Jo­han­na Lat­va­la / STT

It­se­näi­syys­päi­vän Lin­nan juh­lien tee­ma "ajat vaih­tu­vat" nä­kyy juh­lis­sa esi­mer­kik­si kut­su­vie­rai­den osal­ta, ker­ro­taan pre­si­den­tin kans­li­as­ta. Pre­si­den­tin­lin­naan on tänä vuon­na kut­sut­tu noin 1 700 vie­ras­ta.

Pre­si­den­tin kans­li­an mu­kaan vie­rai­na on muun mu­as­sa pit­kän uran teh­nei­tä ih­mi­siä, jot­ka ovat toi­mi­neet tien­rai­vaa­ji­na, esi­merk­kei­nä ja men­to­rei­na. Li­säk­si kut­sut­tu­na on nuo­ria in­no­va­tii­vi­sia osaa­jia, tu­le­vai­suu­den me­nes­tys­te­ki­jöi­den pa­ris­sa työs­ken­te­le­viä sekä yh­teis­kun­nan ja ar­jen tur­val­li­suu­den ta­kaa­jia. Eri­tyis­tä huo­mi­o­ta on kiin­ni­tet­ty te­koi­hin, joil­la on tu­et­tu lap­sia ja nuo­ria.

– Tämä tar­koit­taa, et­tä kut­sut­tui­na on esi­mer­kik­si pal­jon tut­ki­joi­ta, eri­lai­sis­sa hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töis­sä tai -pro­jek­teis­sa työs­ken­te­le­viä, kas­va­tu­sa­lan am­mat­ti­lai­sia, mur­ros­tek­no­lo­gi­oi­den pa­ris­sa työs­ken­te­le­viä ja yh­teis­kun­nan tur­val­li­suu­des­ta mo­nin ta­voin huo­leh­ti­via hen­ki­löi­tä. Ylei­ses­ti siis hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat teh­neet töi­tä suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan hy­väk­si ja omal­la toi­min­nal­laan edis­tä­neet Suo­men vah­vuuk­sia ja ol­leet var­mis­ta­mas­sa, et­tä Suo­mi liik­kuu oi­ke­aan suun­taan näi­nä vaih­tu­vi­na ai­koi­na, ker­toi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa pre­si­den­tin vies­tin­tä­pääl­lik­kö Riik­ka Hie­ta­jär­vi.

Pre­si­den­tin kans­li­an mu­kaan mer­kit­tä­vä osa Lin­nan juh­liin kut­su­tuis­ta on en­si­ker­ta­lai­sia.

It­se­näi­syys­päi­vä­nä Val­ti­o­sa­lin ovet avau­tu­vat kel­lo 19, jol­loin Ma­ri­an­ka­dun puo­lel­ta saa­pu­vien ter­veh­ti­mi­nen al­kaa. Pre­si­den­tin kans­lia ei ker­ro vie­lä, kuka kät­te­lyn aloit­taa.

Tä­män jäl­keen pre­si­dent­ti­pa­ri ot­taa vas­taan Esp­la­na­din puo­lel­ta saa­pu­vat vie­raat. Tänä vuon­na tuon kät­te­ly­vai­heen aloit­ta­vat poik­keuk­sel­li­ses­ti kun­ni­a­vie­raat eli so­tiem­me ve­te­raa­nit ja lo­tat. Lin­nan juh­liin on kut­sut­tu tänä vuon­na 15 so­ta­ve­te­raa­nia ja lot­taa puo­li­soi­neen sekä saat­ta­ji­neen.

– Täl­lä jär­jes­te­lyl­lä py­rim­me saa­maan kun­ni­a­vie­rail­le hei­dän kor­kea ikän­sä huo­mi­oi­den mah­dol­li­sim­man miel­lyt­tä­vän täs­tä ko­ko­nais­ti­lai­suu­des­ta esi­mer­kik­si sil­lä, et­tä mi­ni­moim­me odot­te­luun ku­lu­vaa ai­kaa. Saa­pu­mal­la Esp­la­na­din puo­lel­ta se ai­ka on huo­mat­ta­vas­ti ly­hy­em­pi ver­rat­tu­na sii­hen, et­tä he saa­pui­si­vat Ma­ri­an­ka­dun puo­lel­ta, ker­toi pre­si­den­tin en­sim­mäi­nen ad­ju­tant­ti Tino Sa­vo­lai­nen.

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö isän­nöi puo­li­son­sa Jen­ni Hau­ki­on kans­sa it­se­näi­syys­päi­vän juh­la­vas­taa­not­toa tänä vuon­na vii­meis­tä ker­taa, mikä nä­kyy myös Lin­nan juh­lien tee­mas­sa. Pe­rin­tei­ses­ti kut­su­vie­rai­na on ol­lut pre­si­dent­ti­pa­rin vuo­den ai­ka­na ta­paa­mia ih­mi­siä, mut­ta nyt vie­rai­na on pal­jon pre­si­dent­ti­pa­rin eri vuo­sien ai­ka­na ta­paa­mia ih­mi­siä.

