Kuu­mis­ta pe­ru­nois­ta ei ole ol­lut edus­kun­nas­sa pu­laa ku­lu­va­na syk­sy­nä. En­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus, eli luon­non al­ku­pe­räis­kun­toon pa­laut­ta­mi­seen vel­voit­ta­va ko­mis­si­on esi­tys on kup­li­nut kan­nen al­la jo pi­dem­pään. Nyt kup­lin­ta kiih­tyi, kun Suo­men kan­taa en­nal­lis­ta­mi­seen kä­si­tel­tiin vii­me per­jan­tai­na ta­lous­va­li­o­kun­nas­sa.

Kes­kus­tan his­to­ri­al­li­sen al­hai­set kan­na­tus­lu­vut ovat saa­neet vii­meis­tään nyt puo­lu­e­joh­dos­sa niin sa­no­tus­ti te­räs­tä sel­kä­ran­kaan. Myös hal­li­tuk­sen osal­ta saim­me täs­tä merk­ke­jä lau­an­tai­na 23. lo­ka­kuu­ta pää­mi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­nil­la, kun Ma­rin ker­toi val­miu­des­ta ää­nes­tää ko­mis­si­on esi­tys­tä vas­taan, jos Suo­men reu­na­eh­dot jää­vät to­teu­tu­mat­ta.

Kriit­ti­sel­le suh­tau­tu­mi­sel­le on syyn­sä. Luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­sek­si laa­dit­tu esi­tys mak­sai­si Suo­mel­le noin 900 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa – näin ar­vi­oi ko­mis­sio. Kun kat­so­taan kus­tan­nus­ta kan­sa­lais­ta koh­den, oli­sim­me Rans­kan ja Es­pan­jan jäl­keen EU:n kol­man­nek­si suu­rin mak­sa­ja – esi­mer­kik­si Sak­sa jäi­si hiip­pai­le­maan kus­tan­nuk­sis­sa kää­pi­ö­sar­jaan.

Näyt­tää vah­vas­ti sil­le, et­tä met­sä­po­li­tii­kas­sa hal­li­tus­puo­lu­eet ei­vät ete­ne edus­kun­nas­sa pos­ki­suuk­ko­lin­jal­la. Ta­lous­va­li­o­kun­nas­sa hal­li­tus­rin­ta­ma re­pe­si, ja va­li­o­kun­ta an­toi per­jan­tai­na ää­nes­tyk­sen jäl­keen en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tuk­seen hy­vin kriit­ti­sen lau­sun­non. On myös mah­dol­lis­ta, et­tä re­pe­ä­mä ei jää vii­mei­sek­si, sil­lä myös muut va­li­o­kun­nat val­mis­te­le­vat asi­as­ta lau­sun­to­jaan suu­rel­le va­li­o­kun­nal­le.

Suu­ren va­li­o­kun­nan mer­ki­tys on kes­kei­nen, kun kat­so­taan min­kä asen­non Suo­mi ot­taa suh­tees­sa Eu­roo­pan uni­o­nis­ta tu­le­viin esi­tyk­siin. Va­li­o­kun­nas­sa muo­dos­te­taan edus­kun­nan kan­ta, joka on hal­li­tus­tam­me sekä sen mi­nis­te­rei­tä po­liit­ti­ses­ti vel­voit­ta­va. Sen teh­tä­vä­nä on val­voa, et­tä edus­kun­nan ää­ni kuu­luu Suo­men lin­jas­sa.

Ko­koo­muk­ses­sa ve­det­tiin so­ra­ää­nis­tä joh­to­pää­tök­set ja käy­tiin töi­hin vie­lä per­jan­tai-il­ta­päi­vä­nä. Pu­heen­joh­ta­ja Pet­te­ri Or­po il­moit­ti Twit­te­ris­sä, et­tä puo­lue te­kee vä­li­ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sen lai­min­lyön­neis­tä EU:n met­sä­po­li­tiik­kaan vai­kut­ta­mi­ses­sa. Näyt­tää siis, et­tä pe­ru­nat tai­ta­vat ol­la pian val­mii­ta.

Jari Myl­ly­kos­ki

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (vas.)