– Et­sim­me ko­ke­nut­ta asen­ta­jaa, joka tun­tee ras­kaan ka­lus­ton ja on val­mis mat­kus­ta­maan työs­sään. Lop­pu­a­sen­nuk­sia teh­dään pro­jek­ti­luon­tei­ses­ti maa­il­man eri kolk­kiin, ja työ on mo­ni­puo­lis­ta. Ha­ku­ses­sa meil­lä on siis jous­ta­va ja vaih­te­le­viin työ­ai­koi­hin so­peu­tu­va, haas­ta­vis­sa­kin olo­suh­teis­sa pär­jää­vä am­mat­ti­lai­nen, sa­noo Ri­su­te­cin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jus­si Ai­ka­la.

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Aikala painottaa kokemuksen ja joustavuuden merkitystä asentajan työssä.

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Aikala painottaa kokemuksen ja joustavuuden merkitystä asentajan työssä.

– Hyvä kie­li­tai­to on täs­sä työs­sä vält­tä­mät­tö­myys, il­man eng­lan­tia ei pär­jää. Es­pan­jan, rans­kan tai jopa kii­nan kie­len osaa­mi­nen oli­si suu­ri etu. Toi­mim­me kui­ten­kin kai­kil­la man­te­reil­la mis­sä pui­ta is­tu­te­taan, täy­den­tää tuo­tan­to­pääl­lik­kö Tom­mi Tai­pa­le.

Tuotantopäällikkö Tommi Taipale korostaa kielitaidon tärkeyttä avoimissa rooleissa.

Tuotantopäällikkö Tommi Taipale korostaa kielitaidon tärkeyttä avoimissa rooleissa.

Huol­to­neu­vo­ja toi­mii tii­viis­sä yh­teis­työs­sä asen­ta­jien kans­sa maa­il­mal­la, jo­ten mat­kus­te­lu ja hyvä kie­li­tai­to ovat olen­nai­ses­sa roo­lis­sa. Työ­teh­tä­viin kuu­luu myös mm. kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lien sekä oh­je­kir­jo­jen koos­ta­mis­ta.

– Huol­to­neu­vo­jan roo­lis­sa saa työs­ken­nel­lä it­se­näi­ses­ti, ei­kä voi pe­lä­tä tart­tua myyn­nil­li­siin teh­tä­viin. Asi­a­kas­ra­ja­pin­nas­sa toi­mies­sa tar­vi­taan asi­a­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä ja hy­viä so­si­aa­li­sia tai­to­ja, Tai­pa­le sum­maa.

Työ­hön kat­ta­va pe­reh­dy­tys

Heti aloit­ta­es­sa ei tie­ten­kään tar­vit­se osa­ta kaik­kea. Tär­kein­tä on ai­to kiin­nos­tus ja halu op­pia uut­ta.

– Me myös kou­lu­tam­me mie­lel­läm­me vä­ke­äm­me uu­siin teh­tä­viin ja tar­jo­am­me mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää osaa­mis­taan, Ai­ka­la mai­nit­see.

Ri­su­te­cil­lä asen­ta­ja­na työs­ken­te­le­vän Vesa Leh­ti­sen mu­kaan työ on mo­ni­puo­lis­ta ja vaih­te­le­vaa. Työ­po­ruk­ka on kan­sain­vä­lis­tä ja mu­ka­vaa.

Val­ta­o­sa Ri­su­te­cin toi­min­nas­ta on vien­tiä maa­il­man­laa­jui­ses­ti, ja tuot­tei­den lop­pu­a­sen­nuk­sia teh­dään ai­na Kii­nas­ta Ko­lum­bi­aan.

– Meil­lä työs­ken­te­let mo­der­nil­la alal­la ja pää­set mu­kaan ke­hit­tä­mään met­sän­hoi­don lait­tei­ta. Mi­kä­li avoin kom­mu­ni­kaa­ti­o­kult­tuu­ri ja hyvä kes­kus­te­lu­yh­teys työ­pai­kal­la ve­to­a­vat si­nuun, hae mu­kaan tii­miim­me, ke­hot­ta­vat Ai­ka­la ja Tai­pa­le.

Li­sä­tie­to­ja: https://ri­su­tec.fi/fi/