Po­rin uu­den kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­ta on kaar­tu­mas­sa lop­pu­suo­ral­le. Mar­ras­kuun alus­sa val­tuus­to pää­see kuu­le­maan kol­men kär­kieh­dok­kaan tent­tiä ja viik­koa myö­hem­min val­tuus­to va­lit­see Po­ril­le uu­den kau­pun­gin­joh­ta­jan kuu­den vuo­den mää­rä­ai­kai­seen vir­kaan. Tä­hä­nas­ti­sen pe­rus­teel­la Po­rin kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­tap­ro­ses­sil­le on syy­tä an­taa kii­tet­tä­vät tyy­li­pis­teet.

Vaik­ka Po­ris­sa on näh­ty pal­loi­lu­hal­lin pää­tök­sen­te­os­sa mel­koi­nen epi­so­di, niin kau­pun­gin­joh­ta­jan vi­ran­täyt­tö on eden­nyt va­kaan mal­lik­kaas­ti. Ha­ki­jois­ta löy­tyy hy­vin Po­ril­le uu­si kau­pun­gin­joh­ta­ja. Tä­hän on syy­tä ol­la tyy­ty­väi­nen. Sa­maan ai­kaan kun Pori on va­lit­se­mas­sa uut­ta kau­pun­gin­joh­ta­jaa, ol­laan myös Ou­lus­sa sa­mas­sa ti­lan­tees­sa. Siel­lä pro­ses­sis­ta on tul­lut jo fars­si. En­sim­mäi­sel­lä ha­ku­kier­rok­sel­la Ou­lus­sa ei löy­ty­nyt riit­tä­vän pä­te­viä eh­dok­kai­ta. Yh­te­nä syy­nä pi­det­tiin sitä, et­tä is­tu­van kau­pun­gin­joh­ta­jan us­kot­tiin ha­ke­van vir­kaan uu­des­taan. Näin ei kui­ten­kaan käy­nyt. Toi­sel­la ha­ku­kier­rok­sel­la is­tu­va­kin kau­pun­gin­joh­ta­ja on ker­to­nut ole­van­sa mu­ka­na ha­ki­joi­den jou­kos­sa. Vie­lä en­nen kuin Ou­lus­sa alet­tiin ha­kea vir­ka­joh­ta­jaa, kau­pun­gis­sa käy­tiin to­sis­saan kes­kus­te­lu por­mes­ta­ri­mal­liin siir­ty­mi­ses­tä. Sii­tä ei kui­ten­kaan tul­lut mi­tään ja nyt ei näy­tä tu­le­van vir­ka­joh­ta­jan va­lin­nas­ta­kaan.

Po­rin kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­tap­ro­ses­sia joh­ta­nei­ta on syy­tä kiit­tää. He ovat ran­kan­neet lop­pu­suo­ral­le kol­me eri­lais­ta kan­di­daat­tia. Lau­ri In­na on Po­rin ul­ko­puo­lel­ta ja hä­nel­lä on joh­ta­ja­ko­ke­mus­ta yk­si­tyi­sel­tä- ja jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta. In­na on si­tou­tu­ma­ton. Lau­ri Kilk­ku tun­tee par­hai­ten Po­rin hal­lin­non ja sen ope­ra­tii­vi­sen joh­ta­mi­sen. Työ­ko­ke­mus on jul­ki­sel­ta puo­lel­ta. Puo­lu­e­kan­nal­taan hän on ko­koo­mus­lai­nen. Kris­ta Kiu­ru on mi­nis­te­ri ja kan­sa­ne­dus­ta­ja. Hän tun­tee Po­rin ja po­liit­ti­se­na joh­ta­ja­na niin kun­nan- kuin val­ti­on­kin pää­tök­sen­te­on. Puo­lu­e­kan­nal­taan hän on so­si­aa­li­de­mok­raat­ti.

Yh­des­sä asi­as­sa oli­si vie­lä pet­rat­ta­vaa. Kes­kus­te­lu niin päät­tä­jien kuin po­ri­lais­ten­kin kes­kuu­des­sa tun­tuu kul­ke­van vah­vas­ti si­ten, et­tä ote­taan tiu­kas­ti kan­taa, ketä ei ai­na­kaan pidä va­li­ta. Kun va­lin­ta­päi­vä lä­he­nee, kes­kus­te­lus­sa pi­tää ot­taa uu­si asen­to. Nä­kö­kul­ma pi­tää vaih­taa. Poh­din­ta on muu­tet­ta­va sii­hen asen­toon, kuka pi­tää va­li­ta uu­dek­si kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ja mik­si. Jos Po­ria ha­lu­taan ke­hit­tää, se ei ta­pah­du vas­tus­ta­mal­la eh­dok­kai­ta. Ke­hit­tä­mis­tä ta­pah­tuu, kun kan­na­te­taan omaa eh­do­kas­ta pe­rus­tel­lus­ti. Po­rin edes­sä on iso­ja mah­dol­li­suuk­sia. Esi­mer­kik­si vih­re­ään siir­ty­mään on Sa­ta­kun­nas­sa in­ves­toin­te­ja suun­nit­teil­la tai to­teu­tu­mas­sa noin kah­den mil­jar­din eu­ron ar­vos­ta. Sum­ma on val­ta­va. Jot­ta nämä to­teu­tu­vat, nii­tä tu­li­si li­sää ja haas­tee­seen voi­daan vas­ta­ta, on Po­rin­kin kau­pun­gin­joh­ta­jan edes­sä mit­ta­va työ­sar­ka. Kau­pun­ki pi­tää ol­la hou­kut­te­le­va, ve­to­voi­mai­nen. Kun yk­si­tyi­sil­lä yri­tyk­sil­lä me­nee hy­vin ja ne in­ves­toi­vat, tämä kaik­ki nä­kyy kau­pun­gis­sa niin ve­ro­tu­loi­na kuin pal­ve­lui­na­kin.

Uu­si joh­ta­ja tar­vit­see koko val­tuus­ton tuen, vaik­ka va­lin­ta oli­si­kin, kuin­ka tä­pä­rä ta­han­sa. Kat­se on koh­dis­tet­ta­va eteen­päin. Sik­si tar­vi­taan ar­gu­ment­te­ja sen puo­les­ta, ke­net Pori tar­vit­see kau­pun­gin­joh­ta­jak­si. Eh­dok­kai­den vas­tus­ta­mi­ses­ta pi­tää siir­tyä kan­nat­ta­mi­seen. Ja kun val­tuus­to on va­lin­nan teh­nyt, sen jäl­keen on syy­tä nou­dat­taa tut­tua neu­voa: Kan­san­val­ta on pu­hu­nut, pu­li­nat pois.