Ku­ten goog­let­ta­mi­nen ja tu­bet­ta­mi­nen ovat osoit­ta­neet, tek­no­lo­gia muut­taa kaik­kien elä­mää. Nyt kä­sil­lä on vie­lä as­kel­ta isom­pi muu­tos, kun te­ko­ä­ly ja eri­tyi­ses­ti ChatGPT ovat tul­leet kaik­kien saa­ta­vil­le.

– Ai­kai­sem­min te­ko­ä­ly on vai­kut­ta­nut käyt­tö­liit­ty­mien taus­tal­la eri­lai­sin al­go­rit­mein. Eri so­vel­luk­set esi­mer­kik­si eh­dot­ta­vat seu­raa­vaa sa­naa sen pe­rus­teel­la, mikä on to­den­nä­köi­sin. Mut­ta vas­ta ChatGPT on toi­mi­ja­na vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sis­sa ti­lan­teis­sa, Tam­pe­reen yli­o­pis­ton pro­fes­so­ri Pek­ka Ab­ra­hams­son ker­too.

Eri­lais­ten kie­li­mal­lien ke­hi­tys on ol­lut ri­pe­ää. Vuon­na 2019 il­meis­tyi GPT2, kun tänä päi­vä­nä uu­sin on GPT4. Ab­ra­hams­son ver­taa, et­tä GPT2 oli kuin pik­ku lap­si, joka osa­si juu­ri ja juu­ri pu­hua ko­ko­nai­sia lau­sei­ta.

– Ylei­ses­sä käy­tös­sä on täl­lä het­kel­lä ChatGPT:n il­mai­nen ver­sio 3,5. Se on kuin in­no­kas lu­ki­o­lai­nen, joka us­koo tie­tä­vän­sä pal­jon ja te­kee kyl­lä pal­jon hy­viä asi­oi­ta. Maa­lis­kuus­sa jul­kais­tu GPT4 on mak­sul­li­nen ja se osaa jo 10 000 eri am­ma­tin työt. Vä­lil­lä se vie jopa mi­nua.

Ab­ra­hams­son ker­too, et­tä te­ko­ä­ly on ke­hit­ty­nyt niin pal­jon, et­tä se pys­tyy tuot­ta­maan luo­vaa si­säl­töä. Te­ko­ä­lyl­lä pys­tyy tuot­ta­maan ku­via, mu­siik­kia ja vi­de­oi­ta.

– Pal­jon on ol­lut pu­het­ta sii­tä, et­tä te­ko­ä­ly vie ih­mis­ten työt. Työn te­ke­mi­sen ta­vat kyl­lä muut­tu­vat. Eri­tyi­ses­ti me luo­van alan am­mat­ti­lai­set jou­dum­me miet­ti­mään, mi­ten te­ko­ä­lyä kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Sil­lä ih­mi­nen, joka osaa käyt­tää te­ko­ä­lyä kor­vaa sen ketä ei osaa.

Po­rin yli­o­pis­to­kes­kus on luo­mas­sa on­gel­maan rat­kai­sun. He avaa­vat ma­ta­lan kyn­nyk­sen GPT-la­bo­ra­to­ri­on, jos­sa kes­ki­ty­tään kie­li­mal­lien so­vel­ta­mi­seen. Toi­min­ta on poik­ki­tie­teel­lis­tä, sii­nä on usei­ta Po­rin yli­o­pis­ton tie­tee­na­lo­ja mu­ka­na.

– La­bo­ra­to­rio suun­taa ulos­päin, eli siel­lä py­ri­tään rat­ko­maan yh­teis­kun­nal­li­sia on­gel­mia yh­des­sä ken­tän kans­sa. Tar­jo­am­me esi­mer­kik­si yri­tyk­sil­le ma­ta­lan kyn­nyk­sen paik­kaa ja kou­lu­tuk­sia tul­la tu­tus­tu­maan ai­hee­seen, Pek­ka Ab­ra­hams­son sa­noo.

Te­ko­ä­ly on par­haim­mil­laan kuin su­pe­ras­sis­tent­ti.

– Eri­tyi­ses­ti kan­nat­taa te­ko­ä­lyä hyö­dyn­tää au­to­ma­ti­soi­maan ru­tii­ni­työt. Ih­mi­nen luo ide­at ja te­ko­ä­ly aut­taa. It­se esi­mer­kik­si käy­tän te­ko­ä­lyä uu­sien asi­oi­den opis­ke­lus­sa. Te­ko­ä­ly aut­taa mi­nua ym­mär­tä­mään mo­ni­mut­kai­sia kon­sep­te­ja ja kä­sit­tei­tä. Te­ko­ä­lyn kans­sa jo­kai­nen löy­tää omat tar­peen­sa. Te­ko­ä­ly no­peut­taa töi­tä, jol­loin it­se voi kes­kit­tyä muu­hun.

Tekoälyä voi hyödyntää myös luovan sisällön tuottamiseen. Pekka Abrahamsson loi kuvan Midjourney-sovelluksella.

Tekoälyä voi hyödyntää myös luovan sisällön tuottamiseen. Pekka Abrahamsson loi kuvan Midjourney-sovelluksella.