Vaik­ka ko­ro­na­ti­lan­ne on sää­tä­nyt yh­teis­kun­nan etä­a­sen­toon, on kun­ta­vaa­leis­sa kyse edel­leen lä­hi­pal­ve­luis­ta. Yli sa­dan vuo­den ajan maas­sam­me on va­lit­tu ylei­sel­lä ja yh­tä­läi­sel­lä ää­ni­oi­keu­del­la pai­kal­li­set kun­ta­päät­tä­jät. Vuon­na 2017 uu­dis­tu­nut kun­ta­la­ki pai­not­taa kun­nan teh­tä­vää asuk­kai­den hy­vin­voin­nin ja alu­een elin­voi­man edis­tä­mi­ses­sä ja mää­rää edel­leen jär­jes­tä­mään asuk­kail­leen pal­ve­lut ta­lou­del­li­ses­ti, so­si­aa­li­ses­ti ja ym­pä­ris­töl­li­ses­ti kes­tä­väl­lä ta­val­la.

Olen vaa­leis­ta vaa­lei­hin pu­hu­nut mei­dän kaik­kien su­ju­vaan ar­keen liit­ty­vis­tä pal­ve­luis­ta. Juu­ri nämä ar­ki­pal­ve­lut jär­jes­te­tään käyt­tä­jien lä­hel­lä ja on­nek­sem­me niis­tä päät­tä­vät pai­kal­li­set olot hy­vin tun­te­vat kun­ta­po­lii­ti­kot, joil­la it­sel­lään­kin on ”kä­det ar­jes­sa”.

Mei­dän de­ma­rei­den kun­ta­vaa­li­oh­jel­mas­sa to­de­taan: ”Pi­de­tään huol­ta Po­ris­ta – Pori pi­tää huol­ta meis­tä.” Lu­paam­me siis huo­leh­tia kai­ke­ni­käis­ten po­ri­lais­ten pe­rus­pal­ve­luis­ta, ja tä­hän­hän yh­tei­ses­ti ke­rät­ty­jä ve­ro­va­ro­ja pi­tää käyt­tää. Ko­ro­na­vuo­si on tuo­nut hy­vin esil­le sen, et­tä si­tou­tu­nut ja mo­ti­voi­tu­nut hen­ki­lös­tö hoi­taa jul­kis­ta pal­ve­lu­teh­tä­vään­sä laa­duk­kaas­ti myös poik­keu­so­lois­sa.

Al­ka­val­la vaa­li­kau­del­la SOTE-muu­tos to­teu­tuu ja siir­tää so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut sekä pe­las­tus­toi­men Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le. Täs­sä siir­ty­mä­vai­hees­sa tar­vi­taan in­hi­mil­lis­tä nä­kö­kul­maa eri­tyi­ses­ti las­ten­suo­je­lu-, van­hus- ja vam­mais­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen ja omais­hoi­ta­jien ase­man hel­pot­ta­mi­seen.

Kun­ta­päät­tä­jien val­las­sa ja vas­tuul­la on SOTE-siir­ty­män jäl­keen­kin mer­kit­tä­vät pal­ve­lu­teh­tä­vät: var­hais­kas­va­tus, pe­ru­so­pe­tus, toi­sen as­teen kou­lu­tus, lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut, ka­dut, jouk­ko­lii­ken­ne, kaa­voi­tus-, ra­ken­nus- ja ym­pä­ris­tö­a­si­at jne. Tu­le­vai­suu­des­sa kun­nil­la tu­lee ole­maan yhä kes­kei­sem­pi roo­li en­nal­ta­eh­käi­se­väs­sä hy­vin­voin­ti­työs­sä, ja täs­sä tar­vit­sem­me en­tis­tä enem­män kol­man­nen sek­to­rin apua.

Laa­duk­kaat kas­va­tus- ja si­vis­tys­pal­ve­lut ovat elin­voi­mai­sen ja ve­to­voi­mai­sen kun­nan tun­to­merk­ke­jä. Siir­ty­mi­nen pi­den­net­tyyn op­pi­vel­vol­li­suu­teen ja mak­su­ton toi­nen as­te ovat to­del­la mer­kit­tä­viä uu­dis­tuk­sia, ja näi­den hyvä to­teut­ta­mi­nen vaa­tii huo­len­pi­toa koko kas­va­tus- ja kou­lu­tus­ket­jus­tam­me. Ha­lu­am­me tar­jo­ta laa­duk­kaan var­hais­kas­va­tuk­sen kai­kil­le lap­sil­le. Pi­däm­me myös kiin­ni hy­vän op­pi­mi­sen mah­dol­lis­ta­vas­ta tun­ti­ke­hyk­ses­tä ja in­ves­toim­me ter­vei­siin ja tur­val­li­siin op­pi­mi­sym­pä­ris­töi­hin.

Kau­pun­kim­me elin­voi­maan vai­kut­ta­vat rat­kai­se­vas­ti työl­li­syys­ke­hi­tys ja yri­tys­ten me­nes­ty­mi­nen. Ha­lu­am­me­kin edis­tää kai­kin ta­voin alu­eem­me kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ja elin­kei­no­ra­ken­teen mo­ni­puo­lis­ta­mis­ta.

Vai­ku­ta ää­nel­lä­si – meil­le de­ma­reil­le po­ri­lais­ten pal­ve­lut ovat sy­dä­men asia!

Ar­ja Lau­lai­nen

Po­rin so­si­a­li­de­mok­raat­ti­sen val­tuus­to­ryh­män pj