Maa­rit Kaut­to

Ul­vi­las­sa Mat­ti Pesu on käy­nyt pe­rus­kou­lun ja lu­ki­on ja viet­tä­nyt mu­ka­van lap­suu­den. Hä­nen van­hem­pan­sa asu­vat Har­jun­pääs­sä edel­leen.

Pesu väit­te­li vuon­na 2019 yh­teis­kun­ta­tie­tei­den toh­to­rik­si kan­sain­vä­li­ses­sä po­li­tii­kas­sa Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta. Vuon­na 2017 Pesu aloit­ti työs­ken­te­lyn Ul­ko­po­liit­ti­ses­sa ins­ti­tuu­tis­sa. Hän on ins­ti­tuu­tin joh­ta­va tut­ki­ja tut­ki­mu­soh­jel­mas­sa Suo­men ul­ko­po­li­tiik­ka, Poh­jois-Eu­roo­pan tur­val­li­suus ja Nato. Vuo­den 2023 alus­sa hän aloit­ti myös Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin poh­jois­mai­sen ver­kos­ton joh­ta­mi­sen.

Mat­ti Pesu on tut­tu näky suo­ma­lai­sis­sa ja kan­sain­vä­li­sis­sä tie­do­tus­vä­li­neis­sä kom­men­toi­mas­sa Suo­men ul­ko­po­li­tiik­kaan, Na­toon ja tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä asi­oi­ta. Vii­mek­si hä­net näh­tiin Ylen suo­ras­sa pre­si­den­tin­vaa­lien lä­he­tyk­ses­sä.

Maa­il­ma, maan­tie­de, his­to­ria ja yh­teis­kun­nal­li­set asi­at ovat ai­na kiin­nos­ta­neet Pe­sua.

– Kun piti miet­tiä, mitä lu­ki­on jäl­keen te­ki­sin, löy­sin vaih­to­eh­to­jen jou­kos­ta kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan, jota saat­toi opis­kel­la Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa. No­pe­as­ti pää­tin, et­tä tätä minä ha­lu­an. Kol­men ha­ku­ker­ran jäl­keen pää­sin yli­o­pis­toon si­sään ja suo­ri­tin Tam­pe­reel­la kan­sain­vä­li­seen po­li­tiik­kaan liit­ty­en koko suo­ran, eli kan­din, mais­te­rin tut­kin­non ja väi­tök­sen.

– Opis­ke­lu­je­ni alus­sa ajat­te­lin, et­tä tut­ki­jaa mi­nus­ta ei ai­na­kaan tule, mut­ta niin vain hu­rah­din tä­hän alaan, kun mi­nut hou­ku­tel­tiin te­ke­mään väi­tös­kir­jaa yh­teen tut­ki­mus­hank­kee­seen, Pesu hy­myi­lee.

Mat­ti Pesu asuu Hel­sin­gis­sä. Per­hee­seen kuu­lu­vat vai­mo sekä 6- ja 3-vuo­ti­aat lap­set. Va­paa-ajal­la hän har­ras­taa mo­ni­puo­li­ses­ti lii­kun­taa ja ruo­an­lait­toa.

– Las­ken myös lu­ke­mi­sen har­ras­tuk­sek­si. Pal­jon luen tie­ten­kin alaa­ni liit­ty­vää tie­to­kir­jal­li­suut­ta, mut­ta myös klas­si­koi­ta ja dek­ka­rei­ta, joi­den pa­ris­sa voin ren­to­tua ja unoh­taa hek­ti­sen maa­il­man het­kek­si.

Ul­ko­po­liit­ti­ses­sa ins­ti­tuu­tis­sa tut­ki­joi­den teh­tä­vä­nä on teh­dä aka­tee­mis­ta, mut­ta myös so­vel­ta­vam­paa tut­ki­mus­ta, jota voi­daan hyö­dyn­tää aka­tee­mi­sen maa­il­man ul­ko­puo­lel­la.

– Olem­me her­mo­kes­kus tut­ki­muk­sen ja po­li­tii­kan teon vä­lil­lä. Ha­lu­am­me tuo­da ai­hei­ta esiin niin, et­tä päät­tä­jät, vir­ka­vä­ki ja ta­val­li­set kan­sa­lai­set­kin voi­vat tie­toa kä­si­tel­lä ja hyö­dyn­tää. Ha­lu­am­me tuo­da niin ko­ti­maan kuin ul­ko­maan po­li­tii­kan lä­hel­le kan­sa­lai­sia.

– Tämä työ on kieh­to­va ja työn­ku­va hy­vin mo­ni­puo­li­nen. On pal­kit­se­vaa, kun voi se­lit­tää maa­il­man ta­pah­tu­mia muil­le ih­mi­sil­le niin, et­tä he ko­ke­vat ahaa-elä­myk­sen, Mat­ti Pesu ku­vai­lee.

Pal­kit­se­va työ on myös vaa­ti­vaa.

– Mi­nun työ­ni on oi­ke­as­taan ol­la huo­lis­saan ja mu­reh­tia mui­den puo­les­ta. Suo­men ase­ma on mo­nes­sa mie­les­sä täl­lä het­kel­lä hyvä, sil­lä meil­lä on nyt liit­to­lai­sia enem­män kuin kos­kaan his­to­ri­am­me ai­ka­na. Tämä on iso tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen asia ai­ka­na, jol­loin man­ner­laa­tat liik­ku­vat. Mut­ta ti­lan­tee­seen liit­tyy myös pal­jon ky­sy­mys­merk­ke­jä, ku­ten se, kuin­ka si­tou­tu­nut Yh­dys­val­lat lo­pul­ta pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä on liit­to­lais­ten­sa puo­lus­ta­mi­seen. Mi­ten Uk­rai­nan käy ja mil­lai­nen Ve­nä­jä siel­tä nou­see?

– En minä yö­u­ni­a­ni me­ne­tä, mut­ta tie­tyn­lai­nen valp­paus ja ym­mär­rys sii­tä, et­tä ti­lan­ne voi men­nä myös huo­noon suun­taan, on hyvä maan päät­tä­jil­lä­kin ol­la. Na­ton jä­se­nyys ei tuo täyt­tä tur­vaa. Vaik­ka so­dan uh­kaa ei ole, ti­lan­ne hei­jas­taa Suo­meen­kin ikä­viä il­mi­öi­tä, ku­ten esi­mer­kik­si ra­jak­rii­sin.

– Suo­ma­lais­ten on nyt sie­det­tä­vä epä­var­muut­ta ja pi­det­tä­vä pää kyl­mä­nä tiu­kois­sa ti­lan­teis­sa. Sa­maan ai­kaan on pys­tyt­tä­vä kes­kit­ty­mään ko­ti­maan asi­oi­hin, ku­ten työ­mark­ki­na­ti­lan­teen rat­kai­se­mi­seen ja ta­lou­den pa­ran­ta­mi­seen. Jos vel­kaan­tu­mi­nen jat­kuu ja ta­lou­tem­me ei kas­va, se hei­jas­tuu myös kan­sain­vä­li­seen ase­maam­me, Pesu pai­not­taa.