Myös Lin­nan juh­lien tar­joi­luis­sa ja mu­sii­kis­sa on ele­ment­te­jä, jot­ka ku­vaa­vat Nii­nis­tön toi­mi­van juh­la­vas­taa­no­ton isän­tä­nä vii­meis­tä ker­taa. Esi­mer­kik­si tar­joi­lu­jen eri­tyis­tee­ma­na ovat tänä vuon­na pre­si­dent­ti­pa­rin isän­nöi­mät ai­em­mat it­se­näi­syys­päi­vän vas­taa­no­tot, jois­ta jo­kai­sel­ta mu­ka­na on jo­kin suo­sit­tu tuo­te.

Tar­jol­la on muun mu­as­sa ka­laa, riis­taa, mar­jo­ja, kas­vik­sia sekä suo­ma­lai­sia sie­niä. Vuo­den 2023 vi­han­nek­sek­si va­lit­tua pork­ka­naa löy­tyy kas­vis­voi­lei­pä­ka­kuis­ta. Tee­ma ei kui­ten­kaan ulo­tu Lin­nan juh­lien le­gen­daa­ri­seen boo­liin, sil­lä luo­mu­boo­li säi­lyy sa­man­lai­se­na.

Sa­vo­lai­sen mu­kaan Lin­nan juh­lis­sa kuul­ta­vas­sa mu­sii­kis­sa ko­ros­tu­vat suo­ma­lai­suus ja pe­rin­teet, mut­ta myös kan­sain­vä­li­syys on vah­vas­ti läs­nä.

– Mu­siik­ki­kat­tauk­ses­sa tul­laan kuu­le­maan tul­kin­to­ja suo­ma­lai­sil­le tär­keik­si tul­leis­ta kap­pa­leis­ta ja mo­nis­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta klas­si­kois­ta. Il­lan ai­ka­na kuul­laan van­hem­paa mu­siik­kia, mut­ta myös uu­dem­paa on mu­ka­na, hän ker­too.

Val­ti­o­sa­lin mu­sii­kis­ta vas­taa­vat Kaar­tin soit­to­kun­ta sekä Kaar­tin Com­bo so­lis­ti­naan Il­ta. Mu­siik­ki­va­lin­nat on teh­ty pe­rin­tei­tä vaa­lien ja ko­ti­mais­ta mu­siik­kia pai­not­ta­en. Suo­ma­lais­ten klas­sik­ko­jen li­säk­si tans­si­mu­sii­kis­sa kuul­laan so­vi­tuk­sia uu­dem­mis­ta kap­pa­leis­ta.

So­ta­ve­te­raa­nien ja lot­tien kah­vi­ti­lai­suu­des­sa esiin­tyy Yli­op­pi­las­kun­nan Lau­la­jat. Kol­man­nen ker­rok­sen sa­lon­gin mu­sii­kis­ta vas­taa Sami Pit­kä­mö ni­me­ään kan­ta­van or­kes­te­rin­sa kans­sa.

Vas­taa­no­ton ko­ris­te­lui­den ker­ro­taan ole­van "klas­si­set ja run­sas­kuk­kai­set". Vä­ri­sä­vyis­sä esil­lä ovat val­koi­sen ja si­ni­sen li­säk­si pas­tel­li­sen li­lan ja vaa­le­an­pu­nai­sen sä­vyt.

Lin­nan juh­lien ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat Sa­vo­lai­sen mu­kaan ar­vi­ol­ta 275 000 eu­roa. Hä­nen mu­kaan­sa pää­o­sa ku­luis­ta syn­tyy hen­ki­lös­tön palk­ki­ois­ta ja elin­tar­vi­ke­kus­tan­nuk­sis­ta.

– Ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat tänä vuon­na hie­man kor­ke­am­mat kuin vii­me vuon­na. Tä­hän vai­kut­ta­vi­na te­ki­jöi­nä on muun mu­as­sa se, et­tä vie­rai­ta on tänä vuon­na kol­mi­sen­sa­taa enem­män kuin vii­me vuon­na. Li­säk­si vai­kut­taa se, et­tä elin­tar­vik­kei­den hin­to­jen nou­su on jat­ku­nut. Jos kat­so­taan hie­man pi­dem­mäl­lä pers­pek­tii­vil­lä, nos­ta­vat ter­veys­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät pa­nos­tuk­set myös jon­kin ver­ran ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sia, esi­mer­kik­si vuok­raam­me il­man­puh­dis­ti­mia ja kä­si­de­si­au­to­maat­te­ja tuon il­lan ajak­si, Sa­vo­lai­nen ker­too.

Pre­si­den­tin­lin­nan il­man­vaih­toa on te­hos­tet­tu vas­taa­no­ton ai­ka­na, ja vie­rai­den käy­tös­sä ole­viin ti­loi­hin on si­joi­tet­tu kym­me­niä il­man­puh­dis­ti­mia ja kä­si­de­si­a­se­mia. Ha­luk­kail­le on myös tar­jol­la kas­vo­mas­ke­ja.

Vie­rai­ta on pyy­det­ty huo­mi­o­maan muut kut­su­tut ja jät­täy­ty­mään pois vas­taa­no­tol­ta, mi­kä­li he tun­te­vat it­sen­sä sai­raik­si, heil­lä on ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta tai he ovat hil­jat­tain al­tis­tu­neet ko­ro­na­vi­ruk­sel­le.