Ul­vi­lan lu­ki­o­lais­ten Juis­si Bus­si jat­kaa mat­kaan­sa Us­kal­la Yrit­tää -ki­san fi­naa­liin. Juis­si Bus­si voit­ti myös ylei­sö­ää­nes­tyk­sen Po­rin alu­e­ki­so­jen par­haas­ta mes­su­pis­tees­tä.

Nel­jän nuo­ren mie­hen yri­ty­si­dea sai al­kun­sa bus­sis­ta, joka Sun­del­lin per­hey­ri­tyk­sel­lä oli yli­mää­räi­se­nä. Emil Sun­del­lin ja ka­ve­rei­den al­ku­pe­räi­nen aja­tus oli to­teut­taa bi­le­bus­si. He tu­li­vat kui­ten­kin sii­hen tu­lok­seen, et­tä kah­vi­la­pal­ve­lui­ta tar­jo­a­val­le bus­sil­le voi­si ol­la enem­män ky­syn­tää.

Kah­vi­la-bus­sia on työs­tet­ty tam­mi­kuus­ta läh­tien, ei­kä se ole ai­van vie­lä val­mis. Ta­voit­tee­na on, et­tä Juis­si Bus­si oli­si val­mis Hel­sin­gin fi­naa­lei­hin men­nes­sä, mut­ta vii­meis­tään lii­ke­toi­min­ta al­kaa tu­le­va­na ke­sä­nä.

Val­mii­seen Juis­si Bus­siin tu­lee tis­ki, jos­ta myy­dään kah­via, vir­vok­kei­ta ja lei­von­nai­sia. Pa­kas­tin­kin tar­vi­taan jää­te­lön myyn­tiä var­ten. Bus­sin si­sä­ti­loi­hin teh­dään is­tu­ma­ti­laa, ja au­ton yh­tey­teen ra­ken­ne­taan myös te­ras­si.

Ke­säl­lä Juis­si Bus­si ai­koo ajel­la sin­ne, mis­sä asi­ak­kaat ovat. Nuo­ret yrit­tä­jät ovat kaa­vail­leet park­kee­raa­van­sa bus­sin­sa esi­mer­kik­si Yy­te­riin tai Kir­ju­riin. Pyö­rien pääl­lä kul­ke­vaa kah­vi­laa voi myös ti­la­ta yk­si­tyis­ti­lai­suuk­siin hoi­ta­maan kah­vi­tus­ta.

Emil Sun­dell ei pidä mah­dot­to­ma­na aja­tus­ta, et­tä hä­nes­tä tai jouk­ku­e­to­ve­reis­ta tu­li­si yrit­tä­jiä.

– Ai­ka näyt­tää, mut­ta kyl­lä yrit­tä­mi­nen on kiin­nos­ta­vaa, hän sa­noo.

Sa­ta­kun­nas­ta Us­kal­la Yrit­tää – fi­naa­liin pää­si myös kak­si Win­No­van jouk­ku­et­ta: so­me­kou­lu­tus­ta ja si­säl­lön­tuo­tan­toa tar­jo­a­va NeVe So­met NY ja lah­ja­set­te­jä myy­vä Glara NY.

Us­kal­la Yrit­tää -ki­san fi­naa­li jär­jes­te­tään huh­ti­kuus­sa Hel­sin­gis­sä.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka