San­se­rin myyn­ti­pääl­li­köt Emi­lia Rai­ta­nen ja Mark­ku Täh­ti­nen sekä avai­na­si­a­kas­pääl­lik­kö Pek­ka Ko­so­nen kier­tä­vät pal­jon sa­ta­kun­ta­lai­sel­la yri­tys­ken­täl­lä, mut­ta kut­su­vat yrit­tä­jiä mie­lel­lään myös tu­tus­tu­maan Kes­kus­kar­ta­non ka­tu­ta­sos­sa ole­viin toi­mi­ti­loi­hin ja sen näyt­tä­vään va­li­koi­maan.

– Meil­lä pää­set tu­tus­tu­maan tuot­tei­siin ja vaih­to­eh­toi­hin. Au­tam­me suun­nit­te­lus­sa ja to­teu­tuk­ses­sa sekä esit­te­lem­me mie­lel­läm­me uu­tuuk­sia, Sa­ta­kun­nan myy­jät vink­kaa­vat.

Yri­tys­lah­jan suo­si­o­ta ei hei­lau­ta mi­kään.

– Hy­vää asi­a­kas­ta kan­nat­taa muis­taa ai­ka ajoin. Vie vaik­ka laa­du­kas pai­ta, me­ri­no­vil­la­pi­po, herk­ku­kas­si tai kah­vi­purk­ki. Per­soo­nal­li­sia vaih­to­eh­to­ja on val­ta­vas­ti, Mark­ku muis­tut­taa.

Ky­nän suo­sio ei ole hei­lah­del­lut vuo­sien ei­kä vuo­si­kym­me­nien saa­tos­sa. Pa­ras mai­nos­lah­ja on­kin ka­teis­sa ole­va kynä: se te­kee työ­tän­sä ken­täl­lä ja vie brän­din ilo­sa­no­maa eteen­päin.

Pal­kit­se­mi­nen on ajan tren­di

Po­si­tii­vi­nen pa­lau­te ja hen­ki­lö­kun­nan pal­kit­se­mi­nen kas­vat­ta­vat suo­si­o­taan. Hy­väs­tä myyn­ti­kuu­kau­des­ta voi­daan kiit­tää, tyy­lik­kääl­lä ta­kil­la, kun­nol­li­sel­la Jout­sen-tyy­nyl­lä tai näp­pä­räl­lä mat­kag­ril­lil­lä.

– Yrit­tä­jä voi myös tar­jo­ta esi­mer­kik­si kol­me eri­lais­ta lah­jaa, jois­ta työn­te­ki­jä va­lit­see it­sel­leen mie­lui­sim­man, Emi­lia ker­too.

Juo­ma­pul­lo on suo­sit­tu ja toi­mi­va yri­tys­lah­ja. Se kul­kee liik­ku­jan mu­ka­na ja vies­tii yri­tys­ku­vaa.

Tyy­lik­käät nah­ka­mer­kit suo­sit­tu­ja

San­se­ril­la on pal­jon uu­sia merk­kaus­ta­po­ja, mikä mah­dol­lis­ta pie­net­kin toi­mi­tu­se­rät.

Asi­ak­kaat toi­vo­vat, et­tä mai­nos­vaat­tei­ta käy­te­tään myös va­paa-ajal­la, ja jät­ti­ko­kois­ten yri­tys­lo­go­jen ai­ka al­kaa­kin ol­la ohi.

– Mo­nil­le asi­ak­kail­le teh­dään nyt mal­lis­to­ja, jois­sa yri­tys­lo­go näyt­täy­tyy hy­vin hil­li­tys­ti. Esi­mer­kik­si vaat­teis­sa suo­si­taan tyy­lik­käi­tä nah­ka­merk­ke­jä, jot­ka voi­daan kiin­nit­tää vaik­ka ta­kin, lip­pik­sen tai pi­pon si­vu­sau­maan, Mark­ku ker­too.

– Jot­kut yri­tyk­set an­ta­vat täy­sin merk­kaa­mat­to­mia lah­jo­ja ja luot­ta­vat sii­hen, et­tä kiva lah­ja­nan­ta­ja muis­te­taan il­man­kin, Emi­lia jat­kaa.

Yri­tys voi myös hank­kia rää­tä­löi­dyn mal­lis­ton, jon­ka tuot­tei­ta voi ti­la­ta omas­ta int­ras­ta vaik­ka yk­sit­täin. Tu­tus­tu toi­min­taam­me ja tuot­tei­siim­me.

Me­ri­no­vil­la läm­mit­tää pää­tä ja miel­tä

San­se­ril­la on va­li­koi­mis­sa tu­han­sia vaih­to­eh­to­ja. Jo­kai­sel­la vuo­de­na­jal­la ja se­son­gil­la on toki omat täs­mä­tuot­teen­sa, mut­ta val­ta­o­sa pal­ve­lee ajat­to­mas­ti.

– Laa­du­kas pai­ta tai tak­ki toi­mii ai­na. Yh­te­nä uu­sim­mis­ta suo­si­keis­ta on me­ri­no­vil­la­pi­po, myy­jäm­me suo­sit­te­le­vat.

San­se­ril­la on koh­ta kol­men­kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus, ja ta­los­sa on to­tut­tu no­pe­aan toi­min­taan. Pi­ka­toi­mi­tuk­set ovat päi­vit­täi­siä. Esi­mer­kik­si asi­a­kas oli läh­dös­sä mes­suil­le Sak­saan, mut­ta mes­su­ma­te­ri­aa­lien ti­laus oli unoh­tu­nut. San­se­rin kyl­mä­päi­nen po­ruk­ka teki tuot­teet, pak­ka­si ne mat­ka­lauk­kuun ja toi­mit­ti asi­ak­kaal­le seu­raa­vak­si päi­väk­si len­to­a­se­mal­le. Hy­vää mat­kaa!

San­se­rin TOP 5

1 Pi­pot ja lip­pik­set

2 Ta­kit ja kau­lus­pai­dat

3 Mu­kit ja juo­ma­pul­lot

4 T-pai­dat ja hup­pa­rit

5 Her­kut ja ylel­li­syys­tuot­teet

Suo­men San­ser Oy

• pe­rus­tet­tu vuon­na 1997

• lii­ke­vaih­to noin 10 mil­joo­naa

• juu­ret Sa­ta­kun­nas­sa ja Pir­kan­maal­la

• toi­mii vii­del­lä paik­ka­kun­nal­la

• isot omat va­ras­tot, pai­no- ja lo­gis­tiik­ka­kes­kus

• ISO 9001:2015 laa­tu­ser­ti­fi­kaat­ti ja ISO 14001:2015 ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti

Tie­sit­kö? San­se­ril­la on oma 1600-la­va­paik­kai­nen va­ras­to val­mii­na lo­go­tet­ta­via tuot­tei­ta. Sa­man ka­ton al­la toi­mii Suo­men suu­rin pai­no­kes­kit­ty­mä, jo­ten toi­mi­tu­sa­jat ovat no­pe­at.

Vink­ki: San­se­ril­la on laa­ja va­li­koi­ma eko­lo­gi­sia tuot­tei­ta. Suo­sit­tu­ja kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­li­tuot­tei­ta ovat muun mu­as­sa muis­ti­vih­ko ja pipo.

https://www.san­ser.fi/pal­ve­lut/

https://www.yo­u­tu­be.com/watch?v=ZLcngN4-Ico