Ra­dio Po­rin ka­na­va­pääl­lik­kö Taru Sai­neel­la on pit­kä his­to­ria ta­los­sa, sil­lä hän aloit­ti pai­kal­lis­ra­di­on lei­vis­sä rei­lu pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Val­ta­o­san täs­tä ajas­ta hän on työs­ken­nel­lyt esi­hen­ki­lö­teh­tä­vis­sä.

Kou­lun penk­kiä Sai­ne on ku­lut­ta­nut vii­mek­si 2000-lu­vun alus­sa opis­kel­les­saan tra­de­no­mik­si yri­tys­vies­tin­tää pai­not­ta­en.

Vaik­ka toki työ te­ki­jään­sä opet­taa sii­nä mis­sä yri­tyk­sen si­säi­set sään­nöl­li­set kou­lu­tuk­set­kin, huo­ma­si hän sil­ti kai­paa­van­sa pit­kän työ­ru­pe­a­man jäl­keen pi­ris­tys­ruis­ket­ta te­ke­mi­seen­sä.

-Al­koi nous­ta halu ke­hit­tää it­seä ja päi­vit­tää omaa osaa­mis­ta, hän sum­maa.

No­pe­as­ti hä­nel­le sel­key­tyi, et­tä tut­kin­non tu­li­si ol­la sel­lai­nen, jon­ka voi suo­rit­taa työn ohel­la, ja Win­No­van tar­jo­a­ma Wir­taa! -Joh­ta­mi­sen ja yri­tys­joh­ta­mi­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to tun­tui täy­del­li­sel­tä va­lin­nal­ta tä­hän toi­vee­seen.

-Kan­nus­ti­me­na toi­mi eh­dot­to­mas­ti mah­dol­li­suus opis­kel­la työn ohel­la.

Py­säyt­ti ar­vi­oi­maan omaa te­ke­mis­tä

Opin­to­jen alet­tua Sai­ne sai huo­ma­ta kou­lu­tuk­sen ole­van vah­vas­ti työ­e­lä­mä­läh­töi­nen.

-Kaik­ki mitä me teim­me opin­to­jen pa­ris­sa täh­tä­si oman toi­men­ku­van ja teh­tä­vän ke­hit­tä­mi­seen. Esi­hen­ki­lö­nä oli hie­noa huo­ma­ta jäl­leen ker­ran se, et­tä kun ke­hit­tää it­se­ään, ke­hit­tää sa­mal­la työ­yh­tei­sö­ään ja työ­pai­kan toi­min­ta­ta­po­ja.

Sai­neen opin­not al­koi­vat maa­lis­kuus­sa 2023 ja ovat laa­juu­del­taan 180 osaa­mis­pis­tet­tä. Hän val­mis­tuu vi­ral­li­ses­ti ke­sä­kuun lo­pus­sa.

Sai­ne suo­rit­ti opis­ke­li­ja­to­ve­rei­den­sa ta­paan kou­lu­tuk­sen op­pi­so­pi­muk­se­na omas­sa työ­pai­kas­saan ja -teh­tä­väs­sään. Lä­hi­o­pe­tus­ta oli ker­ran kuus­sa yh­den lä­hi­päi­vän ver­ran, muu­ten opin­not suo­ri­tet­tiin nor­maa­lis­ti töi­tä teh­den.

-Opin­not oli­vat tee­moi­tet­tu sel­ke­äs­ti ja toi­mi­vas­ti, kes­ki­tyim­me yh­teen me­neil­lään ole­vaan asi­aan ker­ral­laan ja sii­tä sit­ten siir­ryim­me eteen­päin. Tee­mo­jen myö­tä saim­me myös tu­tus­tua eri alo­jen esi­hen­ki­löi­den aja­tuk­siin, joka on ri­kas­tut­ta­nut omaa te­ke­mis­tä.

