Hy­vin­voin­ti­cen­te­rin kesä on kään­ty­nyt syk­syk­si. Puis­to­joo­gat on nyt joo­gat­tu ja siir­ryt­ty joo­gaa­maan si­sä­ti­loi­hin. Mir­ja Lam­berg ker­too, et­tä syk­syn oh­jel­mas­sa on sekä van­ho­ja tun­te­ja et­tä jo­tain ihan uut­ta.

- 30 vuot­ta sit­ten oli vain yk­si laji, joo­ga. Nyt sii­hen on li­sät­ty vaik­ka ja mitä spe­si­aa­lia, mut­ta si­ten, et­tä joo­gan ydin säi­lyy. On ky­sees­sä sit­ten met­sä­joo­ga, Yin-joo­ga tai läm­pö­joo­ga, har­joi­tus­ta teh­dään tie­toi­si­na ja läs­nä­ol­len.

Pit­kään joo­gaa oh­jan­nee­na Lam­berg tie­tää, et­tä ai­na ei ole help­poa py­syä läs­nä.

- Vii­me vuo­si­na on kui­ten­kin sel­väs­ti nä­ky­nyt se, et­tä ih­mi­set kai­paa­vat en­tis­tä enem­män rau­hal­li­suut­ta, ren­tout­ta ja py­säh­ty­mis­tä. Me­di­taa­tio ja ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus on suo­sit­tua. Toi­saal­ta it­sel­le so­pi­va joo­ga­tyy­li voi ol­la myös elä­män­ti­lan­tees­ta kiin­ni. Toi­si­naan ih­mi­nen kai­paa myös fyy­si­syyt­tä.

Joo­ga­sa­lin viik­ko-oh­jel­ma on mo­ni­puo­li­nen. Hi­das­ta ja rau­hal­lis­ta joo­ga­tyy­liä edus­taa esi­mer­kik­si Yin-joo­ga.

- Py­säh­ty­mi­nen, tie­toi­nen läs­nä­o­lo ja rau­hal­li­suus vaa­ti­vat pal­jon mie­lel­tä, mut­ta sa­mal­la se tuo hy­vin­voin­tia kii­rei­sen ar­jen kes­kel­le, Mir­ja Lam­berg sa­noo.

Uu­te­na oh­jel­mas­sa on LYT-joo­ga, joka puo­les­taan tar­jo­aa fyy­si­sem­pää har­joi­tus­ta.

- LYT-joo­ga on no­pea ja fyy­si­nen tun­ti, jos­sa ko­ros­tuu mie­len ja ke­hon yh­teys. Laji ke­hit­tää liik­ku­vuut­ta ja ta­sa­pai­noa sekä kas­vat­taa voi­maa.

Hy­vin­voin­ti­cen­te­rin iki­suo­si­keik­si ovat kas­va­neet eri­lai­set läm­pö­joo­ga­tun­nit.

- Läm­pö li­sää li­has­ten ren­tout­ta ja kiih­dyt­tää ai­neen­vaih­dun­taa. Läm­pö­joo­gan aloit­ta­neet ko­ke­vat yleen­sä jo pa­rin tun­nin jäl­keen, et­tä ke­hon not­keus on li­sään­ty­nyt.

Hy­vin­voin­ti­cen­te­rin joo­ga­tun­nit so­pi­vat kai­kil­le, su­ku­puo­leen kat­so­mat­ta. Kui­ten­kin jo 15 vuo­den ajan sa­lin viik­ko-oh­jel­maan on kuu­lu­nut pel­käs­tään mie­hil­le suun­nat­tu tun­ti, Äi­jä­joo­ga. Mir­ja Lam­berg on huo­man­nut, et­tä mies­ten on hel­pom­pi tul­la vain mie­hil­le suun­nat­tuun ryh­mään.

- Mie­het ovat usein suo­ri­tus­kes­kei­siä ja heil­lä on kil­pai­lu­viet­tiä. Äi­jä­joo­gas­sa kes­ki­ty­tään sii­hen, et­tä ai­na ei tar­vit­se suo­rit­taa, vaan vä­lil­lä voi vain ol­la ja teh­dä sen ver­ran, mikä tun­tuu hy­väl­tä. Vaik­ka joo­gas­sa ei ole­kaan not­keu­des­ta kyse, usein mie­het ovat kui­ten­kin jäy­kem­piä kuin nai­set. Eri­tyi­ses­ti mies­ten ta­ka­rei­det ovat hel­pos­ti ju­mis­sa.

Äi­jä­joo­ga yh­dis­tää­kin ke­hon­huol­lon ja py­säh­ty­mi­sen.

- Sa­no­taan, et­tä lii­ke on lää­ke, kun­han se an­nos­tel­laan oi­kein. Joo­gas­sa aja­tuk­se­na on, et­tä ke­hoa ei tar­vit­se ai­na vie­dä ää­ri­ra­joil­le, vaan kes­ki­ty­tään laa­duk­kaa­seen ja tie­toi­seen te­ke­mi­seen. Joo­ga tuo ke­hoon ve­ny­vyyt­tä ja not­keut­ta, jon­ka vuok­si muun mu­as­sa Äs­sien pe­laa­jat käy­vät joo­gas­sa.