Olen pe­län­nyt so­taa lap­ses­ta as­ti. Kyl­mää so­taa käy­vä isä­ni ta­pa­si ker­toa mi­nul­le isoi­sän­sä so­ta­jut­tu­ja. Ta­ri­nat oli­vat mie­len­kiin­toi­sia, mut­ta ei­vät pik­ku­ty­tön kor­viin so­pi­via. Muis­tan kuin­ka isä läh­ti ker­taus­har­joi­tuk­siin, en­kä ym­mär­tä­nyt ar­mei­jan ja so­dan eroa. Kau­hu val­ta­si mi­nut näh­des­sä­ni isän kurk­ku­sa­laat­ti­pu­vus­sa. Ajan myö­tä kiin­nos­tuin his­to­ri­as­ta, ja opis­ke­lin sitä yli­o­pis­tos­sa. Toi­nen maa­il­man­so­ta säi­lyi pe­lot­ta­va­na tut­ki­mu­sai­hee­na.

Tuu­dit­tau­duin sii­hen, et­tä sota on kau­ka­na, em­me­kä koh­taa sitä eli­nai­ka­nam­me. Mut­ta sit­ten ta­pah­tui se, mikä tun­tui het­ki sit­ten epä­to­den­nä­köi­sel­tä. Eu­roo­pas­sa syt­tyi sota. Toi­nen so­dan osa­puo­lis­ta on naa­pu­rim­me, ja toi­sen mail­le on ly­hy­em­pi mat­ka kuin oman val­ti­om­me poh­jois­kär­keen. Kun miet­tii, kuin­ka ar­vaa­mat­to­mas­ti ja il­man ym­mär­ret­tä­vää syy­tä sota al­koi, on ai­he ajan­koh­tai­sem­pi kuin kos­kaan. En voi ol­la ajat­te­le­mat­ta, jos mei­dän pi­täi­si tyt­tä­rem­me kans­sa jät­tää ko­tim­me, il­man tie­toa voim­me­ko kos­kaan pa­la­ta.

Sota ei en­nen ol­lut ai­no­as­taan fyy­si­ses­ti kau­ka­na, vaan saa­toim­me aja­tel­la, et­tä maat, jois­sa so­di­taan, ovat eri­lai­sia kuin me. So­dan on voi­nut muo­toil­la asi­ak­si, jota käy­dään ke­hit­ty­mät­tö­mil­lä alu­eil­la, ei­kä se ole on­gel­mam­me. Suo­ma­lai­nen on saa­nut hy­vän mie­len pu­dot­ta­es­saan ker­ran vuo­des­sa ko­li­kon Näl­kä­päi­vä-ke­räyk­seen. Mut­ta Uk­rai­na on Eu­roo­pas­sa, ja ih­mi­set ovat sa­man­lai­sia ja -nä­köi­siä kuin me. Olem­me jo eh­ti­neet tu­tus­tua hei­hin maa­han­muut­ta­ji­na, ja tie­däm­me hei­dän ole­van tun­nol­li­sia ja ko­via te­ke­mään työ­tä. Tämä yn­nät­ty­nä uh­kaan, joka voi koh­da­ta mei­dät­kin, on saa­nut suo­ma­lai­set toi­mi­maan. Suh­tau­tu­mi­nen pa­ko­lai­suu­teen on saa­nut uu­den kään­teen.

Lä­hin vas­taa­not­to­kes­kus on Po­ris­sa. Nyt tar­vi­taan va­paa­eh­toi­sia sekä ko­ti­ma­joit­ta­jia myös Rau­mal­la sekä muu­al­la Sa­ta­kun­nas­sa. Mu­kaan toi­min­taan pää­set liit­ty­mäl­lä Fa­ce­book-ryh­mii­in, ku­ten Ko­ti­ma­joi­tus­ver­kos­to Sa­ta­kun­ta ja Uk­rai­nan apu Rau­ma.

Pep­pi Kär­ki

Kir­joit­ta­ja on opet­ta­ja ja Ins­tag­ram-vai­kut­ta­ja @pit­ka­tos­su­la