Ta­paam­me kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä, myyn­ti­joh­ta­ja Hen­na Huh­ta­sen ja ra­hoi­tus­pääl­lik­kö Hen­ri Kor­pe­lan Po­rin kaup­pa­to­rin lai­dal­la ole­vas­sa pank­ki­ta­los­sa. Pa­ri­val­jak­ko te­kee tii­vis­tä yh­teis­työ­tä, jot­ta juu­ri si­nun asun­to­kaup­pa­si on­nis­tu­vat hel­pos­ti ja ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Mitä tämä käy­tän­nös­sä tar­koit­taa?

– Toi­mim­me sa­man ka­ton al­la, jo­ten yh­teis­työ su­juu kit­kat­ta. Asi­ak­kaan lu­val­la voim­me kes­kus­tel­la esi­mer­kik­si koh­teen tie­dois­ta kes­ke­näm­me. Hen­ri ot­taa yh­teyt­tä so­pi­van ra­hoi­tus­rat­kai­sun löy­ty­mi­sek­si, minä puo­les­ta­ni vink­kaan koh­teis­ta ja voin jat­kaa kau­pan edis­tä­mis­tä heti lai­na­pää­tök­sen jäl­keen, Hen­na lis­taa.

Myös kaik­kien tar­vit­ta­vien asi­a­kir­jo­jen lii­kut­te­lu su­juu luon­te­vas­ti ja no­pe­as­ti.

Ar­ki su­juu, ra­haa jää pus­ku­riin­kin

– Jo ni­mem­me Sääs­tö­pank­ki ja sen vuo­si­sa­tai­set pe­rin­teet vel­voit­ta­vat miet­ti­mään ra­hoi­tu­sa­si­at asi­ak­kaan edun mu­kai­sik­si, Hen­ri muis­tut­taa.

Hän jat­kaa, et­tä pan­kin teh­tä­vä on ol­la asi­ak­kaan tu­ke­na kai­kis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ja tak­la­ta on­gel­mat jo etu­kä­teen.

– Ai­toa ys­tä­vyyt­tä on sa­noa roh­ke­as­ti, mi­ten asi­at ovat. Sik­si myös lai­na­tar­jouk­sen tu­lee pe­rus­tua re­a­lis­miin. En­nen lai­na­pää­tös­tä käym­me asi­ak­kaan kans­sa per­heen ta­lous­ti­lan­teen tar­kas­ti läpi: tu­lot ja me­not sekä sääs­tä­mis- ja si­joi­tus­ti­lan­teen. Tär­kein­tä on, et­tä per­heen ta­lous kes­tää myös mah­dol­li­set tu­le­vat töys­syt ja ra­haa jää pus­ku­rik­si hy­vän päi­vän va­ral­le.

Re­a­lis­ti pää­see no­peim­min ko­tiin

Ko­ron­nou­su ei ole py­säyt­tä­nyt kiin­teis­tö­kaup­paa. Ih­mis­ten pi­tää asua, muut­taa pie­nem­pään tai isom­paan, oma­ko­ti­ta­los­ta toi­mi­vaan ker­ros­ta­lo­a­sun­toon tai yk­si­ös­tä ri­va­riin.

– Asun­non os­ta­mi­ses­sa ei ole oi­ke­aa tai vää­rää ai­kaa. Et­sim­me ai­na per­he­kool­le so­pi­vim­man ko­ko­nais­rat­kai­sun, Hen­ri ja Hen­na va­kuut­ta­vat.

On luon­te­vaa asua en­sin vuok­ral­la ja tu­lo­jen va­kiin­tu­es­sa os­taa sit­ten en­sim­mäi­nen omis­tu­sa­sun­to: oli se sit­ten kak­sio tai vaik­ka per­he­koos­ta riip­pu­en jo isom­pi­kin. Tu­lo­jen kart­tu­es­sa ja elä­män va­kiin­tu­es­sa har­ki­taan rivi, -pari- tai oma­ko­ti­ta­lon han­kin­taa.

– So­pi­vat ne­li­öt on tär­keä sa­na­pa­ri. Se hel­pot­taa unel­mien aset­ta­mis­ta oi­kei­siin raa­mei­hin, Hen­na vink­kaa.

Yh­tey­de­not­to 12 tun­nin ku­lu­es­sa, lai­na­lu­paus tun­nis­sa

Jos Hen­nan asi­a­kas an­taa lu­van, Ai­to Sääs­tö­pan­kis­ta ote­taan yh­teyt­tä 12 tun­nin ku­lu­es­sa.

