Ilo­na Ihan­to­la ja Lee­na Sa­vi­o­ja

Ruo­ka ja juo­ma ovat kas­va­va tren­di mat­kai­li­joi­den kes­kuu­des­sa. Ruo­ka­mat­kai­lun kan­sain­vä­li­nen kat­to­jär­jes­tö World Food Tra­vel As­so­ci­a­ti­on ar­vi­oi, et­tä jopa puo­let va­paa-ajan­mat­kus­ta­jis­ta lu­keu­tuu ruo­ka­mat­kai­li­joi­hin. Hei­dän en­si­si­jai­nen mo­tii­vin­sa mat­kus­taa on siis ruo­ka ja sii­hen liit­ty­vät ak­ti­vi­tee­tit. Ruo­ka­mat­kai­lun pii­riin kuu­lu­vat esi­mer­kik­si kah­vi­la- ja ra­vin­to­la­ruo­kai­lut, oh­ja­tut ruo­ka­kä­ve­lyt, tas­tin­git, ka­las­tus-, mar­jas­tus- ja sie­ni­ret­ket, vie­rai­lut maa­ti­loil­la, pien­pa­ni­mois­sa ja vii­ni­ti­loil­la, ruo­kai­lut luon­nos­sa ja kult­tuu­riym­pä­ris­tös­sä sekä ruo­ka­rei­tit.

Sa­ta­kun­nan ruo­ka­mat­kai­lua ke­hi­te­tään Tas­te Sa­ta­kun­ta -brän­din al­la, jo­hon kuu­luu ruo­ka­mat­kai­lu­reit­te­jä, lä­hi­ruo­ka­koh­tei­ta, me­nu­ja ja ta­pah­tu­mia. Tas­te Sa­ta­kun­ta on syn­ty­nyt osa­na Mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sen Gur­mee­ta-han­ket­ta, jon­ka pää­ta­voit­tee­na on nos­taa ruo­ka­mat­kai­lu Sa­ta­kun­nan ve­to­voi­ma­te­ki­jäk­si. Tas­te Sa­ta­kun­ta -me­nut ke­hi­tel­lään yh­des­sä Sa­ta­kun­nan Keit­ti­ö­mes­ta­rien yh­dis­tyk­sen kans­sa nos­ta­en esil­le Sa­ta­kun­nan upei­ta ja mo­ni­puo­li­sia raa­ka-ai­nei­ta.

Ruo­ka­mat­kai­lu oli yk­si nä­ky­vä tee­ma myös Hel­sin­gin Mat­ka­mes­suil­la, jot­ka jär­jes­tet­tiin tänä vuon­na 19.–21.1. Tu­tus­tuim­me mes­suil­la Vi­sit Rau­man osas­toon ja haas­tat­te­lim­me Rau­man kau­pun­gin mat­kai­lu­neu­vo­ja Jo­han­na Sai­ni­o­ta. Ky­sym­me, mi­ten ruo­ka nä­kyy osa­na Rau­man mat­kai­lua ja mil­lai­sia pai­kal­li­sia eri­koi­suuk­sia hän suo­sit­te­lee mat­kai­li­joil­le.

– Pal­jon ih­mi­set ky­se­le­vät, mis­sä Rau­mal­la voi syö­dä. Eten­kin kan­sain­vä­li­set mat­kai­li­jat ha­lu­a­vat jo­ta­kin au­tent­tis­ta. Van­has­ta Rau­mas­ta löy­tyy pal­jon iha­nia paik­ko­ja, jois­ta voi suo­si­tel­la mitä ta­han­sa, kos­ka kai­kil­la on tar­jo­ta ko­ti­mais­ta ja lä­hel­lä tuo­tet­tua ruo­kaa. Rau­ma­lai­sis­ta eri­koi­suuk­sis­ta tär­kein on laps­kous­si. Muu­ta­mat ra­vin­to­lat tar­jo­a­vat sitä päi­vit­täin ja sitä saa myös ti­lauk­ses­ta. Toi­nen, eh­kä vä­hem­män tun­net­tu on Rau­man pi­pa­ri, jota saa muu­ta­mis­ta kah­vi­lois­ta. Ruo­ka­mat­kai­lu­e­si­merk­ki­nä mie­leen tu­lee myös Cu­li­na­ry Old Rau­ma Walk, ris­tei­ly­mat­kai­li­joil­le jär­jes­tet­ty ta­pah­tu­ma, jos­sa op­pai­den joh­dol­la kier­ret­tiin ruo­ka­mat­kai­lu­koh­tei­ta Van­has­sa Rau­mas­sa ja mais­tel­tiin pai­kal­li­sia herk­ku­ja. Täl­lais­ta voi­si ot­taa Rau­man mat­kai­luun eh­kä laa­jem­min­kin.

