Asi­ak­kai­den van­kan luot­ta­muk­sen saa­nut KP Au­to Oy, Fer­ra­men Pori pal­ve­lee Po­ris­sa Puin­nin­tiel­lä. Kuu­lum­me Fer­ra­men kor­jaa­mo­ket­juun, joka toi­mii myös Noor­mar­kus­sa, Tuu­su­las­sa ja pe­rus­ta­mis­paik­ka­kun­nal­laan Kan­kaan­pääs­sä. Ras­kaan­ka­lus­ton huol­lon ja kor­jauk­set kuu­lu­vat vain Po­rin pis­teen pal­ve­lui­hin, mut­ta hen­ki­lö ja pa­ket­ti­au­to­jen huol­lot ja kor­jauk­set hoi­tu­vat kai­kil­la nel­jäl­lä paik­ka­kun­nal­la.

– Toi­min­tam­me joh­ta­va­na tee­ma­na on joka ti­lan­tees­sa tyy­ty­väi­nen asi­a­kas. Asi­a­kas­kun­taam­me kuu­luu sekä yk­si­tyis- ja yri­ty­sa­si­a­kas­ta. Jo­kais­ta heis­tä ha­lu­am­me pal­vel­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, mah­dol­li­sim­man laa­duk­kaas­ti ja no­pe­as­ti. Valt­tei­nam­me ovat myös luo­tet­ta­vuus, no­pea re­a­goin­ti­ky­ky ja jous­ta­vuus. Vi­ral­li­ses­ti olem­me avoin­na ar­ki­sin kel­lo 8–16, mut­ta pal­ve­lem­me asi­ak­kaan tar­pei­den mu­kaan jous­ta­vas­ti, ker­to­vat toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Pel­to­mä­ki ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Kari Kan­gas.

Ajo­neu­vo­jen kor­jaus-, huol­to-, va­ra­o­sa- ja ren­gas­toi­min­taan kes­kit­ty­nyt KP Au­to Oy on pal­vel­lut asi­ak­kai­ta vuo­des­ta 2019 al­ka­en.

Lap­suus­vuo­sil­taan tu­tun kak­si­kon ki­pi­nä au­to­a­lal­le syt­tyi jo pari vuo­si­kym­men­tä sit­ten. Pit­kän yh­tei­sen kou­lu­tai­pa­leen jäl­keen ka­ve­ruk­set työl­lis­tyi­vät au­to­a­lan eri osa-alu­eil­le - toi­nen ke­vy­en ja toi­nen ras­kaan ka­lus­ton puo­lel­le.

– ­ Vä­hi­tel­len vi­ri­si aja­tus oman yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta. Lo­pul­ta unel­ma konk­re­ti­soi­tui. Nyt olem­me täs­sä. Saam­me teh­dä am­ma­tik­sem­me työ­tä, jon­ka hal­lit­sem­me par­hai­ten. Tu­le­vai­suus näyt­tää kai­kin puo­lin va­loi­sal­ta. Töi­tä riit­tää ja asi­a­kas­kun­tam­me vah­vis­tuu ja laa­je­nee, ker­to­vat Pel­to­mä­ki ja Kan­gas.

Luo­tet­ta­van mo­ni­merk­ki­kor­jaa­mon pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat huol­lot, kor­jauk­set, va­ra­o­sat, ren­kaat ja kat­sas­tuk­set. Hen­ki­lö­kun­tam­me hoi­ta­vat niin pik­ku­vi­at kuin isom­mat­kin re­mon­tit – ai­na so­vi­tun ai­ka­tau­lun mu­kaan.

- Sa­man ka­ton al­la Puin­nin­tiel­lä toi­mi­va Kar­hu­kat­sas­tus hoi­taa kat­sas­tus­puo­len pit­käl­lä ko­ke­muk­sel­laan asi­an­tun­te­vas­ti ja ri­pe­äs­ti.

Tä­män päi­vän asi­a­kas on hy­vin­kin laa­tu- ja hin­ta­tie­toi­nen. KP Au­to Oy:n toi­mi­pis­tees­tä asi­a­kas löy­tää myös laa­jan va­li­koi­man laa­duk­kai­ta va­ra­o­sia.

– Jat­ku­vas­ti laa­jen­tu­vas­sa va­li­koi­mas­sam­me on täl­lä het­kel­lä jo rei­lut 5 000 eri ni­mi­ket­tä. Mi­kä­li hyl­lys­tä ei tar­vit­ta­vaa va­ra­o­saa löy­dy, saam­me sen luo­tet­ta­vil­ta ta­va­ran­toi­mit­ta­jil­tam­me var­sin no­pe­as­ti. Kuu­lum­me myös ren­gas­mar­ket ket­juun ja meil­lä on va­ras­tos­sam­me kat­ta­va va­li­koi­ma laa­duk­kai­ta Con­ti­nen­tal- ja Ma­ta­dor-merk­ki­ren­kai­ta. Ren­kai­den asen­nus ja vaih­to pal­ve­lui­den li­säk­si pys­tym­me tar­jo­a­maan asi­ak­kail­lem­me myös ren­gas­ho­tel­lin pal­ve­lut, sa­no­vat Pel­to­mä­ki ja Kan­gas.