Maa­rit Kaut­to

An­si­o­lu­et­te­lo eli CV on ta­val­li­ses­ti en­sim­mäi­nen do­ku­ment­ti, jon­ka poh­jal­ta rek­ry­toi­ja al­kaa muo­dos­taa ku­vaa työn­ha­ki­jas­ta. Sik­si on eri­tyi­sen tär­ke­ää, et­tä CV on va­kuut­ta­va. Ker­ran kun­nol­la teh­ty CV-poh­ja hel­pot­taa työn­ha­kua pit­kään.

– Sel­keä, ly­hyt ja yti­me­käs, joh­don­mu­kai­nen ja in­for­ma­tii­vi­nen. Hyvä CV hou­kut­te­lee rek­ry­toi­jaa lu­ke­maan ha­ke­mus­ta pi­dem­mäl­le, Ta­lent Cen­te­rin HR-koor­di­naat­to­ri Em­mi Ku­ro­nen ku­vai­lee.

– CV:ssä vii­mei­sin työ­paik­ka mai­ni­taan en­sim­mäi­se­nä. Ihan kaik­kia ke­sä­työ­paik­ko­ja ei ole tar­vet­ta lu­e­tel­la, var­sin­kaan, jos ne ei­vät ole oleel­li­sia ha­et­ta­van teh­tä­vän kan­nal­ta. Oma kuva kan­nat­taa lait­taa an­ta­maan ha­ke­muk­sel­le kas­vot, jos se vain on mah­dol­lis­ta.

– CV kan­nat­taa myös tal­len­taa hel­pos­ti la­dat­ta­vaan muo­toon eli esi­mer­kik­si pdf-muo­to on täl­lai­nen.

Ta­lent Cen­te­rin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan Jari Nok­ko­sen mu­kaan ha­ke­mus­kir­jees­sä on mah­dol­lis­ta ker­toa omaa ta­ri­naan­sa ja osaa­mis­taan hiu­kan sy­väl­li­sem­min. Myös sitä on hyvä ava­ta, jos työ­his­to­ri­as­sa on esi­mer­kik­si auk­ko­ja.

– Ha­ke­mus­kir­je on ikään kuin myyn­ti­kir­je omas­ta it­ses­tä. Sii­nä voi ker­toa ly­hy­es­ti osaa­mi­sen li­säk­si vaik­ka­pa har­ras­tuk­sis­ta ja luon­teen­piir­teis­tä­kin. Kan­nat­taa sil­ti pi­tää ha­ke­mus­kir­je mak­si­mis­saan yh­den A4:n mit­tai­se­na, Jari Nok­ko­nen sel­vit­tää.

Mes­su­jen CV-kli­ni­kal­la on esil­lä esi­merk­ki hy­väs­tä CV:stä.

– An­nam­me vink­ke­jä CV:n te­ke­mi­seen ja vas­taam­me mui­hin­kin työn­ha­kua kos­ke­viin ky­sy­myk­siin. Vii­me vuo­si­na ni­me­no­maan ku­val­li­set CV:t ovat yleis­ty­neet ja muu­toin­kin an­si­o­lu­et­te­loi­den vi­su­aa­li­seen il­mee­seen pa­nos­te­taan.

– Koko ajan suo­si­o­taan on kas­vat­ta­nut eri­tyi­ses­ti toi­mi­hen­ki­lö­ta­son teh­tä­vis­sä myös Lin­ke­dIn eli erään­lai­nen säh­köi­nen CV. Lä­hes kaik­ki rek­ry­toi­vat yri­tyk­set käyt­tä­vät Lin­ke­dI­niä, myös me tääl­lä Ta­lent Cen­te­ris­sä.

– Lin­ke­dIn on Mic­ro­sof­tin verk­ko­yh­tei­sö­pal­ve­lu ja ver­kos­toi­tu­mis­vä­li­ne. Käyt­tä­jät voi­vat luo­da pal­ve­luun an­si­o­lu­et­te­lon­sa, saa­da suo­si­tuk­sia en­ti­sil­tä esi­mie­hil­tä ja työ­ka­ve­reil­ta sekä suo­si­tel­la mui­ta, Jari Nok­ko­nen ker­too.

Ta­lent Cen­ter on vuon­na 2010 pe­rus­tet­tu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu- ja asi­an­tun­ti­ja­ta­lo. Yri­tys on eri­kois­tu­nut ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin, he­ad­hun­tin­giin sekä so­vel­tu­vuu­sar­vi­oi­hin ja ky­ky­tes­tauk­siin. Iso­na osa­na lii­ke­toi­min­nas­sa nä­kyy myös hen­ki­lös­tö­vuok­raus. Toi­mi­pis­tei­tä on Po­rin li­säk­si Hel­sin­gis­sä, Tam­pe­reel­la ja vuo­den­vaih­teen jäl­keen myös Ou­lus­sa.

– Omaan po­ruk­kaan kuu­lu­via meil­lä on töis­sä kah­dek­san ja li­säk­si vuok­ra­työ­voi­man lis­toil­la on par­haim­mil­laan 200 hen­ki­löä. Lii­ke­vaih­tom­me tu­lee tänä vuon­na ole­maan rei­lut nel­jä mil­joo­naa eu­roa, Jari Nok­ko­nen ki­teyt­tää.

Ta­lent Cen­ter vä­lit­tää työ­voi­maa lai­das­ta lai­taan, mut­ta sote-puo­len työn­vä­li­tys­tä ei vie­lä tois­tai­sek­si ole. Lis­toil­la on suo­ma­lais­ten li­säk­si kan­sain­vä­li­siä työn­te­ki­jöi­tä, jois­ta on ky­syn­tää esi­mer­kik­si me­tal­li­te­ol­li­suu­des­sa.

Huu­ta­va pula juu­ri nyt on ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-alan työn­te­ki­jöis­tä, ku­ten tar­joi­li­jois­ta ja ko­keis­ta. Me­tal­li­te­ol­li­suu­den puo­lel­la tar­vi­taan koko ajan eri­lai­sia kä­den­tai­ta­jia, ku­ten ko­neis­ta­jia ja hit­saa­jia.

– Uk­rai­na­lai­sia on nyt pal­jon työn­te­ki­jä­mark­ki­noil­la. Mei­dän­kin vä­li­tyk­sel­läm­me yli 30 uk­rai­na­lais­ta on täl­lä het­kel­lä töis­sä. Meil­lä it­sel­läm­me on työn­te­ki­jä­nä uk­rai­na­lai­nen Yu­lia, joka aut­taa pait­si työn­haus­sa myös ko­tout­ta­mi­ses­sa ja on mu­ka­na esi­mer­kik­si kes­kus­te­luis­sa työ­nan­ta­jan kans­sa, Jari Nok­ko­nen sel­vit­tää.