Ol­kai­met va­lu­vat, kaa­ri­tu­ki pai­naa, sel­kä­o­sa nou­see. Rin­ta­lii­vien va­lin­ta ei ole help­poa, sil­lä koko- ja mal­li­vii­da­kos­sa voi ol­la vai­kea suun­nis­taa. Mari Pus­ka­la tie­tää vin­kin jos toi­sen­kin hy­vien lii­vien os­ta­mi­seen. Hä­nen lii­vi­kou­lun­sa ve­tää vä­keä kau­em­paa­kin. Rau­man La­pis­sa si­jait­se­va Mari’s Home -puo­ti on elä­mys jo mil­jöön­sä­kin puo­les­ta.

Rei­lu kuu­kau­si sit­ten avau­tu­neen ki­vi­jal­ka­puo­din omis­ta­ja täh­den­tää sitä, mi­ten tär­ke­ää lii­vien is­tu­vuu­den kan­nal­ta on koon huo­lel­li­nen haa­ru­koin­ti. Sii­nä aut­taa am­mat­ti­lai­nen, sil­lä yl­lät­tä­vän har­va osaa läh­teä suk­ku­loi­maan kup­pi­ko­ko­jen ja rin­na­nym­pä­ryk­sien vä­lil­lä. Vä­riin ei myös­kään kan­na­ta lii­kaa tui­jot­taa, sil­lä mal­li on tär­ke­äm­pi.

Lii­vien va­lin­nan li­säk­si Ma­rin Lii­vi­kou­lun osa­not­ta­jat saa­vat tie­toa lii­vien hoi­dos­ta ja pe­sus­ta. Mo­nel­le tu­lee esi­mer­kik­si yl­lä­tyk­se­nä, et­tä rin­ta­lii­vien pi­täi­si pe­sun jäl­keen le­vä­tä muu­ta­ma päi­vä, jot­ta niis­sä ole­va elas­taa­ni eh­tii pa­lau­tua.

Mari’s Home -puo­ti myy alus­vaat­tei­ta muun mu­as­sa sel­lai­sil­ta mer­keil­tä kuin Susa, Miss Mary, Ani­ta ja Lin­ga­Do­re. Aja­tuk­se­na on tar­jo­ta kai­ken ko­koi­sil­le nai­sil­le kau­nii­ta alus­vaat­tei­ta. Asi­ak­kai­den pal­ve­le­mis­ta hel­pot­taa kan­ta-asi­a­ka­soh­jel­ma, jo­hon kir­ja­taan asi­ak­kaan suos­tu­muk­sel­la muun mu­as­sa se min­kä fir­man lii­vin asi­a­kas os­ti, ko­ko­mer­kin­nät ja mah­dol­li­set vä­ri­toi­veet.

Pus­ka­la ker­too aloit­ta­neen­sa yri­tyk­sen­sä si­sus­tus­tuot­tei­den ko­ti­kut­suil­la. Ko­ro­na-ai­ka­na ih­mi­set ei­vät vält­tä­mät­tä ha­lua kut­sua vie­rai­ta ko­tiin­sa, ja niin­pä puo­dil­la pi­de­tyt si­sus­tu­sil­lat ovat jo osoit­tau­tu­neet suo­si­tuik­si.

Mari’s Home -puo­din va­li­koi­mis­sa on alus­vaat­tei­den ja si­sus­tus­tuot­tei­den li­säk­si nais­ten­vaat­tei­ta niin ar­keen kuin juh­laan­kin, uniik­ke­ja las­ten vaat­tei­ta ja kos­me­tiik­kaa.

-Aja­tuk­se­na on tar­jo­ta hiu­kan eri­lais­ta kuin muil­la.

Puo­dil­la jär­jes­te­tään myös nais­ten shop­pai­luil­to­ja. Ha­lu­tes­saan voi va­ra­ta Pri­va­te Shop­ping -ajan, jol­loin liik­kees­sä ei ole mui­ta asi­ak­kai­ta.

Pus­ka­la suun­nit­te­lee tee­ma­sun­nun­tai­den jär­jes­tä­mis­tä puo­dil­la joka kuu­kau­den en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Oh­jel­mas­sa voi­si ol­la vaik­ka­pa in­ti­a­lais­ta pää­hie­ron­taa tai pik­ku­jou­lut.