Sa­ta­kun­nan Ai­to­tak­sin oma tak­sin­kul­jet­ta­jan kurs­si al­kaa 15. maa­lis­kuu­ta Po­ris­sa. Kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen on edel­ly­tys ajaa Ai­to­tak­sia.

– Kurs­si an­taa hy­vät mah­dol­li­suu­det työl­lis­tyä ja en­nen kaik­kea val­miu­det toi­mia uu­des­sa am­ma­tis­sa, sa­noo kul­jet­ta­ja­kurs­sin pää­kou­lut­ta­ja Tee­mu Huuh­ka.

Moni kurs­sil­le tu­li­ja et­sii li­sä­an­si­o­ta ja osa-ai­ka­työ­tä. Huuh­kan mu­kaan tar­vet­ta on myös ko­ko­ai­kai­sil­le kul­jet­ta­jil­le.

– Noin kuu­kau­den mit­tai­nen kurs­si an­taa hy­vän poh­jan tak­sin­kul­jet­ta­jan am­ma­til­le, lop­pu pi­tää op­pia aja­mal­la. Omas­ta ko­ke­muk­ses­ta tie­dän, et­tä ai­ka vih­re­ä­nä läh­de­tään liik­keel­le, mut­ta hy­väl­lä asen­teel­la pää­see hy­vin työ­hön si­sään.

Kurs­si kes­tää noin kuu­kau­den ja sitä pi­de­tään pari il­taa vii­kos­sa. Kurs­sin päät­teek­si suo­ri­te­taan tent­ti, pai­kal­lis­tun­te­mus­koe ja ajo­har­joit­te­luo­sio.

– Kurs­sil­la käy­dään läpi lai­te­tun­te­mus­ta, har­joi­tel­laan esi­mer­kik­si pyö­rä­tuo­lin si­to­mis­ta ja eri­lais­ten jär­jes­tel­mien käyt­töä, Huuh­ka sa­noo.

Ai­to­tak­sin kurs­sin li­säk­si tar­vi­taan vie­lä Tra­fi­co­min myön­tä­mä am­mat­ti­a­jo­lu­pa, joka on voi­mas­sa vii­si vuot­ta ker­ral­laan. Sen saa­mi­sek­si tar­vi­taan lää­kä­rin­to­dis­tus ja ko­keen suo­rit­ta­mi­nen.

Daniel Iso-Oja pitää asiakaspalveluhenkisyyttä tärkeimpänä taksinkuljettajan ominaisuutena.

Daniel Iso-Oja pitää asiakaspalveluhenkisyyttä tärkeimpänä taksinkuljettajan ominaisuutena.

Kurs­sil­la var­mis­te­taan Ai­to­tak­sin laa­tu

– Kou­lu­tuk­sen käy­mäl­lä on mah­dol­li­suus pääs­tä mei­dän vä­li­ty­syh­ti­öm­me au­toi­hin töi­hin. Olem­me ha­lun­neet pi­tää kurs­sin pa­kol­li­se­na ja se on yk­si mei­dän luo­tet­ta­vuu­tem­me ja laa­dun kul­ma­ki­vi. Sa­ta­kun­nan Ai­to­tak­si on toi­mi­nut jo 30 vuot­ta pai­kal­li­se­na tak­si­pal­ve­lu­ja tuot­ta­va­na luo­tet­ta­va­na yri­tyk­se­nä, sa­noo Sa­ta­kun­nan Ai­to­tak­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Sal­la Här­mä.

Sa­ta­kun­nan Ai­to­tak­si on kyy­din­vä­li­ty­syh­tiö, jol­la on vä­li­tet­tä­vä­nä noin 140 au­toi­li­jan jouk­ko Po­ris­sa, Rau­mal­la ja Ul­vi­las­sa.

– Sa­ta­kun­nan Ai­to­tak­sin lei­mat au­ton kyl­jes­sä ta­kaa­vat sen, et­tä vel­vol­li­suu­det on hoi­det­tu ja kul­jet­ta­ja on am­mat­ti­lai­nen, Här­mä pai­not­taa.

Satakunnan Aitotaksi on kyydinvälittäjä, jonka kuljettajille kuljettajakurssi on pakollinen.  – Se on yksi meidän luotettavuutemme ja laadun kulmakivi, sanoo toimitusjohtaja Salla Härmä.

Satakunnan Aitotaksi on kyydinvälittäjä, jonka kuljettajille kuljettajakurssi on pakollinen. – Se on yksi meidän luotettavuutemme ja laadun kulmakivi, sanoo toimitusjohtaja Salla Härmä.

Asi­a­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syys tär­kein­tä

Asi­a­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syys on tär­kein omi­nai­suus tak­sin­kul­jet­ta­jal­le.

– Mi­nul­le­kin tuli uu­si kus­ki, joka pär­jä­si hie­nos­ti, kun hen­ki oli hyvä. Lait­teet ja jär­jes­tel­mät op­pii kurs­sil­la ja pai­kal­lis­tun­te­mus­ta voi har­joi­tel­la. Ylei­sim­mät koh­teet tu­le­vat no­pe­as­ti tu­tuik­si, sa­noo tak­siy­rit­tä­jä ja apu­lais­kou­lut­ta­ja Da­niel Iso-Oja.

Aloit­ta­va kul­jet­ta­ja saa pal­jon an­teek­si, kun hymy on her­käs­sä ja asen­ne oi­kea.

– Tär­kein­tä on huo­leh­tia asi­ak­kais­ta. Ko­ke­mus tuo var­muut­ta ja jo­kai­nen on alus­sa aloit­te­li­ja, Iso-Oja muis­tut­taa.

Daniel Iso-Oja (vas.) ja Teemu Huuhka toimivat kuljettajakurssin kouluttajina.

Daniel Iso-Oja (vas.) ja Teemu Huuhka toimivat kuljettajakurssin kouluttajina.

Li­sä­tie­to­ja:
Sa­ta­kun­nan Ai­to­tak­sin kul­jet­ta­ja­kurs­si al­kaa 15.3. Kurs­sil­le voi il­moit­tau­tua osoit­tees­sa www.sa­ta­kun­na­na­lu­e­tak­si.fi Kurs­sin hin­ta on 500e (sis. alv)