– Yh­tey­de­not­to­lu­paus on laa­dit­tu, kos­ka tie­däm­me, et­tä odot­ta­jan ai­ka on pit­kä, Hen­ri ker­too.

Oma koti on useim­mil­le isoin yk­sit­täi­nen han­kin­ta.

– Kun tar­ve on kar­toi­tet­tu ja so­pi­van­ko­koi­nen lai­na mie­tit­ty, on mu­ka­va al­kaa kat­sel­la koh­tei­ta, joi­hin on ai­dos­ti va­raa, Hen­ri jat­kaa.

Asun­to­lai­na­rat­kai­sun Hen­ri lu­paa laa­tia tun­nis­sa.

Usein käy niin, että realistisen lainalupauksen saanut ostaja menee suoraan Henrin juttusilta Hennan tiskille. Samalta istumalta on löytynyt monta kiinnostavaa kohdetta, joskus jopa suoraan se oikea.

Usein käy niin, että realistisen lainalupauksen saanut ostaja menee suoraan Henrin juttusilta Hennan tiskille. Samalta istumalta on löytynyt monta kiinnostavaa kohdetta, joskus jopa suoraan se oikea.

Hen­rin vink­ki­lis­ta:

Mitä tar­vit­set en­sim­mäi­seen lai­na­neu­vot­te­luun?

• kol­men kuu­kau­den ti­li­ot­teet

• ve­ro­tus­pää­tös

• vii­mei­sin palk­ka­nau­ha

• myyn­tie­si­te koh­tees­ta tai omat toi­veet

• tu­le­vas­ta ko­dis­ta: hin­ta­luok­ka, si­jan­ti, koko

Pal­ve­lua ku­ten ha­lu­at

Ai­to Sääs­tö­pank­ki pal­ve­lee asi­a­kas­ta juu­ri hä­nen toi­vo­mas­saan ka­na­vas­sa. Asi­ak­kaat ovat myös ter­ve­tul­lei­ta Po­rin kaup­pa­to­ril­la si­jait­se­vaan pank­ki­ta­loon jut­te­le­maan.

– Vaik­ka käy­tös­sä ovat kaik­ki di­gi­taa­li­set pal­ve­lut, asun­to­a­si­ois­sa moni tah­too kes­kus­tel­la asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa kas­vok­kain kont­to­ril­la. Toi­set taas ha­lu­a­vat hoi­taa asun­to­kau­pat ko­ko­naan ver­kos­sa, mikä on­nis­tuu täy­sin luo­tet­ta­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti, Hen­na ja Hen­ri ker­to­vat.

Ai­to Sääs­tö­pank­ki ja Sp-Koti te­ke­vät sau­ma­ton­ta yh­teis­työ­tä myös maa­kun­tam­me ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la Pir­kan­maal­la ja Ete­lä-Poh­jan­maal­la.

– Yh­teis­työ pal­ve­lee pa­luu­muut­ta­jia ja Sa­ta­kun­nas­ta muu­al­le muut­ta­jia.

Näis­tä isot plus­sat!

Hen­nan vink­ki­lis­ta:

Huo­leh­di ra­ken­nuk­sen ja ta­lo­tek­nii­kan ajan­mu­kai­ses­ta kun­nos­sa­pi­dos­ta, ku­ten

• kun­nos­sa ole­vas­ta ve­si­ka­tos­ta

• ener­gi­a­te­hok­kais­ta ik­ku­nois­ta

• ny­ky­mää­räys­ten mu­kai­sis­ta mär­kä­ti­lois­ta

• toi­mi­vas­ta sa­la­o­ja- ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­mäs­tä

Muis­tat­han

Lai­na­lu­pauk­sel­la on ai­na voi­mas­sa­o­lo­ai­ka. Toi­mi sen mu­kaan.

Tie­sit­kö?

Ai­to Sääs­tö­pan­kin suo­sit­te­luin­dek­si (NPS) on 83 %.

Muis­ta

Pidä ko­dis­ta­si hy­vää huol­ta. Se hel­pot­taa os­to­pää­tös­tä ja edis­tää myyn­tiä. Pin­nal­la juu­ri nyt ovat kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ener­gi­a­muu­tok­set. Ai­to Sääs­tö­pank­ki ra­hoit­taa myös kor­jau­sin­ves­toin­te­ja.