Mis­tä koos­tuu hy­vät pik­ku­jou­lut tai il­lan­viet­to ys­tä­vä­po­ru­kan kes­ken? Ei­kö kuu­los­ta hy­väl­tä, et­tä ren­non yh­des­sä­o­lon li­säk­si sii­hen kuu­luu hyvä ruo­ka ja juo­ma yh­dis­tet­ty­nä jo­hon­kin elä­myk­seen?

Po­rin Te­at­te­ri ja Sa­ta­kun­nan Osuus­kaup­pa ovat teh­neet jo vuo­sia yh­teis­työ­tä. Sa­ta­kun­ta­lai­set te­at­te­rin ja kult­tuu­rin ys­tä­vät­kin ovat huo­man­neet, et­tä te­at­te­ri­pa­ke­tit vas­taa­vat tar­pee­seen. Te­at­te­ri­pa­ke­tit ovat eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja pik­ku­jou­lu­ai­kaan. Ori­gi­nal So­kos Ho­tel Vaa­ku­na Po­rin uu­si myyn­ti­pääl­lik­kö Su­san­ne Tuu­na­nen ker­too, mil­lai­sia te­at­te­ri­pa­ket­te­ja tänä vuon­na on tar­jol­la.

– Te­at­te­ri­pa­ket­ti yh­dis­tää Po­rin Te­at­te­rin näy­tök­sen ja ra­vin­to­lail­lal­li­sen joko Ros­sos­sa tai To­re­ros­sa. Tänä syk­sy­nä te­at­te­ri­pa­ket­te­ja myy­dään sekä pu­he­näy­tel­mä Luok­ka­ko­kouk­seen et­tä rock-mu­si­kaa­li Pa­ra­do­xiin, hän ker­too.

Te­at­te­ri­pa­ket­tien suo­sio pe­rus­tuu Su­san­nen mu­kaan help­pou­teen. Asi­a­kas voi va­ra­ta te­at­te­ri­pa­ke­tin suo­raan Vaa­ku­nan myyn­ti­pal­ve­lus­ta. Koko pa­ke­tin voi mak­saa il­lal­li­sen yh­tey­des­sä ra­vin­to­laan.

– Te­at­te­ri­pa­ke­tit ovat ki­vo­ja myös sii­tä syys­tä, et­tä pa­ke­tin os­ta­jat saa­vat te­at­te­ris­ta lois­ta­vat pai­kat. Heil­le on va­rat­tu ti­laa per­man­non kes­kel­tä. Il­lal­li­sen puo­les­taan voi naut­tia oman maun mu­kaan joko en­nen te­at­te­ria tai te­at­te­rin jäl­keen.

To­re­ros­sa ja Ros­sos­sa on te­at­te­ri­pa­ket­tien os­ta­jil­le tar­jol­la te­at­te­ri­me­nu. Il­lal­lis­ta on mah­dol­li­suus naut­tia myös Ho­tel­li Vaa­ku­nan Sa­ta­kun­ta Sa­lis­sa, joka ava­taan ti­lauk­ses­ta vä­hin­tään 25 hen­ki­lön ryh­mil­le.

– Te­at­te­ri­pa­ke­tit ovat he­rät­tä­neet kiin­nos­tus­ta myös Sa­ta­kun­nan ul­ko­puo­lel­la. Täs­tä syys­tä meil­tä on mah­dol­li­suus va­ra­ta myös ma­joi­tus­pa­ket­te­ja, Su­san­ne mai­nit­see.