Wir­taa-joh­ta­mis­val­men­nuk­ses­sa jo­kai­sel­le opis­ke­li­jal­le teh­dään Tho­mas HPA-hen­ki­lö­koh­tai­sen pro­fii­lin ana­lyy­si, jos­sa sel­vi­te­tään muun mu­as­sa työs­ken­te­ly­vah­vuuk­sia, mo­ti­vaa­ti­on läh­tei­tä, joh­ta­mis­ta­paa sekä ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta.

-Oli to­del­la mie­len­kiin­tois­ta saa­da it­ses­tään näin yk­si­tyis­koh­tai­nen ana­lyy­si. Vah­vuuk­si­a­ni on esi­mer­kik­si toi­mia in­nos­ta­ja­na, hal­li­ta ko­ko­nai­suuk­sia ja joh­taa esi­mer­kil­lä. Tiu­kan pai­kan tul­len to­sin saa­tan voi­ma­kas­tah­toi­suu­del­la­ni jopa jy­rä­tä, hy­vin tär­keä pa­lau­te tä­mä­kin, Taru Sai­ne nau­rah­taa.

Tu­le­vai­suu­des­sa ken­ties li­sää opin­to­ja

Kou­lu­tuk­seen ei si­säl­ty­nyt tent­te­jä tai tent­ti­kir­jo­ja, vaan nii­den si­jaan to­teu­te­taan kun­kin opis­ke­li­jan omaan työ­ym­pä­ris­töön ja -teh­tä­vään koh­den­net­tu­ja pro­jek­te­ja ja suun­ni­tel­mia. Opis­ke­li­jat siis suo­rit­ta­vat tut­kin­non te­ke­mäl­lä omaa joh­ta­mis­työ­tään, ja suo­ri­tus­ta ar­vi­oi­daan niin työ­nan­ta­jan kuin kou­lun­kin puo­lel­ta.

-Mo­nil­le sa­mas­sa ase­mas­sa ole­val­le on var­mas­ti se ta­ri­na tut­tu, et­tä te­kee työ­tään vuo­sien tuo­mal­la ru­tii­nil­la mut­ta ei vält­tä­mät­tä ai­na py­säh­dy tar­kas­te­le­maan laa­jem­min, et­tä mitä te­kee ja mik­si. Täs­sä sai opin­to­jen myö­tä uu­del­la ta­paa ar­vi­oi­da omaa te­ke­mis­tään, näh­dä mikä toi­mii ja mitä voi ke­hit­tää tai uu­dis­taa.

Haus­ka oli huo­ma­ta myös se, et­tä kun opin­to­kär­pä­nen ker­ran pu­rai­see, ei se noin vain jä­tä­kään rau­haan.

-Tun­tuu hy­väl­tä saa­da uu­si tut­kin­to an­si­o­lu­et­te­loon ja sen myö­tä tuli tun­ne, et­tä tä­tä­hän voi­si teh­dä vaik­ka li­sää, Taru Sai­ne nau­raa.

Op­pi­mi­sen poh­ja­na työ­e­lä­mä­läh­töi­syys

Win­No­vas­sa on tar­jol­la use­am­pia joh­ta­mi­sen kou­lu­tuk­sia joko am­mat­ti- tai eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to­na. Myös to­teu­tus­muo­to­ja on usei­ta ai­na ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na to­teu­tet­ta­vis­ta kou­lu­tuk­sis­ta in­ten­sii­vi­siä lä­hi­jak­so­ja si­säl­tä­viin muo­toi­hin ja kaik­kea näi­den vä­lil­tä.

-Joh­ta­mis­kou­lu­tuk­sis­sa pa­neu­dum­me pait­si joh­ta­mi­sen eri tee­moi­hin, niin myös oman joh­ta­juu­den ja toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen sekä ra­ken­nam­me ver­kos­to­ja, yh­des­sä op­pien ja yri­tys­vie­rai­lu­ja teh­den, ker­too leh­to­ri Mari Pa­lo­jär­vi.

