San­na Jääs­ke­läi­nen

Sata-alu­eel­le eli Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le on saa­tu uu­si näyt­tee­not­to­au­to, jota esi­tel­tiin me­di­al­le per­jan­tai­na. Seu­raa­vak­si au­to läh­tee esit­te­ly­kier­rok­sel­le Sa­ta­kun­nan kun­tiin.

Näyt­tee­not­to­au­to on en­sim­mäi­nen pa­la­nen liik­ku­vien pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­ses­sä. Pro­jek­ti­joh­ta­ja Ka­le­vi Mä­ki­pää ker­too, et­tä seu­raa­vak­si Sata-alu­eel­le on tu­los­sa ter­veys­pal­ve­lu­au­to sekä suun ter­vey­den­huol­lon vau­nu.

– Ter­veys­pal­ve­lu­a­jo­neu­vos­sa on hoi­ta­ja­vas­taa­not­to ja lää­kä­rin kon­sul­toin­ti­mah­dol­li­suus etäyh­tey­del­lä. Alus­ta­van ar­vi­oin mu­kaan ter­veys­pal­ve­lu­a­jo­neu­vo voi­daan ot­taa käyt­töön vuo­den lo­pul­la. Suun ter­vey­den­huol­lon vau­nu si­säl­tää täy­del­li­sen hoi­to­yk­si­kön. Vau­nus­sa työs­ken­te­lee ham­mas­lää­kä­ri ja ham­mas­hoi­ta­ja, Mä­ki­pää ker­too.

Kaik­ki nämä liik­ku­vat pal­ve­lut tu­le­vat toi­mi­maan ajan­va­rauk­sel­la.

Laboratorion näytteenottoautoa on kehitetty Satakunnan hyvinvointialueen Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeessa tiiviissä yhteistyössä laboratorion, hankintapalvelujen ja kuljetuspalvelujen kanssa. Kuvassa projektijohtaja Kalevi Mäkipää. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Laboratorion näytteenottoautoa on kehitetty Satakunnan hyvinvointialueen Kestävän kasvun Satakunta 2 -hankkeessa tiiviissä yhteistyössä laboratorion, hankintapalvelujen ja kuljetuspalvelujen kanssa. Kuvassa projektijohtaja Kalevi Mäkipää. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Näyt­tee­not­to­au­to han­kit­tiin Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een Kes­tä­vän kas­vun Sa­ta­kun­ta 2 -hank­keen avul­la ja kil­pai­lut­ta­mal­la.

– Suu­rin osa hy­vin­voin­ti­a­lu­een au­tois­ta on val­koi­sia, mut­ta val­koi­sen pa­ket­ti­au­ton toi­mi­tu­sai­ka oli­si ve­ny­nyt lii­kaa. Niin­pä otet­tiin si­ni­nen au­to, sil­lä si­ni­nen väri on myös Sata-alu­een vi­ral­li­sia vä­re­jä, ker­too di­ag­nos­tis­ten ja klii­nis­ten tu­ki­pal­ve­lu­jen vas­tuu­yk­si­kön pääl­lik­kö Rita Syys­tö.

Yk­si kil­pai­lu­tuk­sen edel­ly­tyk­sis­tä oli se, et­tä au­toa voi ajaa hen­ki­lö­au­to­kor­til­la. Näyt­tee­not­ta­jat aja­vat au­toa it­se ja myös tank­kaa­vat sen. Au­tos­sa on polt­to­moot­to­ri, mut­ta näyt­tee­not­toon liit­ty­vät lait­teet, läm­mi­tys ja il­mas­toin­ti tar­vit­se­vat säh­kö­vir­taa. Sik­si au­ton kyl­jes­sä on la­taus­pis­to­ke.

Myös au­ton eri­kois­va­rus­te­lu näyt­tee­not­toa var­ten kil­pai­lu­tet­tiin. Kil­pai­lu­tuk­sen voit­ti po­ri­lai­nen Au­to-Kir­mo­la.

– Hel­pot­ti yh­teis­työ­tä, kun he oli­vat lä­hel­lä. Hy­vää työ­tä te­ki­vät ja se on tie­tys­ti plus­saa, et­tä ky­sees­sä on pai­kal­li­nen toi­mi­ja, Syys­tö sa­noo.

Au­to mak­soi il­man ar­von­li­sä­ve­roa 50 000 eu­roa ja sen va­rus­te­lu 42 000. Ra­hoi­tus tuli Eu­roo­pan uni­o­nil­ta.

Näytteenottaja Hanna Peltola esitteli auton varustelua tiedotusvälineiden edustajille. Hän on mukana myös esittelykierroksella kunnissa. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Näytteenottaja Hanna Peltola esitteli auton varustelua tiedotusvälineiden edustajille. Hän on mukana myös esittelykierroksella kunnissa. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Näyt­tee­no­tos­ta vas­taa­va hen­ki­lö­kun­ta on in­nois­saan au­tos­ta.

– On hie­noa saa­da täl­lai­nen uu­si pal­ve­lu, joka me­nee asi­ak­kaan luok­se. Si­säl­tä au­to on kuin mikä ta­han­sa näyt­tee­not­to­ti­la, ker­too näyt­tee­not­ta­ja Han­na Pel­to­la.

Hän tu­lee työs­ken­te­le­mään näyt­tee­not­to­au­tos­sa yh­des­sä näyt­tee­not­ta­ja Satu Van­ha­ta­lon kans­sa. Tu­le­val­la esit­te­ly­kier­rok­sel­la maa­kun­nas­sa au­tos­sa ei vie­lä ote­ta näyt­tei­tä.

