– Työ­e­lä­män tem­po ja toi­min­ta­ym­pä­ris­tö muut­tu­vat ny­ky­ään no­pe­as­ti. Haas­teel­li­set ko­ro­na­vuo­det ovat ne­kin vie­lä tuo­rees­sa muis­tis­sa. Kun tur­vat­to­muus ja epä­var­muus kas­va­vat, työ­nan­ta­jan tär­keä teh­tä­vä on luo­da tur­vaa ja luot­ta­mus­ta, taus­toit­taa vies­tin­tä- ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Di­a­na Berg­roth-Lam­pi­nen.

Kär­ki­ta­voit­teek­si nos­tet­tiin­kin työ­yh­tei­sön ke­hit­tä­mi­nen sekä jak­sa­mi­sen ja viih­ty­vyy­den pa­ran­ta­mi­nen en­ti­ses­tään.

– Ta­voit­tee­na on hyvä pe­ru­sar­ki, Di­a­na tii­vis­tää.

Ai­to yh­des­sä te­ke­mi­sen mei­nin­ki

Win­No­vas­sa työ­yh­tei­sön ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma laa­dit­tiin yh­des­sä luot­ta­mus­mies­ten kans­sa.

– Täs­tä olen täs­tä eri­tyi­sen iloi­nen. Täl­lai­nen yh­teis­työ ei ole kai­kis­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa mah­dol­lis­ta, Di­a­na tie­tää.

Hy­vin­voi­va työ­yh­tei­sö saa pal­jon hy­vää ai­kaan.

– Tämä kiin­nos­taa uu­sia työn­te­ki­jöi­tä, asi­ak­kai­ta ja opis­ke­li­joi­ta. Par­haim­mil­laan se vä­hen­tää pois­sa­o­lo­ja ja työ­ky­vyt­tö­myyt­tä, mikä tuo sel­vää sääs­töä.

Sy­ner­gi­aa ja säh­kön­sääs­töä

Vas­tuul­li­suus ja kes­tä­vä ke­hi­tys ovat tär­kei­tä suun­ta­viit­to­ja.

– Toi­min­to­jen ko­ko­a­mi­nen isoik­si ko­ko­nai­suuk­sik­si on teh­nyt hy­vää mo­nel­la ta­hol­la. Sääs­töä syn­tyy tie­tys­ti myös vuok­ris­sa, mut­ta tä­tä­kin tär­ke­äm­pää on kes­tä­vä ke­hi­tys ja yh­teis­työn te­hos­ta­mi­nen, op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­jen joh­ta­ja Juha-Pek­ka Koi­vu­sa­lo ker­too.

Siir­ty­mi­nen yh­tei­siin ti­loi­hin hyö­dyt­tää kaik­kia.

– Sekä opis­ke­li­joi­den et­tä opet­ta­jien yh­teis­toi­min­ta kas­vaa, yh­tei­set raa­ka-ai­ne- ja vä­li­ne­va­ras­tot tuo­vat sy­ner­gi­ae­tua. Yh­teis­käyt­töön voi­daan hank­kia laa­duk­kai­ta ko­nei­ta ja vä­li­nei­tä. Esi­mer­kik­si vii­mei­sin han­kin­ta, säh­köt­ruk­ki, pal­ve­lee koko kam­pus­ta, Juha-Pek­ka jat­kaa.

– Olem­me ke­rän­neet hen­ki­lös­töl­tä myös ener­gi­an­sääs­töi­de­oi­ta, näi­tä saa­tiin­kin iso mää­rä. Par­haat ide­at vie­dään käy­tän­töön ja toi­vo­tuis­ta ai­heis­ta ja­e­taan myös tie­toa. Mu­ka­vaa on ol­lut huo­ma­ta, et­tä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen asi­ois­ta ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta ja osa hen­ki­lö­kun­nas­ta on aloit­ta­nut myös opin­to­ja ai­heen tii­moil­ta, ker­too kiin­teis­tö- ja ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­li­ja Tar­ja Ol­lonq­vist.

