Rau­man seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Mark­ku Mik­ko­la on maa­lis­kuus­sa al­ka­van su­ru­ryh­män oh­jaa­ja.

Mik­ko­la ker­too, et­tä su­ru­ryh­mis­sä käy kai­ke­ni­käi­siä ih­mi­siä. Pal­jon on van­hem­pia les­kiä, mut­ta ai­na jou­kos­sa on myös työ­i­käi­siä, esi­mer­kik­si puo­li­son­sa tai lap­sen­sa me­net­tä­nei­tä. Lä­hei­sen kuo­le­mas­ta voi ol­la ai­kaa muu­ta­mia kuu­kau­sia tai vuo­si­a­kin.

Su­ru­ryh­mäs­sä jo­kai­nen saa vuo­rol­laan pu­hua ja avau­tua juu­ri sen ver­ran kuin it­se ha­lu­aa. Ve­tä­jien joh­dol­la ai­het­ta lä­hes­ty­tään joka ker­ral­la hie­man eri nä­kö­kul­mas­ta. Seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa hen­gel­li­nen ulot­tu­vuus on ai­na läs­nä, mut­ta esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nan jä­se­nyyt­tä ei ovel­la ky­sel­lä.

Mik­ko­la ker­too, et­tä suru saa ih­mi­sis­sä ai­kaan eri­lai­sia re­ak­ti­oi­ta. Yk­si hank­kiu­tuu vai­na­jan ta­va­rois­ta eroon hy­vin­kin no­pe­as­ti, ja toi­nen taas ei pys­ty heit­tä­mään mi­tään pois. Joku ei kes­tä yh­tään yk­si­no­loa, kun taas toi­nen ni­me­no­maan ve­täy­tyy yk­si­näi­syy­teen.

– Jo­kai­sel­la on oi­keus sur­ra omal­la ta­val­laan, Mik­ko­la muis­tut­taa.

Ver­tais­tu­es­sa on voi­maa, ja su­ru­ryh­mäs­sä omaa ko­ke­mus­taan pys­tyy pei­laa­maan tois­ten kaut­ta. Su­ru­ryh­mäs­sä si­tou­du­taan luot­ta­muk­sel­li­suu­teen, ei­kä tois­ten asi­ois­ta pu­hu­ta ryh­män ul­ko­puo­lel­la.

Kuvituskuva: Sanna Krook

Kuvituskuva: Sanna Krook

Mik­ko­la ker­too, et­tä lä­hei­sen­sä me­net­tä­neel­le usein en­sim­mäi­nen vuo­si on se vai­kein. Uu­si ar­ki, sekä jou­lut ja syn­ty­mä­päi­vät on en­si ker­taa ko­et­ta­va il­man lä­heis­tä. Pap­pi ei voi sa­noa ai­ka­ra­jaa, mil­loin suru al­kaa hel­pot­taa: se riip­puu ai­na ih­mi­ses­tä.

Voi­ma jat­kaa elä­mää löy­tyy usein lä­hei­sis­tä, ys­tä­vis­tä, har­ras­tuk­sis­ta sekä yk­sin­ker­tai­ses­ti sii­tä, et­tä eteen­päin me­ne­mi­nen on ai­noa vaih­to­eh­to.

– Kyl­lä ih­mi­ses­sä se elä­män­ha­lu vaan on, Mik­ko­la to­te­aa.

Mik­ko­la neu­voo mui­ta ih­mi­siä koh­taa­maan su­re­vaa mah­dol­li­sim­man luon­te­vas­ti ja sa­mal­la ta­val­la kuin en­nen­kin, kui­ten­kin suru huo­mi­oi­den.

– Lä­heis­ten tuo­ma tut­tuus ja tur­val­li­suus loh­dut­taa su­re­vaa. Sii­nä mie­les­sä lä­heis­ten kan­nat­taa su­re­van seu­ras­sa ol­la oma it­sen­sä, hän sa­noo.

Rau­man seu­ra­kun­nan su­ru­ryh­mä ko­koon­tuu tyy­pil­li­ses­ti noin 2-3 kuu­kau­den ajan. Jos­kus ryh­mäs­sä syn­tyy myös ys­tä­vyys­suh­tei­ta, ja ih­mi­set voi­vat ol­la te­ke­mi­sis­sä ryh­män jäl­keen­kin.

Mik­ko­la on saa­nut kuul­la osal­lis­tu­jil­ta, kuin­ka su­ru­ryh­mään osal­lis­tu­mi­nen on hei­hin vai­kut­ta­nut. Sik­si pap­pi suo­sit­te­lee­kin läm­pi­mäs­ti, et­tä su­re­va ha­keu­tui­si su­ru­ryh­mään tai muu­ten sel­lai­siin ti­lan­tei­siin, mis­sä su­rus­taan voi pu­hua.

– Joku on esi­mer­kik­si ker­to­nut, et­tä on al­ka­nut nuk­ku­maan pa­rem­min, ja pääs­syt su­rus­saan uu­teen vai­hee­seen, Mik­ko­la sa­noo.

Rau­man seu­ra­kun­nan su­ru­ryh­mä
– Al­kaa 9. maa­lis­kuu­ta (7 ko­koon­tu­mis­ker­taa, vii­mei­nen ko­koon­tu­mi­nen on 25. tou­ko­kuu­ta)
– Fran­cis­cus-ta­los­sa, Kirk­ko­ka­tu 2C (ala­ker­ta) kel­lo 15.00.
– Il­moit­tau­tu­mi­set 2.3 men­nes­sä Mark­ku Mik­ko­la 044 769 1285 tai Tui­re Kak­ko 044 769 1294

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka