- Kas­sa pe­rus­tet­tiin täy­sin am­mat­tiyh­dis­tys­poh­jal­ta ja olem­me nyt maam­me ai­noa sil­le poh­jal­le pe­rus­tet­tu sai­raus­kas­sa. Al­ku­vai­hees­sa kas­sa oli ns. ko­ko­pal­ve­lu­kas­sa eli mu­ka­na oli Kela, ker­too kas­saa pe­rus­ta­mas­sa ol­lut hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta An­ne Gran­roth.

- Työ­nan­ta­ja koki tä­män tar­peen jo 2005. Sil­loin­kin oli mel­koi­nen lää­kä­ri­pu­la, ei­kä työ­nan­ta­ja saa­nut työ­ter­veys­huol­toa sel­lai­seen kun­toon, et­tä se oli­si pal­vel­lut kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä. Po­rin kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö He­le­na Met­sä­lä piti han­ket­ta tär­ke­ä­nä ja myös työ­nan­ta­jaa tu­ke­va­na toi­min­ta­na. Vuo­det ovat osoit­ta­neet Met­sä­län mie­li­pi­teen oi­ke­ak­si. Nyt ol­laan pit­käl­ti sa­man­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa.

- Saa­ta­vil­la ei vält­tä­mät­tä ole omal­la äi­din­kie­lel­lä tar­jot­ta­vaa pal­ve­lua. Ym­mär­tä­mi­nen on­kin – puo­lin ja toi­sin – mo­nes­ti han­ka­laa. Kas­sa an­taa sen mah­dol­li­suu­den, et­tä va­kuu­te­tut voi­vat va­li­ta it­se sen lää­kä­rin, jol­le he me­ne­vät. Se on heil­le iso asia, ko­ros­taa hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Riit­ta Par­ta­nen.

Alus­sa jä­se­ni­nä oli 500 Po­rin kau­pun­gin työn­te­ki­jää, jot­ka kuu­lui­vat JHL:ään. Ny­kyi­sin toi­min­ta­pii­ris­sä on usei­ta kun­ta-alan toi­mi­joi­ta.

- Tänä päi­vä­nä jä­se­niä on lä­hes 5 000 ja li­sää jä­se­niä tu­lee ta­sai­seen tah­tiin Po­ris­ta ja lä­hi­kun­nis­ta. Täl­le ta­lou­sa­lu­eel­le kas­sa on erit­täin tär­keä. Me huo­leh­dim­me tu­han­sien ih­mis­ten ter­vey­den­huol­los­ta­ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Rai­lo­vuo.

Jä­se­nyy­den eli va­kuu­tus­suh­teen pe­rus­tei­na on kuu­lu­mi­nen JHL:ään ja toi­min­ta­pii­rin kuu­lu­val­la työ­nan­ta­jal­la työs­ken­te­ly.

Kas­sa on ny­kyi­sin li­sä­e­tuus­kas­sa, jos­sa hen­ki­lö­kun­ta­na on toi­mi­tus­joh­ta­jan li­säk­si kak­si etuus­kä­sit­te­li­jöi­nä työs­ken­te­le­vää työ­toi­mi­hen­ki­löä. Po­rin KTV:n sai­raus­kas­sa toi­mii va­kuu­tus­kas­sa­na, jos­sa ei pois­sul­je­ta ole­mas­sa ole­via sai­rauk­sia.

- Uu­den hy­vin­voin­ti­a­lu­een myö­tä pe­ri­aat­tees­sa jo­kai­sel­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la työs­ken­te­le­väl­lä JHL:n jä­se­nel­lä on mah­dol­li­suus liit­tyä kas­san va­kuu­te­tuk­si. Kas­san toi­min­ta­pii­riin on tul­lut hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le siir­ryt­tä­es­sä uu­sia työn­te­ki­jöi­tä toi­min­ta­pii­riin ul­ko­puo­li­sil­ta työ­nan­ta­jil­ta. Otam­me­kin huh­ti­kuun lop­puun saak­ka uu­sia va­kuu­tet­tu­ja. Liit­tyä voi­vat kaik­ki ne JHL:n jä­se­net, jot­ka ei­vät ole ai­em­min kuu­lu­neet sai­raus­kas­saan, ja myös kaik­ki tu­le­vat JHL:n jä­se­net, jot­ka täyt­tä­vät mää­ri­tel­lyt eh­dot. Kas­sas­sa voit käy­dä myös ajan va­raa­mal­la täyt­tä­mäs­sä Kas­san- ja JHL:n liit­ty­mis­lo­mak­keen.

KTV:n Sai­raus­kas­sa löy­tyy Po­ris­sa osoit­tees­ta Ota­van­ka­tu 8 B 72. Käyn­ti ta­pah­tuu Län­si­puis­ton puo­lel­ta.

- Mi­kä­li asi­a­si vaa­tii hen­ki­lö­koh­tais­ta käyn­tiä kas­sas­sa, va­raa ai­ka pu­he­lin­pal­ve­lus­ta. Käy­tös­sä on säh­köi­nen asi­oin­ti­pal­ve­lu Iris, jol­la saa li­sä­e­tuus­ha­ke­muk­sen kä­si­tel­tyä jous­ta­vas­ti ja no­pe­as­ti. - Iris-asi­oin­ti­pal­ve­luum­me tun­nis­tau­du­taan vah­voil­la suo­ma­lai­sil­la tun­nis­tus­vä­li­neil­lä. Tun­nis­tau­tu­mi­sen jäl­keen pa­laat au­to­maat­ti­ses­ti ta­kai­sin Iris-pal­ve­luun, https://ktvkas­sa.oma­sai­raus­kas­sa.fi. Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti pal­ve­lun käyt­töä, ko­ros­taa Rai­lo­vuo.