Kiin­teis­tö­jen pin­ta-ala on vä­hen­ty­nyt 144 000 ne­li­ös­tä ny­kyi­seen 90 000 ne­li­öön. Ta­voi­te on vä­hen­tää ti­la­mää­rää vie­lä 10 000 ne­li­ön ver­ran. Au­rin­ko­e­ner­gi­aan siir­ty­mi­nen tuo se­kin rei­lus­ti sääs­töä. Au­rin­ko­pa­nee­leil­la tuo­te­taan esi­mer­kik­si koko ke­sän ajan kam­puk­sen ra­ken­nus­ten il­man­vaih­to.

”Kol­le­gat ovat ihan par­hai­ta”

Muut­to yh­tei­siin ti­loi­hin on saa­nut pal­jon po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta.

– So­si­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen li­sään­ty­mi­nen on tuo­nut pal­jon hy­vää tul­les­saan. Opet­ta­jat ja opis­ke­li­jat ide­oi­vat ja te­ke­vät yh­tei­siä pro­jek­te­ja en­tis­tä roh­ke­am­min. Yh­teis­hen­ki on kas­va­nut ko­his­ten, Di­a­na ja Juha-Pek­ka ker­to­vat.

– Kol­le­gat ovat ihan par­hai­ta, oli eräs­kin opet­ta­ja kir­jan­nut pa­lau­te­ky­se­lyyn.

Jän­nit­teet­tö­mäs­sä työ­yh­tei­sös­sä viih­tyy.

– Ha­lu­am­me ol­la työ­paik­ka, jos­sa saa ke­hit­tää, ke­hit­tyä ja ol­la oma it­sen­sä. Pa­lau­tet­ta an­ne­taan ja vas­taa­no­te­taan rei­lus­ti, Juha-Pek­ka sa­noo.

Hen­ki­lös­tö­ker­ho li­sää yh­teen­kuu­lu­vuut­ta

Win­No­vas­sa tu­e­taan hen­ki­lös­tön va­paa-ajan­viet­toa. E-pas­sin li­säk­si talo ra­hoit­taa työn­te­ki­jöi­den vi­ri­ke­ker­hoa tai win­no­va­lai­sit­tain kir­joi­tet­tu­na tie­tys­ti Wi­ri­ke-ker­hoa. Se saa ol­la täy­sin har­ras­ta­jien­sa nä­köi­nen.

– Esi­mer­kik­si lu­ku­pii­ri, kum­mi­tus­kä­ve­ly, joo­ga, pa­del, avan­tou­in­ti ja jou­si­am­mun­ta ovat si­säl­ty­neet mo­ni­puo­li­seen oh­jel­maan. Wi­ri­ke-ker­ho li­sää yh­teen­kuu­lu­vuut­ta. Moni on löy­tä­nyt uu­den har­ras­tuk­sen ja uu­sia ys­tä­vyyk­siä työ­a­jan ul­ko­puo­li­ses­ta har­ras­tuk­ses­ta, Di­a­na tie­tää.

Tou­ko­kuus­sa tem­pais­taan

Vas­tuul­li­suus nä­kyy myös ke­vään ta­pah­tu­mas­sa. Tou­ko­kuun hen­ki­lös­tö­päi­vä­nä tem­pais­taan yh­tei­sel­lä tee­mal­la Vas­tuul­li­suus ja työ­ni­lo.

Tii­mit saa­vat it­se ide­oi­da ja päät­tää, mi­ten tuo­vat oman am­mat­ti­a­lan osaa­mis­ta esiin yh­tei­sek­si hy­väk­si.

Ohoh

Win­No­van kaik­ki 600 työn­te­ki­jää ovat ha­lu­tes­saan pääs­seet kom­men­toi­maan työ­yh­tei­sön ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­maa ja jät­tä­mään sii­hen oman peu­ka­lon­jäl­ken­sä.

Tie­sit­kö?

Ai­em­min op­pi­lai­tos oli si­ro­tel­tu pe­rä­ti 52 osoit­tee­seen, nyt nii­tä on 12.

Tie­sit­kö?

Työ­voi­ma­pu­lan ai­koi­na­kin Win­No­va on saa­nut hy­vin pal­ka­tuk­si alan am­mat­ti­lai­sia.