Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Hal­li­tus esit­te­li ke­hys­rii­hes­sä ve­ro­tu­kea, joka koh­dis­tuu vih­rei­siin in­ves­toin­tei­hin. La­ki­han­ke yri­te­tään saa­da maa­liin vie­lä tä­män vuo­den ai­ka­na. Sa­ta­kun­nan kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Min­na No­ren ar­vi­on mu­kaan ve­ro­tu­ki ede­saut­taa myös maa­kun­nan mil­jar­dien eu­ro­jen in­ves­toin­ti­hak­kei­den to­teu­tu­mis­ta.

– Täl­lä het­kel­lä hank­kei­den eteen­päin me­nos­sa on ol­lut tuu­maus­ta­ko, sa­noo Nore.

Hä­nen mu­kaan­sa hank­kei­den to­teu­tu­mis­ta on hi­das­ta­nut kor­ko­jen nou­su ja epä­var­ma maa­il­man­ti­lan­ne, ku­ten Uk­rai­nan sota. Hal­li­tuk­sen esit­te­le­mä ve­ro­tu­ki on tar­koi­tet­tu lä­hin­nä suu­riin, sa­to­jen mil­joo­nien in­ves­toin­tei­hin. Nii­tä­kin on suun­nit­teil­la usei­ta Sa­ta­kun­taan.

– Jos ja kun täl­lai­sen ison hank­keen to­teu­tu­mi­nen rat­ke­aa, lau­kai­see se hel­pos­ti myös mui­ta pie­nem­piä hank­kei­ta. Kyse on ta­val­laan ket­sup­pi­pul­loil­mi­ös­tä, sa­noo Nore.

– Sa­ta­kun­nas­sa ei ole ve­det­ty yh­tään han­ket­ta pu­na­ky­näl­lä yli. Yk­si syy tä­hän on ai­dos­ti puh­das ener­gia, jon­ka saan­ti ky­e­tään tur­vaa­maan pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen, va­kuut­taa Nore.

Hä­nen mu­kaan­sa kaik­ki hank­keet ei­vät var­mas­ti mene maa­liin, mut­ta mer­kit­tä­vä osa kyl­lä.

Vih­re­än siir­ty­män in­ves­toin­tien yh­tey­des­sä pu­hu­taan val­ta­vis­ta sum­mis­ta. Sa­ta­kun­nan­kin koh­dal­la pu­hu­taan kym­me­nis­tä mil­jar­deis­ta.

– Tuol­lai­set sum­mat ovat eh­kä yli­mi­toi­tet­tu­ja. Mer­kit­tä­väs­tä asi­as­ta on kui­ten­kin kyse, sa­noo Nore.

Hä­nen mu­kaan­sa in­ves­toin­tien saan­tia ei rat­kai­se yk­sin ta­lou­del­li­set sei­kat ja tuo­tan­non kan­nal­ta otol­li­set ai­neel­li­set olo­suh­teet.

– Mei­dän pi­tää var­mis­taa myös osaa­van työ­voi­man saan­ti. Jos Sa­ta­kun­taan tu­lee usei­den sa­to­jen mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja ja vie­lä sa­ma­nai­kai­ses­ti, niin mei­dän pai­kal­li­nen työ­voi­ma ei rii­tä al­kuun­kaan. Mei­dän pi­tää suun­na­ta kat­seem­me kan­sain­vä­li­sil­le työ­mark­ki­noil­le.

Nore pi­tää tä­män­het­kis­tä ti­lan­net­ta edes jo­ten­kin tyy­dyt­tä­vä­nä.

– Pi­tää kui­ten­kin näh­dä tä­män­het­kis­tä ti­lan­net­ta pi­dem­mäl­le, hän sa­noo.