Ruo­ka­mat­kai­li­jaa odot­taa mo­ni­puo­li­nen tar­jon­ta ym­pä­ri Sa­ta­kun­taa. Haas­tat­te­lim­me ai­hee­seen liit­ty­en nel­jää mat­kai­lu­pal­ve­lu­ja tar­jo­a­vaa yri­tys­tä.

EUR­HOiA on uu­si sa­ta­kun­ta­lai­nen mat­kai­lu- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta tar­jo­a­va yri­tys Eu­ra­jo­en Pink­jär­vel­lä. Rus­tii­kis­sa mil­jöös­sä voi ko­kous­taa, juh­lia tai viet­tää vaik­ka vir­kis­tä­vän TYHY-päi­vän. Ma­ri­ta Wal­li­nin omis­ta­ma EUR­HOiA tar­jo­aa ren­toa yh­des­sä­o­loa, lem­pe­ää lii­kun­taa, pa­laut­ta­vaa rau­hoit­tu­mis­ta ja voi­maan­nut­ta­vaa kä­sil­lä te­ke­mis­tä.

EUR­HOiA on eri­kois­tu­nut tar­jo­a­maan kuk­kais­ruo­kaa, jos­sa siis ni­men­sä ve­roi­ses­ti hyö­dyn­ne­tään yrt­tien, vi­han­nes­ten ja kas­vis­ten li­säk­si syö­tä­viä kuk­kia ja kuk­ka­kas­vien mui­ta­kin osia. Yri­tys käyt­tää ai­na luo­mu­vil­jel­tyä, kun­kin se­son­gin par­haim­mis­toa ja an­taa myös mie­lel­lään kuk­kais­ruo­kai­de­oi­ta. EUR­HOiA toi­mii mu­ka­na mo­ni­puo­li­ses­sa yh­teis­työ­ver­kos­tos­sa, jon­ka ta­voit­tee­na on li­sä­tä ih­mis­ten hy­vin­voin­tia ja pa­lau­tu­mis­ta. Yri­tys on myös osal­lis­tu­nut SAMK:n jär­jes­tä­miin ruo­ka­mat­kai­lun ti­lai­suuk­siin.

Ruokamatkailu on Korsuretkien laajin toimiala. Kuva: Viivi Hautamäki

Ruokamatkailu on Korsuretkien laajin toimiala. Kuva: Viivi Hautamäki

Kor­su­ret­ket on vuon­na 1999 toi­min­tan­sa aloit­ta­nut mat­kai­lu­y­ri­tys, joka tuot­taa ruo­ka-, elä­mys- ja sau­na­pal­ve­lui­ta. San­ni Luo­ma­haa­ran luot­saa­ma yri­tys toi­mii Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa, Jä­mi­jär­vel­lä. Ruo­ka­mat­kai­lu on yri­tyk­sen laa­jin toi­mi­a­la. Lä­hes kaik­ki asi­ak­kaat ruo­kai­le­vat vie­rail­les­saan Kor­su­ky­läs­sä, toi­sil­le se on oheis­pal­ve­lu ak­ti­vi­tee­tin li­säk­si, mut­ta suu­rim­mal­le osal­le pää­syy tul­la asi­ak­kaak­si. Ruo­kai­lus­sa pa­nos­te­taan lä­hi­ruo­kaan, kes­tä­vyy­teen ja pai­kal­li­suu­teen. Me­nu­suun­nit­te­lu pe­rus­tuu sii­hen, mitä raa­ka-ai­nei­ta lä­hel­tä on saa­ta­vil­la. Yri­tyk­sen mie­les­tä poh­joi­nen Sa­ta­kun­ta ja Pir­kan­maan lä­hi­a­lue ovat ol­leet täs­sä täy­del­li­nen aar­re­ait­ta! Ruo­kai­lus­ta on py­rit­ty ra­ken­ta­maan par­hail­laan mo­ni­ais­ti­nen elä­mys luon­non kes­kel­lä.

