Maa­rit Kaut­to

Ju­his­Ra­cing eli Juho on sa­la­pe­räi­nen si­säl­lön­tuot­ta­ja, sil­lä hän esiin­tyy ai­na ky­pä­rä pääs­sään. Ju­his asen­taa, ajaa ja tes­taa. Mo­pois­ta kaik­ki al­koi, mut­ta ny­ky­ään vi­de­oil­la näh­dään mo­po­jen li­säk­si me­no­pe­le­jä sou­tu­ve­nees­tä kai­vin­ko­nee­seen.

Ju­his­Ra­cin­gil­la on pää­ka­na­val­laan Yo­u­Tu­bes­sa täl­lä het­kel­lä 104 000 seu­raa­jaa ja Ins­tag­ra­mis­sa sekä Tik­To­kis­sa 60 000 seu­raa­jaa mo­lem­mis­sa.

Ju­his on ko­toi­sin Tam­pe­reel­ta ja asuu siel­lä edel­leen. Sen enem­pää nuo­ri mies ei it­ses­tään juu­ri­kaan pal­jas­ta. Ja, kos­ka ky­pä­rä on vi­de­oil­la ai­na pääs­sä, ei­vät seu­raa­jat tie­dä, min­kä nä­köi­nen hän on.

– Yh­del­lä­kään vi­de­ol­la en esiin­ny omal­la naa­mal­la­ni. Alun­pe­rin ide­a­na oli se, et­tä ha­lu­sin kat­so­jien kes­kit­ty­vän it­se ai­hee­seen, eli mo­po­jen asen­ta­mi­seen, aja­mi­seen ja tuu­naa­mi­seen. Mie­tin, et­tä oman it­se­ni esil­le tuo­mi­nen ei ole mi­nun jut­tu­ni. Vuo­sien saa­tos­sa ky­pä­räs­tä tuli ta­va­ra­merk­ki ja olen ol­lut rat­kai­suu­ni tyy­ty­väi­nen. Si­vii­lis­sä saan kul­kea ai­ka rau­has­sa, kun ku­kaan ei tun­nis­ta.

Vi­de­oi­den te­ke­mi­nen on ai­na kiin­nos­ta­nut Ju­his­ta, mut­ta nuo­rem­pa­na hän ei kek­si­nyt, mitä oi­kein ku­vai­si.

– 14-vuo­ti­aa­na mo­pot al­koi­vat kiin­nos­taa. Vuon­na 2015 sain jou­lu­lah­jak­si GoP­ro Ac­ti­on -ka­me­ran ja ke­vääl­lä 2016 os­tin rip­pi­lah­ja­ra­hoil­la mo­pon. Sil­loin vi­de­oi­den te­ke­mi­nen läh­ti liik­keel­le. Tie­ten­kään en vie­lä osan­nut aja­tel­la, et­tä jos­kus voi­sin tie­na­ta elan­to­ni vi­de­oi­ta te­ke­mäl­lä. Nyt olen kui­ten­kin yrit­tä­jä­nä tu­bet­ta­nut jo nel­jä vuot­ta, Ju­his miet­tii.

Iän kart­tu­es­sa Ju­hik­sen me­no­pe­li­va­li­koi­ma laa­je­ni.

– Kun täy­tin 16-vuot­ta tuli mu­kaan ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rää ja mön­ki­jää. 17-vuo­ti­aa­na sain en­sim­mäis­ten jou­kos­sa poik­keus­lu­val­la ajo­kor­tin ja kesä 2019 oli­kin mel­koi­sen ta­pah­tu­ma­ri­kas, kun lai­na­sin is­kän pa­ket­ti­au­toa, pak­ka­sin mo­pon au­toon ja kier­sin mo­po­mii­tin­gis­tä toi­seen.

– Kun täy­tin 18 vuot­ta aloin ajaa ja tes­ta­ta isom­pia, A2-luo­kan moot­to­ri­pyö­riä. Sit­tem­min ajet­ta­va­na on ol­lut kai­vin­ko­ne, sou­tu­ve­ne ja jopa säh­kö­pyö­riä. Oi­ke­as­taan olen tes­tan­nut mel­kein kaik­kea mah­dol­lis­ta, mis­sä on jon­kin­lai­nen moot­to­ri, Ju­his nau­raa. Hän on myös aja­nut Hon­da-ke­vyt­moot­to­ri­pyö­räl­lään vii­kon reis­sun Nord­kap­piin, seit­se­mäs­sä päi­väs­sä ki­lo­met­re­jä ker­tyi 3150.

JuhisRacing nähdään aina kypärä päässään, joten harva tietää, miltä hän näyttää.

JuhisRacing nähdään aina kypärä päässään, joten harva tietää, miltä hän näyttää.

Ju­hik­sen vi­de­ot ei­vät ole mi­tään kie­li pos­kes­sa -jut­tu­ja, vaan niis­sä on ai­na asi­an­tun­te­vaa tie­toa ja va­ka­vaa asi­aa.

– Vi­de­ois­sa­ni ei ki­ro­ta, en­kä käy­tä al­kua lu­kuun ot­ta­mat­ta mu­siik­kia. Vi­de­oi­ta­ni kat­so­vat eri­tyi­ses­ti nuo­ret po­jat, mut­ta myös poi­kien isät ja jopa isoi­sät. Olen saa­nut vies­te­jä, jois­sa ker­ro­taan, et­tä koko suku seu­raa ka­na­vaa­ni. Seu­raa­ja­ni ovat 95-pro­sent­ti­ses­ti mie­hiä, mut­ta on siel­lä ihan ki­vas­ti nai­si­a­kin mu­ka­na.

Po­rin Mo­torS­how-ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Kar­hu­hal­lis­sa 2.–3. maa­lis­kuu­ta. Ju­his­Ra­cing on pai­kal­la Top-Mo­tor -osas­tol­la mo­lem­pi­na päi­vi­nä.

– Vaik­ka Pori on Tam­pe­reel­ta kat­sot­tu­na lä­hel­lä, se on sil­ti kau­ka­na. Po­ris­sa olen käy­nyt ka­ve­rei­den kans­sa vain ker­ran ai­kai­sem­min, kat­so­mas­sa mer­ta ja piz­zal­la, Ju­his hy­myi­lee ja jat­kaa:

– Pori on kiva kau­pun­ki ja Mo­torS­how -ta­pah­tu­mas­sa on vaik­ka mitä mie­len­kiin­tois­ta. Toi­vot­ta­vas­ti väki läh­tee san­koin jou­koin liik­keel­le ja myös mi­nua moik­kaa­maan.