Original Sokos Hotel Vaakuna Porin myyntipalvelu palvelee yrityksiä ja ryhmiä. Minna Mäntylä ja Merja Nummi vaihtavat kuulumisia teatteripakettien suosiosta. Kuva: Katri Mäenpää

Original Sokos Hotel Vaakuna Porin myyntipalvelu palvelee yrityksiä ja ryhmiä. Minna Mäntylä ja Merja Nummi vaihtavat kuulumisia teatteripakettien suosiosta. Kuva: Katri Mäenpää

Su­san­ne Tuu­na­nen aloit­ti Sa­ta­kun­nan Osuus­kau­pal­la vas­ta pari kuu­kaut­ta sit­ten. Hän on kui­ten­kin tut­tu kas­vo eri­tyi­ses­ti pai­kal­lis­ten kes­kuu­des­sa. Hä­nel­lä on pit­kä ura yrit­tä­jä­nä per­hey­ri­tyk­ses­sä.

– Nyt olen kui­ten­kin ta­val­laan pa­lan­nut juu­ril­le­ni. Mi­nul­la on ni­mit­täin ho­tel­li­taus­ta vuo­sien ta­kaa. Opis­ke­lin ai­koi­na­ni Sveit­sis­sä alaa ja työs­ken­te­lin siel­lä en­nen kuin pa­la­sin Po­riin.

Uu­des­sa teh­tä­väs­sään hän ker­too viih­ty­vän­sä hy­vin.

– Olen ty­kän­nyt to­del­la pal­jon. Työ on eri­lais­ta kuin yrit­tä­jä­nä, kos­ka yrit­tä­jä on lop­pu­pe­leis­sä yk­sin vas­tuus­sa kai­kes­ta. Tääl­lä olen osa lois­ta­vaa tii­miä, jo­hon mi­nut on otet­tu to­del­la hy­vin vas­taan.

Yrit­tä­jä­taus­tas­ta on uu­des­sa työs­sä myös etu­ja. Su­san­ne Tuu­na­nen on ai­na ar­vos­ta­nut yh­tei­söl­li­syyt­tä ja sen vuok­si hän on ak­tii­vi­ses­ti kuu­lu­nut mo­neen yh­dis­tyk­seen.

– Mi­nul­la on laa­jat ver­kos­tot eri­tyi­ses­ti Po­ris­sa.

Pik­ku­jou­lu­a­jan li­säk­si te­at­te­ri­pa­ke­tit te­ke­vät kaup­pan­sa ym­pä­ri vuo­den. Nii­den luo ovat löy­tä­neet niin elä­ke­läis­ryh­mät, ys­tä­vä­po­ru­kat, yri­tyk­set kuin per­heet­kin. Pa­ke­tit päi­vit­ty­vät Po­rin Te­at­te­rin oh­jel­mis­ton mu­ka­na.

– Täl­lä het­kel­lä te­at­te­ris­sa pyö­rii juu­ri­kin Pa­ra­dox. Se on ol­lut suo­sit­tu, mut­ta uto­pis­ti­sen ta­ri­nan ja rock-mu­sii­kin vuok­si elä­ke­läi­set ei­vät ole juu­ri­kaan us­kal­ta­neet läh­teä sitä kat­so­maan. Luok­ka­ko­kous on puo­les­taan hul­va­ton “ai­vot na­rik­kaan” näy­tel­mä, Han­nu Saha Po­rin Te­at­te­ris­ta ker­too.

Idän pi­ka­ju­nan ar­voi­tus on ol­lut pit­kään osa Po­rin Te­at­te­rin oh­jel­mis­toa, mut­ta vii­mei­set näy­tök­set ovat juu­ri nyt kä­sil­lä. Ke­vääl­lä on tu­los­sa kui­ten­kin uu­si näy­tel­mä Agat­ha Chris­tien ys­tä­vil­le.

– Kuo­le­ma Nii­lil­lä tu­lee en­si-il­taan tam­mi­kuun lo­pus­sa. Tä­hän näy­tel­mään on teh­ty jo pal­jon en­nak­ko­va­rauk­sia, Saha pal­jas­taa.

Rock-musikaali Paradox tuli ensi-iltaan syyskuun alussa. Kuva: Janne Alhonpää.

Rock-musikaali Paradox tuli ensi-iltaan syyskuun alussa. Kuva: Janne Alhonpää.