Po­rin ra­vi­ra­dan ra­vin­to­la­kat­so­mo on täl­lä het­kel­lä isos­ti re­mon­tin al­la.

Uu­sik­si me­ne­vät ää­nen­tois­to, näy­töt, val­ko­kan­kaat ja va­lais­tus. Li­säk­si teh­dään pin­ta­re­mont­tia, jol­la päi­vi­te­tään pin­to­ja ny­ky­ai­kai­sem­paan suun­taan.

-Käy­tän­nös­sä re­mon­tin lo­put­tua meil­le val­mis­tuu 350 hen­gen au­di­to­ria, joka on va­rus­tel­tu nel­jän hen­gen ra­vin­to­la­pöy­dil­lä, toi­mi­tus­joh­ta­ja Jose Laak­so­nen ker­too.

Ti­loi­hin tuo­daan myös li­vest­re­am-ka­me­ra, jol­la voi­daan ku­va­ta pu­hu­jaa, sekä esiin­ty­mis­la­va. Näin jat­kos­sa ra­vien li­säk­si tila voi pal­vel­la ih­mi­sia ko­kous- ja se­mi­naa­ri­tyyp­pi­ses­sä käy­tös­sä.

-Ko­kous­tar­joi­lut, kah­vi­tuk­set ja ruo­kai­lut hoi­de­taan omal­la keit­ti­öl­lä so­pi­muk­sen mu­kaan.

Li­säk­si kat­so­moon tu­lee kol­me ai­ti­o­ta, joi­hin ku­hun­kin mah­tuu noin kak­si­kym­men­tä hen­keä. Ai­ti­ot pal­ve­le­vat eri­tyi­ses­ti yri­tys­ten tar­pei­ta ra­veis­sa.

-Ai­em­min meil­lä ei ole ol­lut ai­ti­oi­ta. Pa­nos­tam­me näi­den koh­dal­la pal­ve­luun niin, et­tä ai­ti­ois­sa on oma tar­joi­li­ja ja toto-myy­jä.

Ra­vin­to­la­kat­so­mo on ra­ken­net­tu 1969, jo­ten tänä vuon­na on kat­so­mon 50. juh­la­vuo­si. Re­mon­tin myö­tä se saa myös uu­den ni­men, Hur­mos.

-On mah­ta­vaa, et­tä saam­me re­mon­toi­tua kat­so­mon juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si. Re­mont­ti li­sää viih­ty­vyyt­tä ja toi­mi­vuut­ta. Us­kon, et­tä elä­myk­ses­tä kaik­ki­neen tu­lee kat­so­jal­le pa­rem­pi, Laak­so­nen miet­tii.

Ra­vin­to­la­kat­so­mon tu­li­kas­te on huh­ti­kuun lo­pul­la, 27. päi­vä, jol­loin vuo­ros­sa on suur­kil­pai­lu Kul­ta­loi­mi. Tuol­loin suur­kil­pai­lun yh­tey­des­sä jär­jes­te­tään juh­la­buf­fet uu­si­tuis­sa ti­lois­sa.

Po­rin ra­vi­ra­dal­la on tänä vuon­na yh­teen­sä 24 ra­vi­päi­vää. Ke­sän ko­ho­koh­ta on 18. hei­nä­kuu­ta, jol­loin jär­jes­te­tään suur­mes­ta­ruus­ra­vit.

Li­säk­si ra­vin­to­la­kat­so­mos­sa jär­jes­te­tään tänä vuon­na kah­den kat­tauk­sen äi­tien­päi­vä­lou­nas, jota täh­dit­tää Jan­ne Tulk­ki.

Ra­viur­hei­lu­kes­kus­jär­jes­tö Hip­pok­sen ra­vi­ra­ta­ver­tai­lus­sa vuo­si­na 2017 ja 2018 Po­rin ra­vi­ra­ta oli suur­ten ra­to­jen en­sim­mäi­si­nä. Li­säk­si ra­vi­ra­ta va­lit­tiin vuo­den ra­vi­ra­dak­si 2011 ja 2012 ra­vi­toi­mit­ta­jien ää­nes­tyk­sel­lä.

Valt­ti­kort­tei­na Po­ris­sa on yk­si Suo­men no­peim­mis­ta ra­dois­ta, ja 120 ne­li­öi­nen näyt­tö­tau­lu on Poh­jois­mai­den suu­rim­pia.

-Kun ka­vi­ou­ra on hy­vä­kun­toi­nen, sii­nä on tur­val­lis­ta kil­pail­la ja sen hoi­ta­mi­seen myös sat­saam­me pal­jon.

Laak­so­nen on miel­ty­nyt eri­tyi­ses­ti Po­rin ra­vi­ra­dan si­jain­tiin.

-Si­jain­nin puo­les­ta meil­le on help­po tul­la joka suun­nas­ta. Olem­me lä­hel­lä kes­kus­taa ja hy­vien yh­teyk­sien pääs­sä. Meil­lä on myös iso, il­mai­nen park­ki­a­lue. Nämä ovat eh­dot­to­mas­ti vah­vuuk­si­am­me.