Lii­sa Ku­ja­la / STT

Tie­tee­seen pe­rus­tu­viin il­mas­to­ta­voit­tei­siin si­tou­tu­nei­den suo­ma­lai­sy­ri­tys­ten mää­rä on noin kak­sin­ker­tais­tu­nut pa­rin vii­me vuo­den ai­ka­na, il­me­nee YK:n Glo­bal Com­pact Suo­men sel­vi­tyk­ses­tä.

Sel­vi­tys tar­kas­te­lee suo­ma­lai­sy­ri­tys­ten si­tou­tu­mis­ta Scien­ce Ba­sed Tar­gets -aloit­tee­seen (SBTi), joka tu­kee glo­baa­lia ta­voi­tet­ta ra­joit­taa il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen 1,5 as­tee­seen. Ky­sei­seen aloit­tee­seen oli syys­kuus­sa si­tou­tu­nut 99 suo­ma­lai­sy­ri­tys­tä. Niis­tä 62 yri­tyk­sel­lä oli myös hy­väk­sy­tyt tie­tee­seen pe­rus­tu­vat ta­voit­teet. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti aloit­tee­seen on si­tou­tu­nut yli 6 500 yri­tys­tä.

Sel­vi­tyk­ses­tä käy kui­ten­kin il­mi, et­tä to­teu­tu­neet pääs­tö­vä­hen­nyk­set ovat vie­lä mel­ko vaa­ti­mat­to­mia. Si­tou­tu­neet suo­ma­lai­sy­ri­tyk­set ovat vuo­sien 2019 ja 2021 vä­lil­lä vä­hen­tä­neet pääs­tö­jään vas­ta kol­me pro­sent­tia. Mää­rä jää al­le aloit­teen vaa­ti­man ta­son.

Ra­por­tin mu­kaan suu­rin osa si­tou­tu­neis­ta suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sis­tä pyr­kii vä­hen­tä­mään oman toi­min­tan­sa pääs­tö­jä yh­teen­sä 40–60 pro­sent­tia, mut­ta kun­ni­an­hi­moi­sim­mat pyr­ki­vät yli 90 pro­sen­tin pääs­tö­vä­hen­nyk­siin. Val­ta­o­sa pyr­kii vä­hen­tä­mään pääs­tö­jä sekä omas­ta toi­min­nas­ta et­tä ar­vo­ket­jus­ta.

Asi­an­tun­ti­ja ar­vi­oi, et­tä il­mas­to­ta­voit­teet ote­taan va­ka­vas­ti.

– Si­tou­tu­nei­den yri­tys­ten ala­ti kas­va­va mää­rä on osoi­tus sii­tä, et­tä 1,5 as­teen tu­le­vai­suus ote­taan va­ka­vas­ti, sa­noo YK:n Glo­bal Com­pact Suo­men il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­a­si­an­tun­ti­ja Ka­ro­lii­na Kois­ti­la tie­dot­tees­sa.

– Aloit­tee­seen si­tou­tu­neet edel­lä­kä­vi­jäy­ri­tyk­set vä­lit­tä­vät sel­ke­ää vies­tiä yk­si­tyi­sen sek­to­rin kun­ni­an­hi­mos­ta. Tar­vit­sem­me kui­ten­kin edel­leen li­sää te­ko­ja, eri­tyi­ses­ti pääs­töin­ten­sii­vi­sil­lä toi­mi­a­loil­la ja ra­hoi­tus­sek­to­ril­la.

Sel­vi­tyk­sen tie­dot pe­rus­tu­vat jul­ki­siin läh­tei­siin, ku­ten Scien­ce Ba­sed Tar­gets -aloit­teen verk­ko­si­vui­hin, val­ti­on il­mas­to­vuo­si­ker­to­muk­siin, Ener­gi­a­vi­ras­ton da­taan sekä yri­tys­ten vuo­si­ker­to­muk­siin, vas­tuul­li­suus­ra­port­tei­hin ja verk­ko­si­vui­hin. Pääs­tö­las­kel­mis­sa käy­tet­ty data pe­rus­tuu pää­a­si­as­sa vuo­den 2021 lu­kui­hin. Sel­vi­tyk­sen to­teut­ti Third Rock Fin­land Oy.