San­na Jääs­ke­läi­nen

Vih­re­äl­lä siir­ty­mäl­lä tar­koi­te­taan muu­tos­ta koh­ti eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vää ta­lout­ta ja kas­vua, joka pe­rus­tuu vä­hä­hii­li­siin, kier­to­ta­lout­ta ja luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta edis­tä­viin rat­kai­sui­hin. Yri­tyk­sis­sä, te­ol­li­suu­des­sa tai esi­mer­kik­si kun­nas­sa vih­reä siir­ty­mä voi ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön mää­ri­tel­män mu­kaan tar­koit­taa esi­mer­kik­si in­ves­toin­te­ja puh­taa­seen ener­gi­an­tuo­tan­toon, kier­to­ta­lous­rat­kai­sui­hin ja ve­ty­tek­no­lo­gi­aan. Ku­lut­ta­jan ar­jes­sa vih­reä siir­ty­mä tar­koit­taa esi­mer­kik­si fos­sii­li­ses­ta öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luo­pu­mis­ta ja säh­kö­au­toon vaih­ta­mis­ta.

Te­ol­li­suus­kau­pun­ki Har­ja­val­ta on hy­pän­nyt not­ke­as­ti vih­re­än siir­ty­män aal­loil­le ja läh­te­nyt ha­ke­maan in­ves­toin­te­ja kun­nan alu­eel­le. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Han­nu Kuu­se­la, kau­pun­gin­ge­o­deet­ti Jari Preh­ti ja hal­lin­to­joh­ta­ja Ol­li Luo­ma oli­vat avain­hen­ki­löi­tä neu­vot­te­luis­sa, kun en­sim­mäi­nen iso vih­re­än siir­ty­män toi­mi­ja, Basf, ot­ti yh­teyt­tä ja ker­toi kiin­nos­tuk­ses­taan ra­ken­taa ak­ku­ma­te­ri­aa­li­teh­das Har­ja­val­taan.

– Bas­fin en­sim­mäi­nen yh­tey­de­not­to oli tul­lut juu­ri en­nen kuin aloi­tin kau­pun­gin­joh­ta­ja­na seit­se­män vuot­ta sit­ten, Kuu­se­la ker­too.

Neu­vot­te­lup­ro­ses­si oli vaa­ti­va, var­sin­kin, kun se käy­tiin eng­lan­nik­si – mut­ta myös opet­ta­vai­nen. Teh­taal­le piti no­pe­as­ti hank­kia teh­da­sa­lue kau­pun­gin omis­tuk­seen, kaa­voit­taa alue, os­taa sii­hen maat, ol­la yh­tey­des­sä vi­ra­no­mai­siin.

– Pit­kää päi­vää on teh­ty näi­den asi­oi­den kans­sa. Mut­ta elin­voi­ma­työ on mie­le­käs­tä, kos­ka sil­lä saa­daan uu­sia työ­paik­ko­ja ja pal­vel­laan koko seu­tua.

On nu­rin­ku­ris­ta, et­tä vih­re­ää siir­ty­mää edis­tä­vä teh­das ei ole voi­nut käyn­nis­tyä sen ym­pä­ris­tö­kuor­mi­tuk­ses­ta teh­ty­jen va­li­tus­ten ta­kia. Kuu­se­la ja Preh­ti puis­te­le­vat pää­tään, kun pu­hu­taan Bas­fin teh­taa­seen koh­dis­tu­neis­ta va­li­tuk­sis­ta ja hal­lin­to-oi­keu­den roo­lis­ta ym­pä­ris­tö­lu­van kä­sit­te­lys­sä.

– On­han tämä tur­haut­ta­vaa, he sa­no­vat.

Kuu­se­la huo­maut­taa, et­tä maa­il­man­laa­jui­ses­ti ver­tail­len me­tal­li­te­ol­li­suu­den pääs­tö­jen vä­häi­syys on Suo­mes­sa huip­pu­luok­kaa.

– Jos meil­lä teh­dään in­ves­toi­mi­nen lii­an han­ka­lak­si, ne to­teu­tu­vat jos­sain muu­al­la, mis­sä ym­pä­ris­tö­a­si­at ei­vät ole vält­tä­mät­tä niin tar­kas­ti lu­vi­tet­tu­ja ja val­vot­tu­ja. Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu ja il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen ovat kui­ten­kin glo­baa­le­ja asi­oi­ta. Suo­mes­sa te­ol­li­suu­del­ta edel­ly­te­tään laa­jaa ym­pä­ris­tö­vas­tuu­ta ja yh­teis­kun­tam­me on luo­tet­ta­va eli myös val­von­ta toi­mii.