Pie­nen yri­tyk­sen pär­jää­mi­sen pe­ru­se­del­ly­tys on laa­ja-alai­nen ver­kos­toi­tu­mi­nen mui­den yri­tys­ten kans­sa. Kor­su­ret­ket te­kee­kin toi­mi­a­lat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä eri yri­tys­ten kans­sa, pää­o­sin tie­tys­ti mat­kai­luun liit­ty­en. "Mark­ki­noin­nin, tuot­teis­ta­mi­sen ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen yh­tey­des­sä yh­des­sä olem­me enem­män." Kor­su­ret­ket on mu­ka­na Gur­mee Sa­ta­kun­ta -hank­kees­sa sekä Ge­o­par­kin myö­tä Ge­o­food-brän­dis­sä.

Meggala on Kankaanpäässä sijaitseva viinitila. Kuva: Meggala

Meggala on Kankaanpäässä sijaitseva viinitila. Kuva: Meggala

Meg­ga­la on Ve­nes­jär­vel­lä Kan­kaan­pääs­sä si­jait­se­va So­fia ja Heik­ki Lat­va­jär­ven omis­ta­ma vii­ni­ti­la, joka val­mis­taa sa­ta­kun­ta­lai­sia aro­mik­kai­ta vii­ne­jä, sii­de­rei­tä ja al­ko­ho­lit­to­mia juo­mia lä­hi­raa­ka-ai­neis­ta. Meg­ga­lan kir­sik­ka-, ome­na- ja aro­ni­a­tar­hoil­la kas­vaa yh­teen­sä 1 200 puu­ta ja pen­sas­ta ja ke­vääl­lä vii­ni­ti­lan tar­hoil­la on kau­nis kuk­ka­lois­to.

Hy­vän ruo­an ja juo­man ys­tä­vät ha­ke­vat Meg­ga­lan vii­ni­myy­mä­läs­tä vii­ne­jä ja mui­ta juo­mia ruo­kai­lui­hin, il­lal­li­sil­le sekä juh­liin. Ra­vin­to­la tar­jo­aa lä­hi­vii­ne­jä, -sii­de­rei­tä ja mui­ta pai­kal­li­sia juo­mia sekä vii­ni­tas­tin­ge­jä. Vii­ni­ti­lal­la toi­mii myös kah­vi­la ja lä­hi­ruo­kaan pa­nos­ta­va ti­laus­ra­vin­to­la. Li­säk­si yri­tys jär­jes­tää Ve­nes­jär­ven maa­lais­ky­läs­sä oh­jel­mal­lis­ta toi­min­taa ja ak­ti­vi­teet­te­ja vii­ni­ti­lan ym­pä­ris­tös­sä.

Vii­ni­ti­la Meg­ga­la te­kee yh­teis­työ­tä mo­nen pai­kal­li­sen tuot­ta­jan ja mat­kai­lu­y­ri­tyk­sen kans­sa. Yri­tys on ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­ja myös mo­nis­sa eri ta­pah­tu­mis­sa, esi­mer­kik­si Ter­ve Ruo­ka -mes­suil­la Me­ri­kar­vi­al­la 6.–7.4.2024. Li­säk­si yri­tys on ol­lut mu­ka­na laa­ti­mas­sa Sa­ta­kun­nan ruo­ka­mat­kai­lu­reit­te­jä sekä yh­tei­siä ret­ki­pa­ket­te­ja tois­ten pai­kal­lis­ten mat­kai­lu­y­ri­tys­ten kans­sa.

