Pää­toi­mit­ta­ja Ul­la Mai­ja Turk­ki (os. Mä­ki­nen) me­neh­tyi 24. mar­ras­kuu­ta 2022 pit­kä­ai­kai­sen sai­rau­den mur­ta­ma­na Po­rin Noor­mar­kus­sa 81 vuo­den iäs­sä.

Ul­la Turk­ki syn­tyi 30.6.1941 Ikaa­li­sis­sa, mut­ta jo kak­si­viik­koi­se­na hän muut­ti van­hem­pien­sa mu­ka­na Ah­lais­ten Lamp­piin su­vun maa­ti­lal­le.

Ul­la Turk­ki teki pit­kän ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­vän uran po­ri­lai­sen so­si­a­li­de­mok­raat­ti­sen Uu­si Ai­ka -sa­no­ma­leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na.

Kou­lu­pol­ku al­koi kuu­si­vuo­ti­aa­na Lam­pis­sa, yli­op­pi­laak­si hän kir­joit­ti Po­rin suo­ma­lai­ses­ta yh­teis­ly­se­os­ta, ja yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­rik­si hän val­mis­tui Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta.

Pian val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen 1967 hän tuli Uu­teen Ai­kaan toi­mit­ta­jak­si, ja jo pa­rin vuo­den ku­lut­tua hä­net va­lit­tiin toi­mi­tus­sih­tee­rik­si ja sit­ten toi­mi­tus­pääl­li­kök­si. Vuo­si­na 1985–2009 hän toi­mi pää­toi­mit­ta­ja­na ja jäi eläk­keel­le 68-vuo­ti­aa­na.

Ul­la Turk­ki oli sit­keä oman leh­den puo­lus­ta­ja, tar­vit­ta­es­sa jopa omaa puo­lu­et­ta vas­taan, ku­ten sil­loin kun SDP mui­den puo­lu­ei­den mu­ka­na lo­pet­ti leh­dis­tö­tu­en.

”Ku­kaan ei ole tul­lut sa­no­maan, mi­ten mi­nun pi­täi­si leh­teä teh­dä”, Ul­la on sa­no­nut.

Leh­den ava­ras­ta lin­jas­ta ker­too myös hen­gel­li­nen Sa­mas­sa paa­tis­sa -pals­ta, jota kir­joit­ti Pe­rän­pi­tä­jä-kol­lek­tii­vi­ni­mi­merk­ki. Ul­lan an­si­os­ta pals­taa ei lo­pe­tet­tu leh­tiu­u­dis­tuk­ses­sa.

Ul­la Turk­ki teki pit­kän po­liit­ti­sen uran. Työ­vä­e­naa­te tuli ko­toa. Lam­pin Iso­nah­teen rin­tees­sä, min­ne myös Kyös­ti ja Ul­la muut­ti­vat Po­rin-vuo­sien jäl­keen, oli Ul­lan äi­din isän koti. Isoi­sä oli pe­rus­ta­mas­sa Lam­pin työ­vä­e­nyh­dis­tys­tä. Hän oli rau­han mies, jon­ka val­koi­set te­loit­ti­vat.

Ul­la Turk­ki toi­mi Po­rin Työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na ja kun­nal­lis­jär­jes­tön sih­tee­ri­nä mo­net vuo­det ja hän kuu­lui SDP:n puo­lu­e­hal­li­tuk­seen. Hän vai­kut­ti myös Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa.

Po­liit­ti­set teh­tä­vät vei­vät hä­net Eu­roo­pan alu­ei­den ko­mi­te­an jä­se­ne­nä Brys­se­liin ja Suo­men val­tuus­kun­nan jä­se­ne­nä YK:n yleis­ko­kouk­seen New Yor­kiin.

Leh­den ohel­la kes­kei­nen kiin­nos­tuk­sen koh­de oli kult­tuu­ri. Hän toi­mi Po­rin Te­at­te­ri­sää­ti­ön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na lä­hes 20 vuot­ta.

Kiin­nos­tus po­li­tiik­kaan säi­lyi elä­ke­vuo­si­na­kin. Hän ker­toi pal­jon en­nen Uk­rai­nan so­dan al­ka­mis­ta lu­ke­van­sa Ve­nä­jään liit­ty­vää kir­jal­li­suut­ta ja va­roit­te­li itä­naa­pu­rin vä­ki­val­tai­suu­des­ta. Kis­sa­kin oli ris­tit­ty Odes­sak­si.

Mie­hen­sä Kyös­ti Tur­kin Ul­la ta­pa­si jo yli­op­pi­las­vuon­na, ja nai­mi­siin he me­ni­vät Tam­pe­reen tuo­mi­o­kir­kos­sa, vaa­ti­mat­to­mas­ti ja no­pe­as­ti: ”Nel­jän mi­nuu­tin kaa­vas­sa oli lu­pauk­set ja pari ru­kous­ta. Var­tin pääs­tä olim­me jo baa­ris­sa hää­lou­naal­la, söim­me lindst­rö­min­pih­vit ja joim­me isot mai­dot”, Ul­la muis­te­li 70-vuo­tis­haas­tat­te­lus­sa.

Kyös­ti toi­mi pit­kään Ul­lan omais­hoi­ta­ja­na, kun­nes oli edes­sä Ul­lan muut­to hoi­va­ko­tiin. Kyös­ti kuo­li elo­kuus­sa 2022, vain muu­ta­maa kuu­kaut­ta en­nen Ul­laa.

Kir­joit­ta­jat: Ro­vas­ti, Uu­den Ajan yh­teis­työ­kump­pa­ni Ta­pio Sep­pä­lä ja UA:n en­ti­nen toi­mit­ta­ja Heli Kok­ko