Kou­lu­tuk­ses­ta riip­pu­en lä­hi­päi­viä saat­taa ol­la noin 12-15 kap­pa­let­ta opin­to­jen ai­ka­na. Kou­lu­tuk­set on ra­ken­net­tu niin, et­tä lä­hi­päi­vät si­joit­tu­vat ke­vääl­le tai syk­syl­le, et­tei­vät ne ajoit­tui­si vuo­den­vaih­teen ja ke­sän kii­rei­siin.

-Py­rim­me kun­ni­oit­ta­maan sitä, et­tä tie­tyt ajan­jak­sot ovat esi­hen­ki­lö­a­se­mas­sa ole­vil­le opis­ke­li­joil­lem­me haas­teel­li­sem­pia töi­den osal­ta, joh­ta­mi­sen leh­to­ri Hilk­ka Ko­lin ker­too.

Ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na to­teu­tet­ta­vis­sa kou­lu­tuk­sis­sa ta­va­taan etä­nä noin kah­den kuu­kau­den vä­lein, muu­ten opin­not suo­ri­te­taan it­se­näi­ses­ti.

Op­pi­so­pi­mus suo­si­tuin opis­ke­lun muo­to

Joh­ta­mis­kou­lu­tuk­sia suo­ri­te­taan pal­jon tänä päi­vä­nä eri­tyi­ses­ti op­pi­so­pi­muk­sel­la. Op­pi­so­pi­muk­sen edel­ly­tyk­set ovat sa­mat jo työ­u­ral­laan ole­vil­la kuin nuor­ten, pe­rus­kou­lun­sa päät­tä­vien opis­ke­li­joi­den koh­dal­la­kin eli kou­lu­tus poh­jau­tuu työ­suh­tee­seen ja töi­tä pi­tää ol­la vä­hin­tään 25 tun­tia vii­kos­sa.

Jos op­pi­so­pi­mus ei ole mah­dol­lis­ta, kou­lu­tuk­sen voi suo­rit­taa myös oma­eh­toi­ses­ti mak­sul­li­se­na, jol­loin kou­lu­tuk­sen mak­saa joko yri­tys tai opis­ke­li­ja it­se.

-Kou­lu­tuk­sem­me ovat hy­vin edul­li­sia mo­niin mui­hin vas­taa­viin vaih­to­eh­toi­hin ver­rat­tu­na, Hilk­ka Ko­lin ker­too.

Win­No­va tar­jo­aa li­säk­si ala­koh­tai­sia opin­to­ja eri am­mat­ti­ryh­mil­le, esi­mer­kik­si hy­vin­voin­ti­a­lal­la, jul­kis­hal­lin­non or­ga­ni­saa­ti­ois­sa tai puh­taus­pal­ve­lu- tai inf­ra-alal­la työs­ken­te­le­vil­le.

-Pys­tym­me siis tuo­maan joh­ta­mis­kou­lu­tuk­siim­me myös tark­kaa ala­koh­tais­ta nä­kö­kul­maa, Ko­lin sum­maa.

Opinnot toivat omaan työhön perspektiiviä ja mahdollisuuden arvioida omaa tekemistä uudella tapaa.

Opinnot toivat omaan työhön perspektiiviä ja mahdollisuuden arvioida omaa tekemistä uudella tapaa.

FAK­TA

Win­No­van joh­ta­mis­kou­lu­tuk­sis­sa vaih­to­eh­toi­na ovat joko lä­hie­si­hen­ki­lö­työn am­mat­ti­tut­kin­to, joh­ta­mi­sen ja -yri­tys­joh­ta­mi­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to tai

tuo­tan­non esi­hen­ki­lö­työn eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to. Tut­kin­to suo­ri­te­taan omaa esi­hen­ki­lö- tai joh­ta­mis­työ­tä te­ke­mäl­lä, sekä omaa joh­ta­juut­ta ja oman vas­tuu­a­lu­een hen­ki­lös­töä, toi­min­taa, ta­lout­ta tai asi­ak­kuuk­sia ke­hit­tä­mäl­lä. Lue li­sää www.win­no­va.fi/lois­ta­win