Har­ja­val­taan on Bas­fin jäl­keen saa­tu mon­ta muu­ta­kin vih­re­än siir­ty­män in­ves­toin­tia, esi­mer­kik­si For­tu­min ak­ku­ma­te­ri­aa­lien kier­rä­tys­lai­tos ja P2X So­lu­ti­on­sin vih­re­än ve­dyn tuo­tan­to­lai­tos, jo­hon liit­ty­en on ra­ken­teil­la myös jat­ko­ja­los­tus­teh­das. Kau­pun­gin pit­kän lin­jan te­ol­li­suus­toi­mi­jat Bo­li­den ja No­rilsk Nic­kel ovat omal­ta osal­taan in­ves­toi­neet vih­re­ään siir­ty­mään. Esi­mer­kik­si Bo­li­de­nin kuo­na-ai­ne­a­lu­eel­le on ra­ken­net­tu en­sim­mäi­nen au­rin­ko­voi­ma­la.

Kuu­se­la iloit­see sii­tä, et­tä Har­ja­val­ta on va­pau­tu­nut van­han mai­neen­sa ikees­tä ja on nyt ym­pä­ris­tö­a­si­ois­sa edel­lä­kä­vi­jä.

– Te­ol­li­suu­des­sa on teh­ty vuo­si­kym­me­nien ajan iso­ja sat­sauk­sia pääs­tö­jen pie­nen­tä­mi­seen. Il­man­laa­tu on meil­lä yleen­sä pa­rem­pi kuin esi­mer­kik­si Po­ris­sa, sil­lä suu­rin il­man­laa­dun hei­ken­tä­jä on ka­tu­pö­ly, ei te­ol­li­suus, Kuu­se­la sa­noo.

Il­man­laa­tua Har­ja­val­las­sa, Po­ris­sa ja Rau­mal­la pää­see seu­raa­maan re­aa­li­ai­kai­ses­ti osoit­tees­sa www.pori.fi/asu­mi­nen-ja-ym­pa­ris­to/ym­pa­ris­to/il­man­laa­dun-seu­ran­ta/

Har­ja­val­las­sa ol­laan valp­pai­na muun mu­as­sa Bu­si­ness Fin­lan­din suun­taan ja seu­ra­taan, mil­lai­sia mah­dol­li­sia in­ves­toin­te­ja voi­tai­siin saa­da. Tu­le­viin te­ol­li­suus­lai­tok­siin va­rau­du­taan jo kaa­voit­ta­mal­la. Preh­ti esit­te­lee val­mis­te­lus­sa ole­vaa kaa­vaa val­ta­tien 2 ja ju­na­ra­dan ete­lä­puo­lel­le, jo­hon suur­te­ol­li­suu­sa­lue voi jat­kos­sa laa­je­ta. Kau­pun­gil­la näh­dään kil­pai­lu­e­tu­na se, et­tä kaa­va on val­mii­na. Yli­pää­tään Har­ja­val­las­sa on opit­ti re­a­goi­maan no­pe­as­ti: kaa­voi­tusp­ro­ses­sit ovat maan ly­hyim­pien jou­kos­sa ja päät­tä­vät lau­ta­kun­nat ko­koon­tu­vat jous­ta­vas­ti tar­peen mu­kaan. Suur­te­ol­li­suu­den yh­teis­työ­ryh­mä on jo van­ha pe­rin­ne, mut­ta toi­mi­vak­si to­det­tu. Ryh­mäs­sä on sekä päät­tä­jien et­tä yri­tys­ten edus­ta­jia.

Kuu­se­la muis­tut­taa, et­tä val­mis­te­lu­ja in­ves­toin­tien hou­kut­te­le­mi­sek­si teh­dään ve­ro­va­roin ja niis­sä on tie­ten­kin ai­na myös ris­ki, et­tei­vät ne to­teu­du.

– Bas­fin teh­das­ton­tis­ta kau­pun­ki on saa­nut ku­lun­sa pois, mut­ta tu­le­vai­suut­ta var­jos­taa ris­ki, et­tä muis­ta­kin hank­keis­ta va­li­te­taan. Maa­il­mal­la seu­ra­taan ti­lan­net­ta tar­kas­ti ja mo­net yri­tyk­set nä­ke­vät jo, et­tä va­li­tus­ten ta­kia on lii­an ris­ki­al­tis­ta yrit­tää in­ves­toi­da Suo­meen.

Kil­pai­lu in­ves­toin­neis­ta on ko­vaa ja esi­mer­kik­si Yh­dys­val­lois­sa on tar­jol­la val­ti­on tu­ke­a­kin. Na­toon liit­ty­mi­nen li­sä­si Suo­men tur­val­li­suut­ta in­ves­toin­ti­koh­tee­na, mut­ta Har­ja­val­las­sa toi­vo­taan myös va­kaut­ta.

– Muu­ten mil­jar­dien in­ves­toin­nit voi­vat men­nä sivu suun. Olem­me täs­sä yh­des­sä koko Sa­ta­kun­nan ja koko Suo­men kans­sa. Tän­ne saa­dut in­ves­toin­nit ovat mei­dän kaik­kien hy­väk­si.