Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

– Kyl­lä­hän polt­to­puun myyn­ti on vii­me vuo­des­ta vil­kas­tu­nut. Se on kui­ten­kin jo­ka­syk­syi­nen ti­lan­ne, et­tä pak­ka­set pis­tä­vät pu­he­li­men soi­maan. Sil­loin riit­tää vii­kon ver­ran vils­ket­tä, sa­noo Mat­ti Pusa, joka on myy­nyt polt­to­puu­ta jo pari vuo­si­kym­men­tä.

Hä­nen mu­kaan­sa ti­lan­ne on muut­tu­nut sel­väs­ti tänä syk­sy­nä. Nyt os­te­taan koko tal­ven puut ker­ral­la.

– En­nen pui­ta os­tet­tiin enem­män pit­kin vuot­ta, pää­sään­töi­ses­ti toki syk­sys­tä ke­vää­seen. Osa ih­mi­sis­tä ve­nyt­ti pui­den ti­laa­mis­ta niin, et­tä vas­ta vii­mei­sen pe­säl­li­sen jäl­keen tuli ti­laus, ja puut piti saa­da heti.

Hän ei osaa sa­noa var­maa syy­tä muu­tok­seen, mut­ta epäi­lee saa­ta­vuu­son­gel­mien ja hin­to­jen nou­su­pe­lon vai­kut­ta­van.

Polt­to­puun hin­nas­ta liik­kuu mo­nen­lais­ta tie­toa. Hur­jim­pien uu­tis­ten mu­kaan hin­nat ovat voi­neet jopa kak­sin­ker­tais­tua vii­me syk­sys­tä. Toki alu­eel­li­sia ero­ja on pal­jon.

Pu­san mu­kaan hin­nat ovat hä­nel­lä nous­seet kym­me­ni­sen pro­sent­tia. Heit­to­kuu­tio kui­vaa koi­vuk­la­pia mak­saa nyt 65 eu­roa, kun hin­ta en­nen oli al­le kuu­si­kymp­piä. Toki hän myy myös se­kak­la­pia.

– Polt­to­ai­neen hin­nat ovat nous­seet reip­paas­ti, sa­moin kaik­ki muu. Se vai­kut­taa il­man muu­ta myös polt­to­puun hin­taan.

Pusa myy pää­a­si­as­sa omas­ta met­säs­tä kaa­det­tua puu­ta. Nyt me­nek­ki on kui­ten­kin ol­lut niin kova, et­tä hän oin jou­tu­nut os­ta­maan ran­ko­ja.

Pusa kul­jet­taa it­se puut ko­ti­o­vel­le, jos tar­vet­ta on. Kul­je­tuk­sen hin­ta vaih­te­lee pa­rin­kym­pin tie­tä­mil­lä. Rau­mal­le me­nee puu­ta pal­jon ja Eu­ra­jo­ki on ää­rim­mäi­nen paik­ka, mi­hin hän poh­joi­seen suun­taan puu­ta vie.

Kun Pusa ver­taa polt­to­puun myyn­tiä nyt ja kak­si vuo­si­kym­men­tä sit­ten, ero­ja on niin os­ta­jis­sa kuin kaup­pa­ta­vois­sa­kin.

– Yk­si ero on sii­nä, et­tä al­ku­ai­koi­na ve­ron­pa­lau­tuk­set nä­kyi­vät puu­kau­pas­sa sel­väs­ti. Kun pa­lau­tuk­set tu­li­vat kai­kil­le jou­lun al­la, pi­ri­si pu­he­lin jat­ku­vas­ti tois­ta viik­koa, Pusa nau­res­ke­lee.

Ny­kyi­sin ve­ro­pa­lau­tuk­set tu­le­vat eri ih­mi­sil­le ja yh­teis­töil­le eri ai­kaan, jo­ten tuo il­miö kuu­luu jo his­to­ri­aan.

Polttopuun hinnasta liikkuu monenlaista tietoa. Hurjimpien uutisten mukaan hinnat ovat voineet jopa kaksinkertaistua viime syksystä.

Polttopuun hinnasta liikkuu monenlaista tietoa. Hurjimpien uutisten mukaan hinnat ovat voineet jopa kaksinkertaistua viime syksystä.

Pixabay

Mie­hen oma­koh­tai­nen ar­vio on, et­tä puu­nos­ta­jis­sa on yhä enem­män nuo­ria ja myös nii­tä, joil­la puun polt­to läm­mit­tä­mi­seen on uut­ta. Sil­loin käy hel­pos­ti niin, et­tä ei osa­ta sään­nös­tel­lä pel­leil­lä ha­pen mää­rää, pel­lit lai­te­taan esi­mer­kik­si kiin­ni lii­an myö­hään.

– Kyl­lä sil­lä on suu­ri ero läm­pö­hyö­tyyn ja pol­te­tun puun mää­rään, mi­ten pe­sän kans­sa toi­mi­taan, Pusa muis­tut­taa.

Puun polt­ta­mi­nen tuot­taa il­maan no­kea ja pien­hiuk­ka­sia. Ne ovat hai­tal­li­sia ih­mi­sil­le. Pusa ei kiel­lä tätä mut­ta sa­noo oma­na kä­si­tyk­se­nään, et­tä puun polt­ta­mi­nen tai­taa kui­ten­kin ol­la il­mas­ton kan­nal­ta nii­tä pie­nim­piä pa­ho­ja.

– Jos pol­te­taan kui­vaa puu­ta oi­kein ja oi­ke­al­la ve­dol­la, jää­vät pääs­töt vä­hiin, Pusa muis­tut­taa.

Pe­sän oi­ke­as­ta sy­tyt­tä­mi­ses­tä käy­dään jat­ku­vaa kä­den­vään­töä. Joi­den­kin mie­les­tä pesä pi­täi­si sy­tyt­tää pui­den pääl­tä, tois­ten mie­les­tä se on eh­dot­to­mas­ti vää­rin, ei­kä pesä edes syty.

– Rat­kai­se­vaa on pe­sän mal­li. Joi­ta­kin uu­sia teh­das­val­mis­tei­sia tak­ko­ja voi­daan sy­tyt­tää pääl­tä. Mut­ta pe­rin­tei­set tu­li­si­jat syt­ty­vät par­hai­ten al­ta­päin tai kes­kel­tä, sa­noo Pusa.

Käy­tä kui­vaa polt­to­puu­ta

1. Var­mis­ta tu­li­si­jan tur­val­li­suus, ku­ten nuo­hous mää­rä­a­join.

2. Sy­ty­tä tu­li­si­ja oi­kein ja var­mis­ta op­ti­maa­li­nen pa­la­mi­nen.

3. Kun polt­to­puu­ta on kui­vat­tu noin kah­den ke­sän ajan, sen voi­daan sa­noa saa­vut­ta­neen kaik­kein op­ti­maa­li­sim­man ti­lan.

4. Esi­mer­kik­si kui­vas­ta al­ku­ke­säs­tä ke­rät­ty polt­to­puu to­den­nä­köi­ses­ti kui­vuu riit­tä­väs­ti tal­veen men­nes­sä ja so­pii pol­tet­ta­vak­si.