Mitä oli­si­vat­kaan ava­jai­set il­man kan­san suo­sik­ki­tuo­tet­ta: äm­pä­riä. Pa­lo­lam­pi ker­too hy­myn­ka­re suu­pie­les­sä, et­tei ole yrit­tä­jä­nä en­nen nii­tä ja­ka­nut­kaan. Idea tem­pauk­seen tuli hen­ki­lö­kun­nal­ta.

Ava­jai­sia vie­te­tään mo­lem­mis­sa ap­tee­keis­sa 30.1.-2.2.2020. Äm­pä­rei­tä ja­el­laan tors­tai­na, kak­ku­kah­vit ka­te­taan per­jan­tai­na ja vii­kon­lop­pu­na ava­jai­sia juh­lis­te­taan huip­pu­tar­jouk­sil­la.

Pa­lo­lam­pi on in­nois­saan uu­sis­ta haas­teis­taan Po­rin tun­ne­tuim­mas­sa kaup­pa­kes­kuk­ses­sa. Pääs­sä pyö­ri­vät jo mo­net uu­det ide­at.

- Puu­vil­las­sa riit­tää vä­keä ja toi­min­taa. Ap­tee­kin si­jain­nil­la kaup­pa­kes­kuk­ses­sa on omat hy­vät puo­len­sa. Jos kaup­pa­kes­kus kiin­nos­taa ih­mi­siä, sil­loin myös ap­tee­kil­la riit­tää asi­ak­kai­ta, hän ku­vai­lee uut­ta työ­ym­pä­ris­tö­ään.

Kaup­pa­kes­kuk­sen vils­kees­sä si­jait­se­vas­sa ap­tee­kis­sa ar­jen ryt­mi on ri­peä. Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa pal­ve­lun su­ju­vuu­teen tul­laan pa­nos­ta­maan en­tis­tä enem­män, ja muun mu­as­sa mo­bii­li­re­sep­tin käyt­töö­not­to on suun­ni­tel­mis­sa.

Puu­vil­lan ap­teek­ki sekä Kam­puk­sen si­vu­ap­teek­ki muut­tu­vat uu­den ap­teek­ka­rin myö­tä Avai­nap­tee­keik­si. Pa­lo­lam­pi al­le­vii­vaa, et­tä asi­ak­kai­den suun­taan pal­ve­lu jat­kuu en­ti­seen mal­liin.

- Työ­paik­ka­kas­sat ja muut pal­ve­lut py­sy­vät täy­sin sa­moi­na. Vain kan­ta-asi­ak­kuu­den eh­dot muut­tu­vat. Avai­nap­tee­kit ovat yk­si­tyis­ten suo­ma­lais­ten ap­teek­kien muo­dos­ta­ma ver­kos­to, joka tar­jo­aa etu­ja kan­ta-asi­ak­kail­leen. Avai­nap­tee­kin kan­ta-asi­a­kas saa suo­raan kas­sal­la alen­nuk­sia va­paan kau­pan tuot­teis­ta ja voi myös hyö­dyn­tää kam­pan­ja-alen­nuk­set.

Pa­lo­lam­pi toi­mi pe­rin­teik­kään, vuon­na 1940 ava­tun Po­rin kes­ku­sap­tee­kin ap­teek­ka­ri­na seit­se­män vuot­ta. Hä­nen aloit­ta­es­saan Puu­vil­lan kaup­pa­kes­kus­ta ei vie­lä ol­lut lai­sin­kaan.

- Po­rin Kes­ku­sap­tee­kis­sa ja Ah­lais­ten ap­tee­kis­sa käy sel­lai­si­a­kin ih­mi­siä, jot­ka ovat ol­leet asi­ak­kai­na vuo­si­kym­men­ten ajan. Hei­tä tu­lee tie­tys­ti ikä­vä. Ap­tee­kis­sa voi sa­noa op­pi­neen­sa ta­lon ta­voil­le sii­nä vai­hees­sa, kun asi­a­kas­kun­ta tu­lee tu­tuk­si. Ih­mis­ten pal­ve­le­mi­nen on työn suo­la, Pa­lo­lam­pi sa­noo.

Niis­tä ajois­ta, kun Pa­lo­lam­pi aloit­ti en­sim­mäis­tä ker­taa ap­teek­ka­ri­na, maa­il­ma on muut­tu­nut pal­jon.

-Sinä ai­ka­na on tul­lut käyt­töön muun mu­as­sa e-re­sep­ti, ko­neel­li­nen an­nos­ja­ke­lu sekä hur­ja mää­rä rin­nak­kais­vaih­to­eh­to­ja re­sep­ti­lääk­keil­le.

Myös ap­tee­kin roo­li on muut­tu­nut.

-Ter­veys­kes­kuk­sien re­surs­si­pu­la on kova, ei­kä po­ti­las pää­se ky­sy­mään joka asi­aa lää­kä­ril­tä tai sai­raan­hoi­ta­jal­ta. Yk­si ap­tee­kin tär­keim­mis­tä teh­tä­vis­tä täl­lä het­kel­lä on ol­la paik­ka, jos­sa ih­mi­set saa­vat ky­syä lääk­keis­tään, nii­den yh­teis­vai­ku­tuk­sis­ta ja re­sep­tien­sä si­säl­lös­tä. Tämä on eri­tyi­sen tär­ke­ää muun mu­as­sa iäk­kään hen­ki­lön koh­dal­la, joka asuu it­se­näi­ses­ti ko­to­naan. Myös nuo­rem­mal­le pol­vel­le ap­teek­ki on paik­ka, jos­ta saa hel­pos­ti neu­vo­ja ter­vey­teen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

Pa­lo­lam­pi toi­voo, et­tä ih­mi­set osai­si­vat vie­lä pa­rem­min käyt­tää hyö­dyk­seen ap­tee­kin hen­ki­lö­kun­nan kat­ta­vaa tie­to­tai­toa.

- In­for­maa­ti­on mää­rä, joka ap­tee­kin far­ma­seu­teil­ta ja pro­vii­so­reil­ta löy­tyy, on val­ta­va, hän to­te­aa.