Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus tie­dot­taa, et­tä Sa­ta­kun­nan kun­tiin muut­ti vuo­den 2023 ai­ka­na yh­teen­sä 767 ti­la­päis­tä suo­je­lua saa­vaa uk­rai­na­lais­ta. Uk­rai­na­lai­sia muut­ti lä­hes jo­kai­seen Sa­ta­kun­nan kun­taan. Eni­ten uk­rai­na­lai­sia si­joit­tui Po­riin ja toi­sek­si eni­ten Rau­mal­le.

Kol­man­nek­si eni­ten uk­rai­na­lai­sia muut­ti vii­me vuo­den ai­ka­na Sä­ky­lään ja lä­hes yh­tä pal­jon Kan­kaan­pää­hän. Ul­vi­la, Me­ri­kar­via, Huit­ti­nen, Eu­ra ja Eu­ra­jo­ki oli­vat myös uk­rai­na­lais­ten suo­si­mia muut­to­kun­tia vii­me vuon­na.

– Tä­män vuo­den tam­mi- ja hel­mi­kuun ai­ka­na Sa­ta­kun­nan kun­tiin on muut­ta­nut noin sata uk­rai­na­lais­ta li­sää. Sa­ta­kun­nas­sa vas­taa­not­to­kes­kus­ten kir­joil­la on li­säk­si noin 200 uk­rai­na­lais­ta, jot­ka ovat muut­ta­mas­sa kun­taan heti, kun esi­mer­kik­si so­pi­va asun­to löy­tyy, maa­han­muut­to­a­si­an­tun­ti­ja Päi­vi Ju­ha­la Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­ses­ta ker­too.

Ti­la­päis­tä suo­je­lua saa­vat voi­vat ha­kea ko­ti­kun­taa Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta, kun he ovat asu­neet Suo­mes­sa vuo­den. Sa­ta­kun­nas­sa on täl­lä het­kel­lä hie­man yli 400 eh­dot täyt­tä­vää hen­ki­löä, jot­ka ovat kui­ten­kin ha­lun­neet py­syä vas­taa­not­to­jär­jes­tel­män kir­joil­la sen si­jaan, et­tä oli­si­vat muut­ta­neet jon­kin kun­nan asuk­kaak­si. Eu­roo­pan uni­o­nin neu­vos­to päät­ti vii­me syys­kuus­sa jat­kaa ti­la­päis­tä suo­je­lua maa­lis­kuul­le 2025 as­ti.

Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sel­la on voi­mas­sa ole­va so­pi­mus kun­taan osoit­ta­mi­ses­ta ja ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä kaik­kien Sa­ta­kun­nan 16 kun­nan kans­sa. Kiin­ti­ö­pa­ko­lais­ten vas­taa­not­ta­mi­ses­ta vuo­del­le 2023 oli so­vit­tu Huit­tis­ten ja Eu­ran kans­sa, mut­ta pa­ko­lais­ten saa­pu­mi­nen siir­tyi vuo­del­le 2024. Eu­ra vas­taa­not­ti al­ku­vuo­des­ta 5 kiin­ti­ö­pa­ko­lais­ta Syy­ri­as­ta. Huit­ti­nen vas­taa­not­taa tou­ko­kuus­sa 15 kiin­ti­ö­pa­ko­lais­ta Kon­gos­ta. Vuo­del­le 2024 so­vi­tut kiin­ti­ö­pa­ko­lai­set tu­le­vat Po­riin lop­pu­vuo­des­ta.

Jou­lu­kuus­sa 2023 Po­riin avat­tiin Maa­han­muut­to­vi­ras­ton kil­pai­lut­ta­ma­na 21-paik­kai­nen alai­käis­ten vas­taa­not­to­yk­sik­kö, jota yl­lä­pi­tää Ba­ban­do Oy. Alai­käi­syk­sik­kö on tar­koi­tet­tu yk­sin maa­han tul­leil­le alai­käi­sil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le. Tä­hän men­nes­sä yk­sik­köön tul­leet alai­käi­set ovat kaik­ki ol­leet 16–17-vuo­ti­ai­ta nuo­ria.