Po­rin Maan­tie­ka­dun toi­mi­pis­tees­sä työs­ken­te­le­vä Han­na Pel­to­la on in­nois­saan, kun pää­si mu­kaan liik­ku­van pal­ve­lun pro­jek­tiin.

– Il­moit­tau­duin heti, kun ky­syt­tiin kiin­nos­tu­nei­ta. Mi­nus­ta au­to näyt­tää toi­mi­val­ta. Mut­ta pi­lo­toin­ti­jak­sol­la näh­dään, mi­ten toi­mi­va au­to käy­tän­nös­sä on, hän sa­noo.

Näytteenottaja Hanna Peltola ja diagnostisten ja kliinisten tukipalvelujen vastuuyksikön päällikkö Rita Syystö. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Näytteenottaja Hanna Peltola ja diagnostisten ja kliinisten tukipalvelujen vastuuyksikön päällikkö Rita Syystö. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Näyt­tee­not­to­au­ton pi­lo­toin­ti al­kaa esit­te­ly­kier­rok­sen jäl­keen tou­ko­kuus­sa. Pi­lo­toin­nil­la tuo­te­taan tie­toa ja ko­ke­muk­sia uu­den pal­ve­lun toi­mi­vuu­des­ta ja mah­dol­li­sis­ta haas­teis­ta en­nen käyt­töö­not­toa osak­si nor­maa­lia näyt­tee­not­to­pal­ve­lua. Pi­lo­toin­ti­jak­sol­la au­to on jon­kun ny­kyi­sen näyt­tee­not­to­pis­teen lä­hel­lä ja sin­ne oh­ja­taan osa asi­ak­kais­ta. Sa­mal­la ar­vi­oi­daan au­ton va­rus­te­lua ja toi­mi­vuut­ta. Toi­ses­sa vai­hees­sa tul­laan tar­kas­te­le­maan liik­ku­van näyt­tee­no­ton toi­mi­vuut­ta asi­ak­kail­le tar­jot­ta­va­na pal­ve­lu­na, esi­mer­kik­si ajan­va­rau­sai­ko­jen saa­ta­vuut­ta ja suun­ni­tel­tu­jen ai­ko­jen täs­mäl­li­syyt­tä. Pi­lo­toin­nin jäl­keen sel­vi­ää, mi­ten näyt­tee­not­to­au­to tu­lee osak­si la­bo­ra­to­ri­on toi­min­taa ja mis­sä se tu­lee lii­ken­nöi­mään.

– Mar­ras­kuus­sa pi­lo­toin­ti lop­puu ja au­to on val­mis toi­min­taan. Sil­loin se al­kaa kul­kea sin­ne, mis­sä pal­ve­lua tar­vi­taan, ker­too Rita Syys­tö.

Au­to läh­tee esit­te­ly­kier­rok­sel­le

La­bo­ra­to­ri­on näyt­tee­not­to­au­to esit­täy­tyy hy­vin­voin­ti­a­lu­een asuk­kail­le. Hy­vin­voin­ti­a­lue toi­vot­taa asuk­kaat ter­ve­tul­leik­si tu­tus­tu­maan la­bo­ra­to­ri­on näyt­tee­not­to­au­toon ja näyt­tee­not­ta­jiin.

Esit­täy­ty­mi­sen ai­ka­tau­lu:

Maa­nan­tai 22.4.2024 Sa­ta­sai­raa­la, A- ja B-ra­ken­nuk­sen si­sä­kul­ma 9:00–15:00

Tiis­tai 23.4.2024 La­vi­an ter­vey­sa­se­ma 8:15–9:45, Jä­mi­jär­ven ter­vey­sa­se­ma 10:55–12:25, Kan­kaan­pään ter­vey­sa­se­ma 13:30–14:05

Kes­ki­viik­ko 24.4.2024 Me­ri­kar­vi­an ter­vey­sa­se­ma 8:15–9:45, Sii­kais­ten ter­vey­sa­se­ma 10:15–11:45, Po­mar­kun ter­vey­sa­se­ma 13:00–14:25

Tors­tai 25.4.2024 Kar­vi­an ter­vey­sa­se­ma 8:30–10:00, Hon­ka­jo­en ter­vey­sa­se­ma 10:45–12:15, Kan­kaan­pään ter­vey­sa­se­ma 13:15–14:05

Per­jan­tai 26.4.2024 Poh­jois-Po­rin ter­vey­sa­se­ma 8:00–9:30, Län­si-Po­rin ter­vey­sa­se­ma 10:00–12:00

Maa­nan­tai 29.4.2024 Re­po­saa­ren ter­vey­sa­se­ma 7:45–9:15, Ul­vi­lan ter­vey­sa­se­ma 10:30–12:00

Tiis­tai 30.4.2024 Sä­ky­län ter­vey­sa­se­ma 9.00–10:30, Eu­ran ter­vey­sa­se­ma 11:30–13:00

Tors­tai 2.5.2024 Rau­man ter­vey­sa­se­ma 8:15 – 9:45, Eu­ra­jo­en ter­vey­sa­se­ma 10:15–11:45, Lu­vi­an ter­vey­sa­se­ma 12:45–14:15

Per­jan­tai 3.5.2024 Huit­tis­ten ter­vey­sa­se­ma 8:15–9:45, Ko­ke­mä­en ter­vey­sa­se­ma 10:15–11:45, Har­ja­val­lan ter­vey­sa­se­ma 12:45–14:15