Rau­man Uo­ti­las­sa toi­mi­van Lon­sin Akun si­sä­ti­lat luo­vat heti en­si­sil­mäyk­sel­lä mie­li­ku­van yri­tyk­ses­tä, mis­sä kaik­ki ak­kui­hin ja la­tauk­seen liit­ty­vä on oi­ke­al­la pai­kal­laan. Ak­ku­ja on esil­lä joka läh­töön, isän trak­to­ris­ta jäl­ki­kas­vun leik­ki­ka­lui­hin as­ti.

- Käy­tän­nös­sä vain pu­he­li­mien ja läp­pä­rien akut puut­tu­vat, kaik­kea muu­ta löy­tyy ai­na­kin ti­laa­mal­la. Hyl­lys­sä on ak­ku­ja niin isom­piin työ­ko­nei­siin, kak­si­pyö­räi­siin kuin vaik­ka­pa riis­ta­ka­me­roi­hin, yrit­tä­jä Is­mo Nie­mi sel­vit­tää.

- Lon­sin Ak­kua voi hy­väl­lä syyl­lä ni­mit­tää täy­den pal­ve­lun ak­ku­ta­lok­si. Kaik­ki tääl­lä liit­tyy ak­kui­hin eli va­li­koi­mis­sa on myös ak­ku­la­tu­rei­ta, la­taus­kaa­pe­lei­ta ja pää­vir­ta­kyt­ki­miä. Luon­nol­li­ses­ti tar­jol­la on myös asi­an­tun­te­vaa pal­ve­lua, mut­ta ihan kaik­kiin ny­ky­au­toi­hin en mi­nä­kään pys­ty enää ak­kua vaih­ta­maan, hän jat­kaa.

Nie­mi sa­noo haas­tat­te­le­van­sa käy­tän­nös­sä kaik­ki ak­ku­kau­poil­le tu­le­vat asi­ak­kaat en­nen kuin var­si­nai­seen os­to­ta­pah­tu­maan pääs­tään. Pyr­ki­mys on yk­sin­ker­tai­nen eli asi­ak­kaan tar­pei­siin py­ri­tään löy­tä­mään ai­na so­pi­vin ak­ku.

- Vie­lä 20 vuot­ta sa­man­lai­sis­sa au­tois­sa oli ai­na sa­man­lai­set akut, mut­ta nyt vaih­to­eh­to­ja on use­am­pia. Saa­ta­va­na on esi­mer­kik­si EFB-ak­ku­ja, jot­ka kes­tä­vät pa­rem­min jat­ku­vaa pur­ka­mis­ta, la­taus­ta ja va­jaa­na oloa. Täs­tä vie­lä ke­hit­ty­neem­pi, mut­ta myös vä­hän kal­liim­pi ver­sio on AGM-ak­ku, Nie­mi ker­too.

- Iso ke­hi­ty­sas­kel pe­rin­tei­sis­sä akuis­sa on se, et­tä ne osaa­vat sää­tää ny­kyi­sin la­taus­jän­nit­teen­sä il­man läm­pö­ti­lan mu­kaan.

Ak­ku­ja voi ti­la­ta ny­kyi­sin myös ne­tis­tä, mut­ta Is­mo Nie­men mu­kaan hal­pa ei ole täs­sä ta­pauk­ses­sa vält­tä­mät­tä hy­vän ja toi­mi­van sy­no­nyy­mi.

- Ne­tin kaut­ta ti­lat­tuun ak­kuun tu­le­vat ha­pot erik­seen eli akun jou­tuu ha­pot­ta­maan it­se. Sil­tä­kin toi­men­pi­teel­tä vält­tyy, kun os­taa ak­kun­sa alan liik­kees­tä. Ak­ku ei ni­mit­täin ole mi­kään leik­ki­ka­lu, sitä pi­tää kä­si­tel­lä oi­kein.

- Os­ta­mal­la ak­kun­sa alan liik­kees­tä sääs­tyy myös sil­tä mah­dol­li­suu­del­ta, et­tä jou­tuu hui­jauk­sen koh­teek­si. Tääl­lä näh­dään jo akun ul­ko­nä­ös­tä, on­ko se sitä, mitä on lu­vat­tu vai, on­ko ky­sy­myk­ses­sä vain ter­ve vaih­det­tu, Nie­mi muis­tut­taa.

Ke­vään Nie­mi ni­me­ää ajak­si, jol­loin ak­ku­liik­kees­sä on vilk­kaam­paa. Ih­mi­set ot­ta­vat käyt­töön tal­ven käyt­tä­mät­tä ol­lei­ta ko­nei­ta, ei­kä käyn­nis­tys li­ki­kään ai­na on­nis­tu.

- Ai­ka usein vika löy­tyy jos­tain muu­al­ta kuin akus­ta, mut­ta se sel­vi­ää tes­taut­ta­mal­la kone alan liik­kees­sä, neu­voo Nie­mi.

Lon­sin Akun pe­rus­ti Os­si Toi­vo­nen ni­men mu­kai­ses­ti Rau­man Lon­sin kau­pun­gi­no­saan vuon­na 1987 ja Is­mo Nie­mes­tä tuli yri­tyk­sen omis­ta­ja mel­ko tark­kaan 20 vuot­ta sit­ten. Vuo­des­ta 2000 Lon­sin Ak­ku on toi­mi­nut Nie­men ko­din pi­ha­pii­ris­sä Uo­ti­las­sa.

- Jot­kut ovat ih­me­tel­leet, mik­si en ole muut­ta­nut yri­tyk­sen ni­meä esi­mer­kik­si Uo­ti­lan Akuk­si. Mut­ta mik­si läh­teä muut­ta­maan hy­vää ni­meä, kun se on jo val­miik­si ih­mis­ten tie­dos­sa, ky­syy Nie­mi.