Juk­ka Vil­po­nie­mi

Ul­vi­lan kau­pun­gil­la on me­neil­lään kol­me laa­jaa yleis­kaa­va­han­ket­ta, jois­ta kah­teen si­säl­tyy ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tip­ro­ses­si.

Mit­ta­vin urak­ka on kes­kus­ta­taa­ja­man yleis­kaa­van vuo­teen 2045 ulot­tu­va päi­vi­tys, jos­sa pää­pai­no on taa­ja­maa hal­ko­van val­ta­tie 2:n alu­e­va­rauk­sil­la, eri­tyi­ses­ti Frii­ta­laan kau­an kai­va­tun eri­ta­so­liit­ty­män suun­nit­te­lul­la.

Li­säk­si me­neil­lään on kak­si vih­re­ään siir­ty­mään liit­ty­vää kaa­va­han­ket­ta eli Kaas­mar­kun ja Har­jun­pään laa­jat au­rin­ko­voi­ma­hank­keet. Kaas­mar­kun au­rin­ko­puis­ton kaa­voi­tus on eden­nyt jo mel­ko pit­käl­le. Kaas­mark­kua suu­rem­man Har­jun­pään au­rin­ko­voi­ma­lan kaa­voi­tusp­ro­ses­si on puo­li­sen vuot­ta Kaas­mark­kua jäl­jes­sä. Näi­hin liit­ty­vät YVA-me­net­te­lyt.

Vih­re­ään siir­ty­mään liit­ty­viä pro­ses­se­ja on tu­los­sa vie­lä li­sää­kin.

Ul­vi­lan kau­pun­ki­suun­nit­te­lun joh­ta­jan Juha Vi­ro­lan mu­kaan ti­lan­ne on poik­keuk­sel­li­nen. Näin mon­taa mit­ta­vaa kaa­voi­tusp­ro­ses­sia ei ole ai­em­min ol­lut me­neil­lään yh­tä ai­kaa. Li­säk­si vi­reil­lä on usei­ta pie­nem­piä ase­ma­kaa­vo­ja.

– Poik­keuk­sel­li­suut­ta li­sää se­kin, et­tä kaa­vo­jen mer­ki­tys Ul­vi­lan elin­voi­mai­suu­del­le on ta­va­no­mais­ta ase­ma­kaa­va­työ­tä suu­rem­pi, Vi­ro­la sa­noo.

On­gel­ma­na on se, et­tä kau­pun­ki­suun­nit­te­lun joh­ta­ja Vi­ro­la on täl­lä het­kel­lä ai­noa kaa­voi­tus­työ­tä te­ke­vä vi­ran­hal­ti­ja, jos­kin kau­pun­ki hyö­dyn­tää myös kon­sult­te­ja.

– Työ­sar­kaa ja pit­kiä työ­päi­viä on riit­tä­nyt, hän sa­noo.

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­ti­kin maa­nan­tai­na val­tuus­tol­le, et­tä kes­kus­hal­lin­toon pal­kat­tai­siin vie­lä tänä vuon­na kaa­voi­tu­sark­ki­teh­ti. Kau­pun­gin­hal­li­tus myön­si jo eh­dol­li­se­na vi­ran täyt­tö­lu­van.

Vi­ro­lan mu­kaan on vie­lä epä­sel­vää, kuin­ka no­pe­as­ti vi­ran täyt­tä­mi­nen on­nis­tui­si, sil­lä kun­nat käy­vät par­hail­laan ko­vaa ki­saa alan ark­ki­teh­deis­tä.

Ul­vi­lan kes­kus­ta­taa­ja­man uu­si yleis­kaa­va on tar­koi­tus saa­da val­miik­si vuon­na 2025. Sen jäl­keen muu­tok­set pi­tää saa­da si­säl­ly­te­tyk­si maa­kun­ta­kaa­vaan. Pro­ses­si on pit­kä­kes­toi­nen.

Frii­ta­lan eri­ta­so­liit­ty­män alu­e­va­raus­suun­ni­tel­ma val­mis­tui ke­vääl­lä, ja sen pe­rus­teel­la ryh­dy­tään laa­ti­maan var­si­nais­ta yleis­kaa­vaa. Vi­ro­lan mu­kaan alue on ah­das, ja sik­si suun­nit­te­lu on erit­täin haas­ta­vaa.

Muu­tok­sia uu­des­sa yleis­kaa­vas­sa tul­lee muun mu­as­sa Yh­dys­tien roo­liin ja Pit­kä­ran­nan­tie­hen. Sa­mal­la eh­kä laa­jen­ne­taan myös Frii­ta­lan kou­lu­kes­kuk­sen alu­et­ta. Hais­ti­laan on tu­los­sa toi­nen eri­ta­so­liit­ty­mä. Na­pa­ran­nan alue tu­lee uu­teen tar­kas­te­luun.

Pää­o­sin kes­kus­tan kau­pun­ki­ra­ken­ne säi­lyy Vi­ro­lan mu­kaan kui­ten­kin en­nal­laan.

Ny­kyi­nen kes­kus­tan yleis­kaa­va on vuo­del­ta 2005, jo­ten se on van­hen­tu­nut. Sii­tä pi­tää mm. pois­taa joen ylit­tä­vä uu­si sil­ta, jon­ka ra­ken­ta­mi­ses­ta val­ti­on on luo­pu­nut.

En­sim­mäi­siä hah­mo­tuk­sia tu­lee kaa­vas­ta esil­le Vi­ro­lan mu­kaan jo eh­kä lo­ka­kuus­sa, kun sen osal­lis­tu­mis- ja ar­vi­oin­ti­suun­ni­tel­ma ase­te­taan näh­tä­vil­le.