Heli Kok­ko

Pyö­rää ei tar­vit­se kek­siä uu­del­leen, kos­ka liik­ku­via pal­ve­lui­ta on Sa­ta­kun­nas­sa ke­hi­tet­ty mää­rä­tie­toi­ses­ti jo usei­ta vuo­sia. Akuut­ti ko­ti­kes­kus ja Com­bi­lans­si ovat esi­merk­ke­jä ke­hi­te­tyis­tä toi­min­ta­mal­leis­ta, joil­la päi­vys­tys­pal­ve­lu­ja vie­dään ko­tei­hin ja hoi­va­yk­si­köi­hin.

Hy­vin­voin­ti­a­lue yh­dis­ti so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men ja pe­las­tus­toi­men, mut­ta suun­ta oli sel­vä Sa­ta­kun­nas­sa jo en­nen tätä. So­ten ja pe­las­tus­toi­men yh­tei­nen ti­lan­ne­kes­kus pe­rus­tet­tiin vuon­na 2020.

Nyt eri osia ol­laan ko­ko­a­mas­sa sa­man hank­keen al­le ke­hi­tet­tä­vik­si ja kos­ke­maan koko Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta. Uut­ta ovat liik­ku­vat hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut ja kil­pai­lu­tuk­ses­sa on eri­koi­sa­jo­neu­vo, ”hy­vin­voin­ti­bus­si”, joka tar­jo­aa jat­kos­sa muun mu­as­sa sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­ton ja tar­vit­ta­es­sa lää­kä­rin etä­vas­taa­no­ton. Uut­ta on myös liik­ku­va näyt­tee­not­to ja liik­ku­va suun ter­vey­den­huol­to. Näil­lä hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut tuo­daan lä­hel­le asu­kas­ta.

En­si­hoi­ta­ja ja sai­raan­hoi­ta­ja (ylem­pi AMK) Heik­ki Lam­pi­nen toi­mii han­ke­koor­di­naat­to­ri­na Kes­tä­vän kas­vun Sa­ta­kun­ta -hank­keen liik­ku­vien pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­ses­sä.

– Agen­da on sel­vä: pal­ve­lut tuo­daan asi­ak­kaan ja po­ti­laan luo. Ke­tään ei jä­te­tä hoi­ta­mat­ta, ja asuu mis­sä päin Sa­ta­kun­taa vain, pal­ve­lui­den pi­tää pe­la­ta.

Akuut­ti ko­ti­kes­kus vas­taa ko­ti­sai­raa­la- ja tur­va­pu­he­lin­toi­min­nas­ta, ja Po­rin ja Rau­man seu­dul­la toi­mi­vat Com­bi­lans­sit ovat kes­kit­ty­neet eri­tyi­ses­ti ikään­ty­vien akuut­ti­ti­lan­teen hoi­toon. Pe­rin­tei­seen am­bu­lans­siin ver­rat­tu­na Com­bi­lans­sis­sa en­si­hoi­ta­jan työ­pa­ri­na on ikään­ty­vien on­gel­miin pe­reh­ty­nyt Akuut­ti ko­ti­kes­kuk­sen sai­raan­hoi­ta­ja.

Hank­keen ta­voit­tee­na on teh­dä kii­reel­li­nen yh­tey­de­not­to mah­dol­li­sim­man hel­pok­si. Po­ti­las tai omai­nen voi soit­taa päi­vys­ty­sa­vun nu­me­roon 116117, hä­tä­nu­me­roon 112 tai teh­dä tur­va­pu­he­lin­hä­ly­tyk­sen

Vaik­ka soit­tai­si ”vää­rään” nu­me­roon, am­mat­ti­lais­ten teh­tä­vä on sel­vit­tää ja aut­taa ei­kä pal­lo­tel­la asi­a­kas­ta. Lam­pi­nen ei pu­hui­si tur­his­ta päi­vys­tys­käyn­neis­tä, vaan ei-tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sis­ta käyn­neis­tä.

Hä­tä­kes­kus­soi­tois­ta noin kol­man­nes kos­kee kii­reet­tö­miä on­gel­mia, ja näis­tä lä­hes 80 pro­sent­tia kos­kee ikään­ty­nei­tä. Kii­reet­tö­mien teh­tä­vien mää­rä on nous­sut vuo­si vuo­del­ta. Kun pal­ve­lua ei saa­da siel­tä mis­tä pi­täi­si, eli pe­rus­ter­vey­den­huol­los­ta, sitä läh­de­tään ha­ke­maan hä­tä­nu­me­ron kaut­ta. Kos­ka päi­vys­tys­käyn­nit ovat eri­tyi­sen ras­kai­ta ikään­ty­neil­le, käyn­te­jä ha­lu­taan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan vä­hen­tää.

Toi­nen ke­hit­tä­mi­sen koh­de on sai­raa­la­ta­sois­ten tut­ki­mus­ten ja hoi­to­jen vie­mi­nen po­ti­laan luo. Tätä on Po­rin seu­dul­la teh­nyt jo usei­ta vuo­sia Akuut­ti ko­ti­kes­kus. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een myö­tä toi­min­ta on laa­jen­tu­nut koko Sa­ta­kun­taan. Ta­voit­tee­na on laa­jen­taa mo­bii­li­lää­kä­ri­päi­vys­tys­tä sekä Com­bi­lans­si-toi­min­taa koko Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le.

Ensihoitaja ja sairaanhoitaja (ylempi AMK) Heikki Lampinen toimii hankekoordinaattorina Kestävän kasvun Satakunta -hankkeen liikkuvien palveluiden kehittämisessä. Kuva: Heli Kokko

Ensihoitaja ja sairaanhoitaja (ylempi AMK) Heikki Lampinen toimii hankekoordinaattorina Kestävän kasvun Satakunta -hankkeen liikkuvien palveluiden kehittämisessä. Kuva: Heli Kokko

Mo­bii­lää­kä­ri­toi­min­nan aloit­ti Po­rin seu­dul­la kym­me­nen vuot­ta sit­ten EL Kat­rii­na Läh­teen­mä­ki, joka ve­tää Liik­ku­vat pal­ve­lut -han­ket­ta ja on Akuut­ti ko­ti­kes­kus -vas­tuu­yk­si­kön pääl­lik­kö.

Heik­ki Lam­pi­nen puo­les­taan on ol­lut luo­mas­sa Com­bi­lans­si-toi­min­taa, joka on ny­ky­ään re­kis­te­röi­ty mal­li. Lam­pi­sen li­säk­si toi­nen sai­raan­hoi­ta­ja ja han­ke­koor­di­naat­to­ri hank­kees­sa on Mari Ran­ta.

– Jouk­kue on teh­nyt työn, me olem­me ve­tu­rei­ta.

Lam­pi­sen mu­kaan koko sys­tee­mi pe­rus­tuu yh­teis­työ­hön.

– Tie­dän, et­tä meil­lä on huip­puo­saa­mis­ta, mut­ta olen­nais­ta on, mi­ten hit­sau­dum­me yh­dek­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Kaik­kien mu­ka­na ole­vien am­mat­ti­ryh­mien on tun­net­ta­va ja ar­vos­tet­ta­va tois­ten­sa työ­tä. Pi­tää tie­tää mitä työ­ka­ve­ri te­kee ja am­mat­ti­lai­set pi­tää lait­taa pu­hu­maan kes­ke­nään.