Savipakarissa on tarjolla kotimaisista tuotteista valmistettua ruokaa. Kuva: Elmeri Elo

Savipakarissa on tarjolla kotimaisista tuotteista valmistettua ruokaa. Kuva: Elmeri Elo

Kah­vi­la-Ra­vin­to­la Sa­vi­pa­ka­ri si­jait­see Ul­vi­las­sa his­to­ri­al­li­sel­la Lei­ne­pe­rin ruu­kil­la. Kah­vi­la­ra­ken­nus on ai­koi­naan ra­ken­net­tu ruu­kin työn­te­ki­jöi­den lei­vin­tu­vak­si 1850-lu­vul­la ja se on ra­ken­net­tu sa­ves­ta. Tänä päi­vä­nä Sa­vi­pa­ka­ril­la her­ku­tel­laan lä­hi­raa­ka-ai­neis­ta val­mis­te­tuil­la bur­ge­reil­la, sa­laa­teil­la ja Sa­vi­pa­ka­rin kä­sin lei­vo­tuil­la mun­keil­la sekä tuo­re­paah­de­tul­la kah­vil­la.

Yrit­tä­jä Ter­ja Wahl­ber­gin mu­kaan ruo­ka ja ruo­ka­mat­kai­lu ovat olen­nai­nen osa Sa­vi­pa­ka­rin toi­min­taa. Yri­tys tar­jo­aa suo­ma­lai­sis­ta ja lä­hi­raa­ka-ai­neis­ta val­mis­tet­tu­ja ruo­kia, ta­voit­tee­naan pie­nen­tää hä­vik­ki­ruo­kaa ja edis­tää kier­rä­tys­tä. Sa­vi­pa­ka­ri on si­tou­tu­nut kes­tä­vän mat­kai­lun pe­ri­aat­tei­siin ja sil­lä on Eko­kom­pas­si-ser­ti­fi­kaat­ti. Sa­vi­pa­ka­ri val­mis­taa ti­lauk­ses­ta myös ryh­mil­le buf­fet­ruo­kai­lu­ja, jois­sa huo­mi­oi­daan se­son­gin mu­kai­set ja lä­hel­lä tuo­te­tut raa­ka-ai­neet.

Sa­vi­pa­ka­ri te­kee lä­heis­tä yh­teis­työ­tä ruu­kin kä­si­työ­y­rit­tä­jien kans­sa ja ke­hit­tää ruu­kin toi­min­taa yh­des­sä Ul­vi­lan kau­pun­gin kans­sa. Li­säk­si se kuu­luu Sa­ta­kun­nan Mat­kai­lu­y­rit­tä­jiin ja on mu­ka­na Vi­sit Sa­ta­kun­nan toi­min­nas­sa.

Sa­vi­pa­ka­ri on ol­lut mu­ka­na esim. Maa­kun­tien par­haat -yri­tys­ryh­mä­hank­kees­sa ja on täl­lä het­kel­lä mu­ka­na Gur­mee­ta-hank­kees­sa. Yri­tys on osal­lis­tu­nut Lei­ne­pe­rin ruu­kin Lä­hi­ruo­ka­ruuk­ki-ta­pah­tu­maan sekä val­ta­kun­nal­li­seen Lä­hi­ruo­ka­päi­vään ja se on osa tu­le­vaa Sa­ta­kun­nan Ruu­kis­ta ruuk­kiin -ruo­ka­mat­kai­lu­reit­tiä.

Läh­teet: Vi­sit Fin­land, Kes­tä­vän ruo­ka­mat­kai­lun opas 2021

Jut­tu on Sa­ta­e­dun mat­kai­lu­a­lan opis­ke­li­joi­den Mat­kai­lu-liit­tees­tä, joka il­mes­tyi Sa­ta­kun­nan Vii­kon vä­lis­sä 14.2.2024.