Po­rin tun­net­tuus on val­ta­kun­nal­li­ses­ti no­jan­nut isoi­hin ta­pah­tu­miin, Yy­te­riin ja Po­rin Äs­siin.

Suo­mi­A­ree­na ja Pori Jazz ovat nor­maa­lis­ti vuo­sit­tain val­ta­kun­nan ta­son iso­ja ta­pah­tu­mia. Ta­pah­tu­mat tie­de­tään ja ne osa­taan yh­dis­tää Po­riin. Ne te­ke­vät Po­ris­ta mie­len­kiin­toi­sen pai­kan, jos­sa on mu­ka­va käy­dä. Ta­pah­tu­mat tuo­vat­kin kau­pun­kiin kym­me­ni­ä­tu­han­sia ih­mi­siä hei­nä­kuus­sa. Kau­pal­li­ses­ti ta­pah­tu­mat ovat mer­kit­tä­viä mo­nil­le yri­tyk­sil­le. Vie­rai­li­joil­le ta­pah­tu­ma­viik­ko jät­tää Po­ris­ta ak­tii­vi­sen ku­van.

Yy­te­ri on maa­il­man­luo­kan ui­ma­ran­ta Po­ris­sa. Sen ym­pä­ril­le on ra­ken­tu­nut mo­ni­puo­li­sia mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta. On muun mu­as­sa ma­joi­tus­pal­ve­lui­ta, ra­vin­to­loi­ta sekä lii­kun­ta- ja elä­mys­pal­ve­lui­ta. Yy­te­ri tun­ne­taan Suo­mes­sa laa­jal­ti, vaik­ka ”Ha­lu­at­ko mil­jo­nää­rik­si” –oh­jel­mas­sa on­ne­ton vi­sai­li­ja muu­ta­ma vuo­si sit­ten si­joit­ta­kin Yy­te­rin Ke­miin. Val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta osaa kui­ten­kin si­joit­taa Yy­te­rin Po­riin. Siel­lä­kin on mu­ka­va käy­dä.

Po­rin Äs­sät­kin on maan­laa­jui­ses­ti tun­net­tu po­ri­lai­nen brän­di. Jouk­kue on tun­net­tu pe­rin­tei­ses­ti ko­vas­ta pe­lis­tä ja yrit­tä­mi­ses­tä. Pe­rik­si ei an­ne­ta. Vuo­den 2013 mes­ta­ruut­ta pi­de­tään vie­lä­kin san­ka­ri­ta­ri­na­na vail­la ver­taa. Sel­lai­nen se oli­kin. Poh­jal­ta yk­kö­sek­si. Äs­sät an­taa ih­mi­sil­le jän­ni­tys­tä ja elä­myk­siä.

Po­riin lii­te­tään myös sa­nat uniik­ki ja ou­to. Ne­ga­tii­vi­sia asi­oi­ta on py­rit­ty kään­tä­mään po­si­tii­vi­sik­si. Ai­na­kin ny­kyi­set ja en­ti­set po­ri­lai­set muis­ta­vat vil­jel­lä näi­tä sa­no­ja. Po­ri­lai­sis­sa on asen­net­ta, töy­keys on hyve ja se ker­too sa­no­jan re­hel­li­syy­des­tä.

Vaik­ka Po­ril­la on mo­neen muu­hun kau­pun­kiin ver­rat­tu­na mo­nia erot­ta­vuus­te­ki­jöi­tä, ei­vät kau­pun­gin tun­ne­tuim­mat ta­pah­tu­mat, pai­kat, ur­hei­lu­jouk­ku­eet tai sa­non­nat tee Po­ris­ta vie­lä täy­del­lis­tä kau­pun­kia. Po­ril­ta on puut­tu­nut eteen­päin pyr­ki­vän, po­si­tii­vi­sen ja nuo­ren ih­mi­sen kas­vot. Pori ol­lut hie­man kas­vo­ton, vaik­ka on­kin ol­lut ro­soi­nen. Piir­teis­tään huo­li­mat­ta Po­ris­ta ei ole vä­lit­ty­nyt en­si­si­jai­ses­ti sel­lais­ta ku­vaa, et­tä kau­pun­kia oli­si mu­ka­vaa poh­tia tu­le­va­na opis­ke­lu- tai asuin­kau­pun­ki­na. Vaik­ka kau­pun­gis­sa on oma­lei­mai­suut­ta, on­ko sin­ne ter­ve­tul­lut?

Tä­hän kaik­keen piti löy­tää muu­tos To­ki­os­ta as­ti. Olym­pi­a­mi­ta­lis­ti Mat­ti Mat­ts­son an­toi uin­ti­suo­ri­tuk­sen­sa jäl­keen sel­lai­sia kom­ment­te­ja, jois­ta vä­lit­tyi kuva ih­mi­ses­tä, jon­ka on hy­vää elää Po­ris­sa. En­nen fi­naa­lia Mat­ts­son ker­toi, kuin­ka elää unel­maan­sa, kun ko­to­na on kak­si las­ta ja edes­sä fi­naa­lia. Fi­naa­lin jäl­keen olym­pi­ap­rons­si kau­lal­la Mat­ts­son ker­toi Po­riin, et­tä nyt isä tu­lee ko­tiin. Mat­ts­son lau­sun­not ker­to­vat hä­nen elä­mäs­tään ja ar­vois­taan. Mut­ta se ker­too myös sii­tä, et­tä Po­ris­sa voi elää hy­vää ar­kea ja to­teut­taa unel­mi­aan. Jopa sel­lai­sia, jois­sa tan­te­ree­na on koko maa­il­ma.

Pyy­tä­mät­tä Mat­ts­son an­toi Po­ril­le myös sel­lai­set kas­vot, joi­ta kau­pun­ki to­ti­ses­ti tar­vit­see. Ja­lat maas­sa ole­van, myön­tei­sen nuo­ren ja hy­vää ar­kea Po­ris­sa elä­vän ih­mi­sen mal­lin. Sel­lai­sen, mikä Po­ris­ta on puut­tu­nut. Hy­myi­le­vä nuo­ri­mies on pa­rem­pi käyn­ti­kort­ti kau­pun­gil­le kuin to­kai­su ”Eläks sää­ki viäl?”.

Ei kan­na­ta aja­tel­la, et­tä nii­den ih­mis­ten, joi­ta po­ri­lai­nen huu­mo­ri ja oma­laa­tui­suus ei kieh­do, ei kan­na­ta Po­riin tul­la­kaan. Vää­rin. Pori ja Sa­ta­kun­ta tar­vit­se­vat jo­kai­sen tän­ne tu­li­jan. Ti­las­tot ja en­nus­teet se­lit­tä­vät mik­si. Mat­ts­son an­toi lu­van mo­nel­le aja­tel­la Po­ris­ta myös myön­tei­ses­ti, ei vain unii­kis­ti ja to­del­la ou­dos­ti.

Kim Huo­vin­lah­ti

pää­toi­mit­ta­ja