Mu­sii­kin ys­tä­vien ja vi­nyy­lin­vin­gut­ta­jien ilok­si Le­vy­Po­pup pa­laa Po­rin Mik­ko­lan K-Ci­ty­mar­ke­tin au­laan per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na 19.-20. huh­ti­kuu­ta.

Vi­nyy­li­le­vy­jen buu­mi on tot­ta ja kos­ket­taa mo­nia. Eräät hank­ki­vat esi­mer­kik­si nuo­ri­na ka­dot­ta­mi­aan mu­sii­kin aar­tei­ta vi­nyy­lei­nä, tai mik­sei CD:ei­nä­kin.

– Ko­ko­el­man en­ti­nen hel­mi pi­tää saa­da ta­kai­sin, ei eh­kä hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä, mut­ta vaik­ka­pa hy­vä­kun­toi­se­na käy­tet­ty­nä tai sit­ten tuo­ree­na uu­sin­ta­jul­kai­su­na. Ja kyl­lä, vi­nyy­li­le­vy­jä pai­ne­taan edel­leen hur­jaa tah­tia. To­sin pai­not ei­vät pysy lä­hes­kään ky­syn­nän tah­dis­sa, jo­ten saa­ta­vuu­son­gel­mi­a­kin on. Suo­mes­sa­kin on juu­ri aloit­ta­nut oma vi­nyy­lip­räs­sää­mö, jo­ten laa­rien pul­lis­te­lua odo­tel­laan lä­hi­kuu­kau­si­na. Vi­nyy­lin ohel­la toki CD on pi­tä­nyt pin­tan­sa suo­si­tuim­pa­na for­maat­ti­na ja se nä­kyy kau­ka­lois­sa täl­lä­kin ker­taa, ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä Mar­ko Tuo­mi­nen MT re­cord.fi:stä ker­too

Per­jan­tai­na vi­nyy­le­jä pää­see pen­ko­maan kel­lo 12–19 ja lau­an­tai­na kel­lo 10–16.