San­na Rai­ta-aho / STT

Luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö WWF on ju­lis­ta­nut pe­si­mä­rau­han sai­maan­nor­pil­le.

Erit­täin uha­na­lai­sen sai­maan­nor­pan pe­si­mä­ai­ka koit­taa hel­mi-maa­lis­kuus­sa, jol­loin kuut­ti syn­tyy emon lu­mi­ki­nok­seen kai­va­maan pe­sään. Ih­mi­sen ai­heut­ta­ma häi­riö voi kui­ten­kin uha­ta kuu­tin sel­viy­ty­mis­tä.

Tänä tal­ve­na pe­si­mä­o­lot Sai­maal­la vaih­te­le­vat alu­eit­tain. WWF:n alu­e­vas­taa­van Is­mo Mart­ti­sen mu­kaan ete­läi­sel­lä Sai­maal­la on lun­ta, mut­ta luon­non omat ran­ta­ki­nok­set ovat mel­ko pie­net. Poh­joi­sem­mas­sa lu­mi­ti­lan­ne on puo­les­taan pa­rem­pi ja myös pe­si­mä­e­del­ly­tyk­set ovat pa­rem­mat.

– Täl­lä het­kel­lä ti­lan­ne näyt­tää nor­pan kan­nal­ta hy­väl­tä, mut­ta ti­lan­ne voi myös muut­tua, Mart­ti­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Sai­maan­norp­pien pe­sin­tää on tä­nä­kin vuon­na tur­vat­tu Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lu­jen koor­di­noi­mil­la apu­ki­nos­ko­lauk­sil­la, jois­sa rei­lut 300 va­paa­eh­tois­ta ko­la­si nor­pil­le yli 250 apu­ki­nos­ta ym­pä­ri Sai­maa­ta. Mer­kit­tä­vän osan apu­ki­nok­sis­ta te­ki­vät pai­kal­li­sis­ta ih­mi­sis­tä koos­tu­vat ryh­mät, jot­ka toi­mi­vat koko sai­maan­nor­pan li­sään­ty­mi­sa­lu­eel­la Py­hä­se­läl­tä Suur-Sai­maal­le.

WWF:n va­paa­eh­toi­set ko­la­si­vat apu­ki­nok­sia vas­tuu­a­lu­eil­laan ete­läi­sel­lä Sai­maal­la.

Ny­ky­ään apu­ki­nok­sia teh­dään vuo­sit­tain, sil­lä tal­vi­o­lo­suh­teet ovat ar­vaa­mat­to­mat. Sa­tei­nen jak­so saat­taa su­lat­taa luon­non­ki­nok­set no­pe­as­ti jääl­tä.

– Apu­ki­nok­set ovat mer­kit­tä­vä suo­je­lu­toi­mi, sil­lä vä­hä­lu­mi­si­na tal­vi­na jopa yli 80 pro­sent­tia ha­vai­tuis­ta kuu­teis­ta on saa­nut suo­jaa apu­ki­nok­ses­ta, ker­too tie­dot­tees­sa luon­non­suo­je­lun eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Riik­ka Ala­kos­ki Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­luis­ta.

Il­mas­ton­muu­tos on­kin iso uh­ka norp­pien tu­le­vai­suu­del­le. WWF:n mu­kaan lumi ja jää ovat elin­tär­kei­tä kuut­tien sel­viy­ty­mi­sel­le, sil­lä norp­pa syn­nyt­tää poi­ka­sen­sa lu­mi­ki­nok­seen kai­va­maan­sa luo­la­mai­seen pe­sään.

– Jos lun­ta ei rii­tä pe­sä­tar­peik­si, poi­ka­sil­la ei ole suo­jaa tuul­ta, kyl­myyt­tä, pe­to­ja ja häi­rin­tää vas­taan.