­pii­riä ja kan­nus­taa ih­mi­siä le­vit­tä­mään po­ri­lais­ta po­si­tii­vi­suut­ta niin ko­ti­kau­pun­gis­sa kuin kau­pun­gin ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la.

– Oli heti hyvä fii­lis, kun kuu­lin täs­tä pro­jek­tis­ta. On ol­lut mu­ka­va ol­la tätä te­ke­mäs­sä, sain esi­mer­kik­si soit­taa eh­dok­kail­le ja ky­syä, läh­te­vät­kö he mu­kaan. Kaik­ki oli­vat heti mu­ka­na ja otet­tu­ja eh­dok­kuu­des­ta, sii­tä jäi it­sel­le­kin hyvä mie­li, Eu­la ker­too.

Hän sa­noo, et­tä eh­dok­kai­den va­lit­se­mi­nen su­jui hel­pos­ti, sil­lä po­ri­lai­sia oli taas ku­lu­nee­na vuon­na nä­ky­nyt jul­ki­suu­des­sa po­si­tii­vi­sis­sa asi­ois­sa.

Eu­la Wes­s­berg on syn­ty­pe­räi­nen po­ri­lai­nen. Hän työs­ken­te­lee Kiin­teis­tön­vä­li­tys Ot­sos­sa mark­ki­noin­ti­vas­taa­va­na, toi­mis­to­sih­tee­ri­nä ja kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä­nä. Hä­nel­le it­sel­leen po­si­tii­vi­suus mer­kit­see in­nos­tu­nei­suut­ta ja myön­teis­tä ute­li­ai­suut­ta.

– Se on sel­lais­ta hy­vää, jota kan­nat­taa le­vit­tää ym­pä­ril­leen – ku­ten teem­me täs­sä kam­pan­jas­sa­kin. Po­si­tii­vi­suus saa le­vi­tä ja tart­tua mui­hin­kin.

Po­rin ää­nes­tyk­sen voit­ta­ja kil­pai­lee mui­den kau­pun­kien po­si­tii­vi­sim­pien kans­sa Vuo­den Po­si­tii­vi­sim­man Suo­ma­lai­sen tit­te­lis­tä. Vii­me vuon­na Po­si­tii­vi­sim­mak­si po­ri­lai­sek­si va­lit­tiin Juu­so "Köpi" Kal­lio. Po­rin voit­ta­ja on ker­ran va­lit­tu Suo­men po­si­tii­vi­sim­mak­si, kun tit­te­lin sai tai­tei­li­jap­ro­fes­so­ri Jor­ma Uo­ti­nen vuon­na 2019.

Vuoden Positiivisin Suomalainen 2019 oli taiteilijaprofessori Jorma Uotinen, joka oli kilpailussa mukana Porin ehdokkaana.

Vuoden Positiivisin Suomalainen 2019 oli taiteilijaprofessori Jorma Uotinen, joka oli kilpailussa mukana Porin ehdokkaana.

Sanna Jääskeläinen

Tä­män vuo­den eh­dok­kaat tul­laan esit­te­le­mään tar­kem­min Fa­ce­boo­kis­sa.

Ää­nes­tä­mään pää­set täs­tä.

Teks­tiä muo­kat­tu 24.5. klo 12.32: muu­tet­tu Luuk­ko­sen tit­te­lik­si en­ti­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja.