Kun Juha Var­ni­la ja Jar­no Van­ha­ta­lo aje­le­vat Sa­ta­kun­nan Vi­her­pal­ve­lun au­tol­la pit­kin Po­ria, he voi­vat ihail­la omaa kä­den­jäl­ke­ään kum­mas­ta­kin ik­ku­nas­ta. Sa­ta­kun­nan Vi­her­pal­ve­lu on ta­lo­yh­ti­öil­le, ra­ken­nus­liik­keil­le ja yk­si­tyi­sil­le ko­di­no­mis­ta­jil­le­kin tut­tu vi­her­ra­ken­ta­mi­sen am­mat­ti­lai­nen. Tänä vuon­na mies­ten al­ku­ke­sä ku­luu muun mu­as­sa Po­rin Asun­to­mes­su-alu­eel­la, jos­sa he te­ke­vät vi­her­töi­tä Pori Ener­gi­an Va­lo­voi­maan ja Win­No­van Täh­teen.

Piha- ja vi­her­ra­ken­ta­jan kesä on täyn­nä toi­min­taa ja yl­lät­tä­viä ti­lan-tei­ta, mut­ta am­mat­ti­mie­het pi­tä­vät ai­ka­tau­luis­ta kiin­ni. Työ­hön kuu­luu muun mu­as­sa nur­mi­kon ja kas­vien is­tu­tus­ta, ki­ve­tys­ten ja muu­rien ra­ken­ta­mis­ta sekä leik­ki­vä­li­nei­den ja kei­nu­jen ko­ko­a­mis­ta. Urak­ka teh­dään ki­ve­tys­ten har­jaa­mis­ta ja lop­pu­sii­vous­ta myö­ten val­miik­si niin, et­tä asi­a­kas voi heti naut­tia käyt­tö­val­miis­ta pi­has­taan.

Sa­ta­kun­nan Vi­her­pal­ve­lu on Vi­her- ja ym­pä­ris­tö­ra­ken­ta­jat ry:n eli Vy­ran jä­sen ja nou­dat­taa sen suo­si­tuk­sia työs­sään, huo­mi­oi­den ra­ken­ta­mi­sen kes­tä­vyy­den ja kas­vien hy­vin­voin­nin.

Am­mat­ti­mai­nen piha- ja vi­her­ra­ken­ta­ja tie­tää mil­lai­sen poh­jan pääl­le ki­ve­tys kan­nat­taa ra­ken­taa, mi­ten ki-ve­tys­ten reu­nat tu­e­taan ja mil­lai­sen kas­vin voi si­joit­taa mi­hin­kin koh­taan pi­haa niin, et­tä se me­nes­tyy. Jul­kis­ten ti­lo­jen ja esi­mer­kik­si hoi­va­ko­tien pi­ho­ja ra­ken­ta­es­sa täy­tyy ot­taa eri­tyi­ses­ti huo­mi­oon pi­han kes­tä­vyys sekä kul­ku­reit­tien es­teet­tö­myys.

Juha Var­ni­la ker­too, et­tä ny­ky­ään oman pi­han viih­tyi­syy­teen ha­lu­taan pa­nos­taa.

Pi­hoi­hin ra­ken­ne­taan eri­lai­sia ti­lo­ja esi­mer­kik­si ruo­an lait­toon ja oles­ke­luun. Kau­pun­gis­sa pi­hat ovat en­tis­tä pie­nem­piä ja usein niil­tä toi­vo­taan help­po­hoi­toi­suut­ta, jon­ka vuok­si käy­te­tään kuo­ri­kat­tei­ta ja ki­ve­tyk­siä. Kas­vi- ja ki­vi­tyy­pit ovat vuo­sien saa-tos­sa mo­ni­puo­lis­tu­neet. Täl­lä het­kel­lä ha­vu­puut, ku­ten tui­jat ja ser­bi­an­kuu­set ovat suo­si­os­sa, sil­lä ne ovat vih­rei­tä tal­vel­la­kin.

Var­ni­la ja Van­ha­ta­lo työs­ken­te­li­vät pit­kään Sa­ta­kun­nan Vi­her­pal­ve­lus­sa, kun­nes nel­jä vuot­ta sit­ten ot­ti­vat it­se sen oh­jak­set kä­siin­sä. Yri­tyk­sen elä­mäs­sä, ku­ten luon­nos­sa­kin, on me­neil­lään hyvä kas­vu­kau­si: uu­si­taan ka­lus­toa, suun­ni­tel­laan tu­le­vaa ja pais­ki­taan hom­mia rait­tiis­sa il­mas­sa.