Su­vait­se­vai­suus on hie­no asia. On tren­di­käs­tä ol­la hy­vin su­vait­se­vai­nen maa­il­man kan­sa­lai­nen. On mu­ka­vaa, kun muut hy­väk­sy­vät mie­li­pi­tee­si tai per­soo­na­si, kun ajat­te­let hei­dän tai enem­mis­tön mu­kaan, et­kä häi­rit­se ke­tään ole­mas­sa­o­lol­la­si tai mie­li­pi­teil­lä­si. Pait­si jos it­se koh­taat su­vait­se­vat­to­muut­ta omaa per­soo­naa­si tai mie­li­pi­tei­tä­si koh­taan. Sil­loin saa­tat ih­me­tel­lä joi­den­kin ih­mis­ten su­vait­se­mat­to­muu­ta. Olen jos­kus ih­me­tel­lyt ns. su­vait­se­vais­ten ih­mis­ten su­vait­se­mat­to­muut­ta! On­ko tämä si­nul­le tut­tua? Olen koh­dan­nut tätä lap­suu­des­sa­ni sii­nä maas­sa, jos­sa kas­voin, eli Uru­gu­ais­sa, mut­ta myös­kin tääl­lä rak­kaas­sa Suo­mes­sa!

Jo­kai­sel­la meil­lä on oma nä­ke­mys sii­tä, mitä voi su­vai­ta ja mitä ei voi, ei­kä pidä su­vai­ta. Tämä kuu­luu pe­rus­tus­lail­li­siin oi­keuk­siin ja sa­nan­va­pau­teen ja se on ihan oi­kein. On­gel­mak­si muo­dos­tuu se, et­tä ei osa­ta erot­taa ih­mis­tä hä­nen mie­li­pi­tees­tään tai ihon­vä­ris­tään ja hei­te­tään lap­si pois pe­su­ve­den mu­ka­na! Tämä pal­jon pu­hut­tu tasa-ar­vo lois­taa sil­loin pois­sa­o­lol­laan. Näin ei teh­nyt mes­ta­rim­me ja opet­ta­jam­me Jee­sus vaan Hän koh­ta­si ih­mi­set hen­ki­löön kat­so­mat­ta. Ai­noa asia. jota Hän ei su­vain­nut. oli te­ko­py­hyys ja hei­kom­pien sor­ta­mi­nen us­kon­non tai oman ase­man ja val­lan­käy­tön tur­vin!

To­tuus kir­pai­see, mut­ta se te­kee va­paak­si, to­del­la va­paak­si. Ja saat­taa opet­taa mei­tä ole­maan su­vait­se­vai­sem­pia kaik­kea, pait­si su­vait­se­mat­to­muut­ta koh­taan. Maa­il­ma oli­si oi­keu­den­mu­kai­sem­pi paik­ka elää ja ol­la, jos kaik­ki oli­sim­me oi­ke­al­la ta­val­la su­vait­se­vai­sem­pia toi­si­am­me koh­taan.

Joel Vil­ja­nen

Lä­he­tys­pas­to­ri, Po­rin Lä­he­tys­seu­ra­kun­ta